Mobbeombud i alle fylker

Regjeringen vil vurdere å innføre et nasjonalt mobbeombud i Norge.     – Det er bra, men et nasjonalt ombud er ikke nok. Det må opprettes et mobbeombud i hvert fylke som både kan jobbe forebyggende, og ta tak i saker der elever og foreldre ikke blir hørt, sier Anders Tyvand, skolepolitisk talsperson i KrF.

Bilde av en alvorlig Anders Tyvand
DANIEL MORK/FLIPFILM

I går fortalte TV2 historien om en åtte år gamle jente som ble utsatt for mobbing og alvorlige overgrep på skolen i over tre år uten at noen grep inn.

– Vi har ikke gjort nok i kampen for en mobbefri skole. Barn skal være trygge når de er på skolen, men om lag 17.000 barn blir mobbet jevnlig. Mange opplever også at de ikke blir hørt, og at skolen og skoleeier ikke tar det ansvaret de er pålagt. Nå må vi sette inn støtet for å bekjempe mobbingen og sørge for at barna er trygge når de er på skolen, sier Tyvand

Djupedal-utvalget la i mars fram en rapport med 101 konkrete forslag til hvordan mobbing i skolen kan bekjempes. Ett av forslagene går ut på å gjøre Barneombudet til nasjonal klageinstans i mobbesaker. Dermed kan Barneombudet få en rolle som nasjonalt mobbeombud.

– Det er et interessant forslag, men hvis vi velger en slik løsning vil Barneombudet ha behov for en forlenget arm ut i nærmiljøene. Et nasjonalt mobbeombud i Oslo er ikke nok for å hjelpe barn og foreldre andre steder i landet. Det er viktig at mobbeombudet har nærhet til skolene og de elevene og foreldre det skal bistå, og derfor trenger vi ett ombud i hvert fylke, sier Tyvand.

Tyvand mener at mobbeombudene ikke bare skal fungere som klageinstans og bistå i fastlåste situasjoner, men også være ressurspersoner som kan øke bevisstheten og heve kompetansen hos lærere og skoleledere lokalt.

– Det er viktig å ivareta barnas rettssikkerhet, og derfor må vi få på plass en klageadgang som er kjent og fungerer godt. Men det er like viktig å jobbe forebyggende, og hjelpe lærere og skoleledere til å skape trygge og gode læringsmiljøer i skolen, sier han.

For to år siden fikk noen fylker midler til å opprette mobbeombud som en prøveordning.

– Nå forventer jeg at regjeringen kommer med midler for å opprette et mobbeombud i hvert fylke, sier Tyvand.