Menneskeverd i sentrum

Alle mennesker er like mye verdt og menneskeverdet er ukrenkelig. Kristelig Folkepartis viktigste prioritering er å sikre retten til liv, likeverd og livshjelp for alle. Vårt mål er et samfunn med plass for alle og der alle opplever likeverd i praksis, uavhengig av hvem vi er og hvordan vi kan bidra i fellesskapet.

Et slikt likeverdssamfunn må bekjempe alle former for diskriminering og sortering med utgangspunkt i menneskers egenskaper. Vi må beskytte menneskeverdet i alle livets faser og aldri tillate at noen mennesker gis opp eller står igjen. Vi må vise i praksis at menneskeverdet ikke kjenner landegrenser.

KrF vil ha en helhetlig politikk for å beskytte menneskeverd og hindre at menneskers verdighet krenkes.

 

1. Ingen mennesker skal sorteres bort

Jakten på det perfekte menneskeliv er ikke over. Vi er på vei mot et sorteringssamfunn der samfunnets menneskelige mangfold gradvis viskes ut.

Med «sortering» mener vi at mennesker velges bort fra fellesskapet fordi de har bestemte egenskaper. I flere partier går debatten om eutanasi. Aktiv dødshjelp vil åpne for sortering i livets sluttfase. KrF vil ha et samfunn for alle.

KrF vil:

  • Aktivt forebygge sortering av barn med Down syndrom, andre funksjonshemminger og barn med alvorlige sykdommer, blant annet gjennom en holdningskampanje, bedre informasjon om hva samfunnet kan stille opp med av hjelp og en foreldrepakke til familier med barn med spesielle omsorgsbehov.
  • Sørge for at fosterdiagnostikk og screening av gravide skal ha som formål å redde liv og sikre helse for mor og foster. Målet skal ikke være å lete etter de som er annerledes. Tidlig ultralyd og NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing) skal ikke gis som et allment tilbud.
  • Si nei til tvillingabort.
  • Ikke åpne for aktiv dødshjelp og i stedet tilrettelegge for livshjelp i slutten av livet, med vekt på god omsorg, lindrende behandling og god ivaretakelse av alvorlig og syke døende, både fysisk, psykisk og åndelig.

 

2. Ingen mennesker skal gis opp

KrF tror på hvert enkelt menneskes unike verdi og potensial. Fellesskapet gir alt for lett mennesker opp – enten de havner utenfor arbeidslivet eller i en vanskelig livssituasjon. Menneskeverdet er å bry seg og tro på at mennesker kan ta ansvar for egne liv.

Utenforskap er en av våre største verdighetsutfordringer. Det handler om alt fra rusavhengighet til fattigdom, ensomhet, psykiske helseproblemer, manglende integrering, omsorgssvikt, frafall i videregående skole, langvarig sykefravær, funksjonshemminger, mobbing og arbeidsledighet. Konsekvensene av utenforskapet er store, både for den enkelte og for samfunnet. Først og fremst handler det om livskvalitet og menneskeverd for det enkelte mennesket. KrF vil ruste velferdssamfunnet – en kombinasjon av et sterkt sivilsamfunn og gode velferdsordninger – slik at færre havner i utenforskap.

Alvorlig kriminalitet og vold krenker menneskers verdighet. Voldtekt er et alvorlig overgrep og et angrep på ofrenes menneskeverd. KrF vil at overgripere må møtes med sterke samfunnsreaksjoner, og at ofrene må ivaretas på en god måte. Mange mennesker opplever at deres ukrenkelige rettigheter brytes når de utsettes for menneskehandel – og arbeidet for å forebygge menneskehandel og moderne slaveri må intensiveres.   

 

3. Ingen barn skal stå igjen

Barna er de mest sårbare i fellesskapet. Et samfunn som er godt for barna, er godt for alle. Alle barn skal ha like muligheter til å bli sett, delta og utvikle seg. Et samfunn med menneskeverd i sentrum er bygget på barnas premisser. Derfor setter KrF alltid barna først.

KrF vil:

  • Styrke barnevernet, gjennom både økt kapasitet og styrket kompetanse i alle ledd.
  • Følge opp den helhetlige og økonomisk forpliktende opptrappingsplanen mot vold mot barn.
  • Trappe opp kampen mot barnefattigdom. Barn som vokser opp i fattigdom fratas muligheter som andre barn ikke har. KrF vil blant annet styrke barnetrygden og sikre alle barn tilgang til fritidsaktiviteter.
  • Sikre en human og rettferdig behandling av asylbarna.
  • Styrke innsatsen mot mobbing og sikre mobbeombud i alle fylker.

 

4.    Menneskeverd uten grenser

Ekstrem fattigdom, konflikter og miljøødeleggelser truer menneskeverdet til milliarder av mennesker. For KrF vil det være viktig å føre en helhetlig og samstemt utviklingspolitikk som bidrar til en mer rettferdig verden – og sikre en human og ansvarlig flyktningpolitikk.

Et samfunn kan måles på hvordan det ivaretar menneskeverdet til de mest utsatte. KrF vil kjempe for at det norske samfunnet består menneskeverdstesten.