Lovfester retten til sykehjemsplass

– KrF mener at eldre skal ha lovfestet rett til en sykehjemsplass når de medisinske behovene tilsier det. Nå styrkes eldres rettsstilling, sier partileder Knut Arild Hareide.

– En verdig alderdom innebærer blant annet at man kan være trygg på at man får tilbud om en heldøgns omsorgsplass når man trenger det. Med lovfesting av rett til heldøgns omsorg og pleie, tydeliggjøres det at det er den enkeltes behov for plass og ikke kapasiteten der den enkelte bor, som skal avgjøre, påpeker KrF-lederen.

Alle kommunene skal nå føre ventelister. Det vil gi forutsigbarhet for den enkelte og vise hvor det er behov for flere plasser.

– Et trygt og helhetlig omsorgstilbud til den eldre skal ikke avhenge av hvor den enkelte er bosatt eller av personlig økonomi. For at kommunene skal kunne ivareta sine forpliktelser ovenfor pleietrengende eldre, skal kommuneøkonomien styrkes. Tilstrekkelige bevilgninger til kommunene er en forutsetning for en trygg og verdig eldreomsorg, understreker Hareide.

  

Verdighetsgarantien slår fast at pleietrengende eldre skal ha en riktig og forsvarlig boform, adgang til å komme ut, trening, legetilsyn, et variert og tilstrekkelig kosthold, samtaler om eksistensielle spørsmål, lindrende behandling og en verdig død.

– En verdig alderdom når helsen svikter handler ikke bare om tilgang til sykehjemsplass. Plassen er nødvendig, men innholdet i omsorgen er avgjørende for livskvalitet, trygghet og verdighet. Det er et politisk ansvar å sørge for at verdighetsgarantien oppfylles i alle kommuner, i hjemmetjenestene og på sykehjem, sier Hareide.

 

Regjeringens forslag om lovfestet rett til sykehjemsplass sendes nå på høring. Høringsinnspillene vil være et viktig bidrag når forslaget behandles i Stortinget.