Lokalpolitisk plattform

KrF tror på et samfunn bygd nedenfra, i et godt samspill mellom enkeltmennesket, familien, frivillig sektor, privat- og offentlig virksomhet og offentlige styresmakter. Her kan du lese hvordan vi sammen vil bygge varmere lokalsamfunn.

Tre illustrasjonsfoto sammenstilt. Ett av en jente som hopper med ryggsekk på. Ett med et eldre par som sykler sammen. Ett landsskapsbilde fra en norsk gård.
Illustrasjonsofot

Last ned hele dokumentet som PDF her (1,4 mb)

 

Tillit, trygghet og fellesskap

KrF tror på et samfunn bygd nedenfra, i et godt samspill mellom enkeltmennesket, familien, frivillig sektor, privat- og offentlig virksomhet og offentlige styresmakter. KrF bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter. Vår verdiforankring i kristne røtter og kulturarv gir trygghet. Et samfunn i forandring trenger forankring.

Tillit, fellesskap og trygghet skapes gjennom aktive mennesker som engasjerer seg, bryr seg om og tar ansvar hverandre for hverandre. Alle mennesker har et grunnleggende behov for å bli sett og respektert for den man er. Respekten for at hvert enkelt menneske er unikt og uendelig verdifullt er en sentral verdi for KrF.

Vi er forpliktet til å arbeide for likeverd, likestilling og realiseringen av menneskerettighetene for alle mennesker. Slår vi ring om menneskeverdet, får vi et varmere samfunn.

Lokalsamfunnene er nære fellesskap, der vi sammen kan hjelpe hverandre med å leve gode liv. Det er fellesskap der det tas initiativ til å tenke nytt, der sosiale relasjoner skapes, der vi lærer av hverandre og der vi sammen løser utfordringer.

Vi vil løfte frem de naturlige fellesskapene menneskene lager i møte med hverandre og utfordre den ekstreme form for individualisme på den ene siden og statlig overstyring på den andre siden. Mennesket er mer enn en forbruker eller produsent. Vi må derfor legge til rette for lokalsamfunn preget av tillit, små og store fellesskap, innovasjon, frivillig engasjement og omsorg for hverandre.

Norge er et samfunn med små forskjeller, tillit mellom folk, og høy grad av trygghet. Vi må ta vare på denne sosiale kapitalen.

KrF vil styrke de viktige fellesskapene og bygge samfunnet nedenfra gjennom å spre makt og gi enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn mulighet til å styre sin egen hverdag, og til å forme sin egen framtid. Bygger vi fellesskap nedenfra skaper vi et varmere samfunn.

 

Det som virkelig betyr noe for folks hverdag

Familien, det mest grunnleggende fellesskapet

Familien er det mest grunnleggende fellesskapet i vårt samfunn. Noe av det aller viktigste vi som samfunn kan gjøre er å legge til rette for at barna våre får en trygg og god oppvekst. Dette er et viktig lokalt ansvar. En god barndom varer hele livet!

Familier er forskjellige og har ulike ønsker og behov. Vi mener at hver enkelt familie har de beste forutsetningene til å vite hva som fungerer best for seg.

KrF mener at alle politiske beslutninger som påvirker familiene, skal bidra til å styrke familiene, deres valgfrihet og fleksibilitet. Dette gjelder ikke minst der familiene bor, i kommunene. Det er et lokalt ansvar å til enhver tid vurdere hvordan politiske beslutninger påvirker hverdagen for barn og deres oppvekstsvilkår.

Et godt organisert arbeidsliv med stabile og trygge rammer er viktig for familielivet. KrF mener at arbeidslivet i større grad bør tilpasses familienes behov, ikke motsatt.

Vi vil legge til rette for at begge foreldre kan kombinere arbeidsliv og familieliv, men det er den enkelte som må finne balansegangen som er riktig for sin familie. KrF vil bekjempe ufrivillig deltid, og useriøse aktører i arbeidslivet.

 • KrF vil at barns perspektiv skal bli vektlagt i alle politiske saker og skal vurderes utfra konsekvenser for barn.
 • KrF vil gjennom “fritidskortet” legge til rette for at alle barn skal få mulighet til å delta på fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi.
 • KrF vil at økonomiske ordninger rettet mot barn blir holdt utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp.
 • KrF vil sikre at familiene få fleksibilitet gjennom mulighet for kombinasjon av kontantstøtte og barnehage.
 • KrF vil sikre en variert boligbygging som dekker behovet ved ulike faser i livet.
 • KrF vil styrke barselomsorgen slik at alle kommuner skal ha tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å følge opp alle barselkvinner og nyfødte.

 

Barn og unge

Alle barn har rett til et trygt og godt oppvekstmiljø, der barna trives, opplever læring og mestring, og blir sett. Barn skal slippe å gå igjennom en barndoms- og ungdomstid med utfordringer som ikke blir sett, anerkjent og tatt tak i. Tverrsektoriell innsats for et godt oppvekstmiljø er en oppgave for hele kommunen, og forutsetter også et nært samarbeid med hele lokalmiljøet. Det er derfor viktig å unngå detaljstyring av kommunene, slik at de kan utnytte ressursene best mulig for dette formålet ut fra lokale behov og prioriteringer.

Tidlig innsats skal være en ryggmargsrefleks hvor hvert enkelt barns utfordringer tas tak i tidligst mulig. Barn og unge skal oppleve at det nære fellesskapet stiller opp. De ansatte i barnehage og skole er en viktig ressurs for å oppnå dette. Det handler både om mange nok ansatte, gjennom gjennomføringen av både lærernormen og bemanningsnorm i barnehage, og om at andre faggrupper som kan se barnas behov og ulikheter fra forskjellige synsvinkler, er tilstede i barnas barnehage- og skolehverdag. Tidlig innsats i barnehage og skole betyr at barns behov for ekstra hjelp og støtte blir oppdaget så tidlig som mulig, og at de største ressursene innen tilpasset opplæring og spesialpedagogikk brukes i barnehagen og på småtrinnet i barneskolen.

KrF vil sørge for at skolene har gode rammevilkår som gir rom for flere alternative læringsarenaer, ulike former for samarbeid med skolenes egne nærmiljø og lokalsamfunn, og en helhetlig satsing på elevenes læringsmiljø. Skolens formålsparagraf og læreplanenes generelle del må i større grad gjenspeiles i hvordan skolehverdagen organiseres. Refleksjon rundt livsmestring, felles verdier og etikk må være en naturlig del av undervisningen i alle fag.

KrF har nulltoleranse for mobbing. Ingen barn skal måtte grue seg til neste skoledag av frykt for å bli mobbet eller oppleve krenkende atferd. Det viktigste antimobbearbeidet i skolen starter med å formidle gode holdninger allerede i barnehage og på småtrinnet. Mobbing og sosial ekskludering rammer altfor mange barn.

Mange elever sliter med psykososiale problemer. Det er viktig at dette ses og fanges tidlig opp i skolen, både for den enkelte elevs skyld og for det totale læringsmiljøet. Kommunikasjonen mellom hjem og skole må også styrkes. KrF vil styrke tjenester som kan støtte sårbare elever og deres foreldre, gjennom helsetjenesten og PP-tjeneste.

Familien er barnets viktigste arena, og grunnlaget for en trygg og god oppvekst. Men noen ganger klarer ikke familien å gi barna den trygghet de har behov for og god nok omsorg. Et velfungerende samfunn trenger et velfungerende barnevern med høy kompetanse. Omsorgsovertagelse er et svært alvorlig inngrep i familiens liv. Barnevernet skal gi veiledning og støtte til familien slik at de kan være i stand til å gi barna trygghet og støtte i sin utvikling. Barnevernet må også ha flerkulturell kompetanse slik at de kan bidra med tiltak som kan inkludere minoritetsbarn og deres familie på en god måte.

 • KrF vil sikre gode barnehager med nok voksne til å se hvert enkelt barn, og med pedagogisk kompetanse, hvor barna får utvikle seg gjennom lek, samspill og kreativ utfoldelse.
 • KrF vil sørge for at lærerne får mer tid til hver elev, at flere yrkesgrupper kommer inn i skolen, samt styrke skole/hjem-samarbeidet.
 • KrF vil sikre gratis SFO for elever som har rett til SFO også etter 4. trinn.
 • KrF vil videreutvikle dagens SFO-tilbud. SFO skal være et attraktivt fritidstilbud som holder høy kvalitet, gjerne i samarbeid med idretten, kulturskolene og frivillige organisasjoner. Gode friplassordninger i SFO, for eksempel gratis kjernetid, er et viktig tiltak for lavinntektsfamilier.
 • Det må legges til rette for at familier kan velge SFO/aktivitetsskole i regi av frivillige organisasjoner der dette finnes som tilbud. Offentlig støtte til AKS/SFO bør følge barnet.
 • Overgangen mellom barnehage og skole kan være stor for mange barn. Lovverket må i større grad gi kommunene frihet til å tilpasse denne overgangen til beste for barna. KrF vil legge til rette for mer fleksibel skolestart, der foreldrene har større innflytelse.
 • KrF vil styrke lekbasert læring i første trinn og legge til rette for større samhandling mellom barnehage og skole.
 • KrF vil sikre et tverrfaglig samarbeid for å gi barn og unge rett hjelp til rett tid.
 • KrF vil prioritere arbeid for trygg skolevei for alle barn.

 

Lokale helsetjenester

Første linje i vårt offentlige helsevesen er på hjemstedet.  Norge har kanskje verdens beste primærhelsetjeneste i form av fastlegeordningen, som er grunnmuren i helsevesenet vårt, og yter gode helsetjenester til befolkningen, med kvalitet, tilgjengelighet og kontinuitet som målsetning.

I de senere år har vi sett at fastlegene er under press og at det er fare for svikt i rekrutteringen. Det er også grunn til bekymring for tilbudet når det gjelder psykisk helsevern – et område som må opp-prioriteres også lokalt.

 • KrF vil støtte etablering av kommunale fastlegestillinger og sikre gode arbeidsvilkår for fastlegene.
 • KrF vil sikre en god oppfølging nær hjemstedet av pasienter med psykiske lidelser.
 • KrF vil sikre god tilgjengelighet til og kompetanse på helsestasjon for ungdom.

 

En trygg, aktiv og god alderdom

Helse- og velferdstjenestene skal bygge på tillit og bidra til myndiggjøring av hver enkelt bruker og brukermedvirkning på alle nivå slik at man skaper trygge og gode tjenester. I møte med brukeren må spørsmålet alltid være: Hva er viktig for deg? Det må fokuseres på det som er meningsfullt og gir livskvalitet for å mobilisere brukerens motivasjon og egne ressurser.

Tilrettelegging, hverdagsmestring, brukervennlig offentlig kommunikasjon, velferdsteknologi og fleksible lokale løsninger kan bidra til å gjøre hverdagen enklere. Dersom vi lykkes med dette, vil behovet for omfattende hjemmetjenester, omsorgsbolig og sykehjem utsettes. Uansett boform skal eldre oppleve trygghet og verdighet i omsorgen som blir gitt. Boligen skal være et hjem, og de skal få de tjenestene de har behov for. Respekten for den enkelte må også omfatte deres religiøse og åndelige behov, og muligheten til å delta i meningsfulle fritidsaktiviteter.

Mange eldre opplever en hverdag preget av ensomhet. Dette er en utfordring som offentlig sektor, ideell sektor og den enkeltes familie og nettverk må løse sammen. KrF vil invitere alle parter til en felles innsats for å bekjempe ensomhet i samfunnet. Tryggheten for at det finnes gode avlastningsordninger frigjør mer frivillig og familiebasert omsorg. Sosiale møteplasser for mottakere av omsorgstjenester og pårørende gir glede og livskvalitet. Det skaper varmere lokalsamfunn. 

 • KrF vil bygge et seniorvennlig samfunn – der eldre blir brukt som ressurs og får den omsorgen de har krav på.
 • KrF vil arbeide for en tjeneste som tar den enkelte bruker og pårørende med på beslutninger om brukerens behov, og hjelper den enkelte til å mestre eget liv.
 • KrF vi arbeide for økt bemanning og sikre god bemanning med riktig kompetanse i sykehjem og hjemmetjenester basert på helse- og omsorgsbehov.
 • KrF vil lokalt legge til rette for et demensvennlig samfunn, herunder gjennom egne ressurssentre.
 • KrF vil sikre at par som ønsker det, der begge har behov for tyngre omsorgstjenester, skal kunne bo sammen på sykehjem eller i omsorgsbolig.
 • KrF vil lokalt, regionalt og nasjonalt føre en politikk som sikrer en verdig og god omsorg ved livets slutt, bl.a. gjennom flere palliative avdelinger og hospice.

 

Inkludering og frivillighet for alle

Et bærekraftig velferdssamfunn er avhengig av at innbyggerne tar medansvar for samfunnets utvikling og ikke overlater alt til det offentlige eller det kommersielle marked. De frivillige organisasjonene spiller en svært viktig rolle i å omskape dette engasjementet, slik at det både blir godt og nyttig for den som bidrar og for samfunnet.

Frivilligheten tilfører samfunnet enorme verdier og har som arena og aktør stor betydning for demokratiet. Det trengs en sterkere satsing på frivillighet og sivilsamfunn. Det offentlige må i større grad bygge opp kompetansen i å tilrettelegge for sivilt samfunnsengasjement og brobyggende felleskap.

KrF ønsker en sosial markedsøkonomi, hvor det legges til rette for innovasjon og nyskaping som er til det felles beste. Sosiale entreprenører tar tak i et samfunnsproblem, som ikke blir tilstrekkelig dekket av offentlige eller private aktører, og utvikler nye løsninger på utfordringen. Motivasjonen er å bidra til å nå sosiale mål, hvor forutsetningen for å gjøre det er en sunn økonomisk drift. Kommunene bør blant annet legge til rette for sosial innovasjon gjennom de innkjøpene de gjør, og på den måten bidra til det felles beste.    

KrF ønsker å legge til rette for at alle mennesker får en meningsfull hverdag. Det kan bety en jobb å gå til, et frivillig engasjement eller en tilpasset aktivitet. Styrken til lokalsamfunn, enten det er i by eller bygd, vises ved hvor godt en tar vare på de svakeste og de som faller utenfor.

Derfor må offentlige, private og ideelle aktører samarbeide for å tilrettelegge for mennesker som av ulike årsaker har behov for ekstra hjelp. Dette innebærer aktivitet, tilrettelegging for sosialt samspill og økonomisk trygghet.

Unge voksne som faller utenfor skole og arbeidsliv må ha særlig oppfølging. KrF vil øke fokuset på samarbeid mellom hjelpeinstanser, folkehelsearbeid og psykisk helse for gruppen unge under 30 år.

Lokalsamfunn som styrker fellesskapet nedenfra bidrar til et varmere samfunn. KrF vil legge et likestillingsperspektiv til grunn for alles rett til deltakelse i fellesskapet. Det gjelder ikke minst mennesker med funksjonsnedsettelser.

Gjennom en egen likeverdsreform skal det legges til rette for dette, bl.a. gjennom personlig koordinator og en bedre ordning med Brukerstyrt Personlig Assistent.

 • KrF vil gi større rom for frivilligheten og arbeide for at det offentlige skal forplikte seg til avtaler og tjenester for de frivillige aktørene som ønsker dette. Dette bør skje i samarbeid med Frivillighet Norge.
 • KrF vil sørge for at alle kommuner har gode Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA)-ordninger, slik at mennesker med funksjonsnedsettelser eller en utviklingshemming kan delta i samfunnet på lik linje med alle andre.
 • BPA-ordningen endres til et likestillingsverktøy – ikke lenger en helseordning – og gis en nasjonal standard
 • Innføring av koordinatorgaranti allerede før fødsel i alle kommuner slik at alle familier som får eller har funksjonshemmede barn får sine rettigheter oppfylt.
 • KrF vil legge til rette for at ideell sektor med sin kompetanse og unike muligheter, utgjør en større andel av den totale tjenesteproduksjonen innen helse-, velferd og arbeidstrening.
 • KrF vil bruke kommunenes lokale innkjøpsstrategi aktivt for å bidra til å løse sosiale og miljømessige utfordringer, blant annet ved å stimulere til sosialt entreprenørskap og ved bruk av inkluderende kontrakter.
 • KrF vil øke samarbeid mellom aktuelle instanser og styrke hjelpetiltak for unge NEET-ere (Not in Employment, Education or Training) under 30 år.

 

Forutsetningen for god velferd i hele landet

Distrikt, næring og samferdsel

Ulike deler av landet må gis gode utviklingsmuligheter. Små og mellomstore bedrifter utgjør grunnstammen i vårt næringsliv. Lokale eiere med tilhørighet og røtter i lokalsamfunnet har særlig gode forutsetninger til å kunne involvere seg og bidra til lokal verdiskapning. Det trengs flere kvinnelige gründere og bedriftseiere.

Arbeidsplasser, både i offentlig og privat sektor, er det viktigste virkemiddelet for å styrke bosetting og verdiskaping i distriktene. Det er en oppgave for sentrale og regionale myndigheter å stimulere til et mangfoldig arbeidsmarked i alle deler av landet. Lokalt næringsliv, og særlig kyst- og havbaserte næringer, er avhengig av gode transportårer til markedet.

Kommuner og fylker har sammen med staten et viktig ansvar for å planlegge og prioritere vei og samferdsel som muliggjør fortsatt vekst og konkurranseevne for norske bedrifter. Det store etterslepet på vedlikehold av fylkeskommunale veier og behovet for midler til rassikring og overholdelse av tunellsikkerheten krever langt større overføringer til fylkeskommunene enn de har fått hittil. I dette arbeidet må trafikksikring og tilrettelegging for myke trafikanter være prioritert.

Sentraliseringen har bidratt til at distriktene har mistet viktige arbeidsplasser og funksjoner som kunne skapt mangfold og økt bolyst. Regjeringen må legge frem en konkret handlingsplan som sikrer at ulike deler av landet med sine fortrinn og sin kompetanse kan være vertskap for langt flere statlige arbeidsplasser og institusjoner som kan bidra til å stimulere til vekst og utvikling.

Desentralisering av makt, med tilhørende arbeidsplasser, var hovedgrunnen til regionreformen. Det er et krav at det følges opp i tråd med oppgavemeldingen og inngåtte avtaler. En kraftfull regionreform er både viktig for demokratiet og for distriktspolitikken Mer makt må flyttes til folkevalgt regionalt nivå. Utflytting av arbeidsplasser, både generelt og som følge av regionreformen må intensiveres.

KrF ber Regjeringen om å sette opp farten og sørge for at regionreformens gode intensjoner og ekspertutvalgets mange gode forslag blir realisert i et høyere tempo og større bredde enn det vi nå opplever. Nå står vi i fare for at regionreformen utvannes, og de gode intensjonene om å styrke demokratiet og overføring av et betydelig antall nye oppgaver forblir nettopp det, – gode intensjoner.

Maten vi produserer i Norge skal kjennetegnes av høy kvalitet. KrF ønsker mer fôr- og matproduksjon basert på norske råvareressurser. Da må hele landet tas i bruk, og politikken må sikre et variert og mangfoldig landbruk. Jordvern og driveplikt for all jord er det viktigste instrumentet for å sikre at matjord brukes til matproduksjon. Lokale- og regionale myndigheter må legge til rette for en arealforvaltning som hensyntar norsk matproduksjon og opprettholder jordvernmålet.

De store klimaendringene truer jordbruksproduksjonen også i Norge. Landbruket må selv bidra til å redusere sine klimagassutslipp og være med å oppfylle de nasjonale utslippsmålene. Det er viktig at dette gjøres gjennom tiltak som også kan være med å videreutvikle landbruket som en bærekraftig matprodusent for framtiden.

KrF vil ha et transporttilbud som er tilgjengelig for alle og som gjør det mulig å leve et aktivt liv. Bestillingsreiser er en kostnadseffektiv løsning for å gi et godt kollektivtilbud i distrikt hvor kundegrunnlaget er lavt. I stedet for tomme busser kan en ta i bruk mindre busser/taxi som er behovsstyrt.

For å bidra til bedre rammer for omstilling i norsk næringsliv vil KrF styrke regionale næringsfond. God norsk spisskompetanse, som fra offshore, må tas vare på, og brukes for å nå klimamålene. Enova og Klimasats bør styrkes økonomisk for å gi betydelig mer støtte til valg av ny klimavennlig teknologi som biogass, hydrogen og batteri i transportsektoren og annen næring. Norsk olje og gassutvinning skal gjøres så klimavennlig som mulig. 

 • KrF vil at flere statlige arbeidsplasser legges til distriktene.
 • KrF vil jobbe for å utvikle og samordne statlige arbeidsplasser i distriktene i nært samarbeid med kommunene, bl.a. ved en bedre koordinering av utflytting av statlige arbeidsplasser.
 • KrF vil at en ved effektivisering i regional stat skal sørge for at virkningen distriktsmessig synliggjøres og vurderes på tvers av sektorene før iverksetting. 
 • KrF mener lokalt eierskap er en verdi i seg selv, og vil legge til rette for at flere kan skape sin egen arbeidsplass.
 • KrF vil styrke gründervirksomhet og fremme stimulerende virkemidler for å gi særlig kvinner anledning til å starte egen virksomhet.
 • KrF vil legge til rette for økt antall lærlingeplasser, og skape gode møteplasser mellom skole og bedrift.
 • KrF vil i kommende NTP foreslå at det lages en «Fra kyst til marked» strategi for Nord-Norge.
 • KrF vil etablere et spleiselag mellom fylkene og staten for å redusere etterslepet på vedlikehold av fylkesveiene.
 • KrF vil sikre jordvernet og bo- og driveplikten gjennom aktiv arealpolitikk kommunalt og regionalt; jordvernhensyn bør vektlegges også ved statlige samferdselsprosjekter.
 • KrF vil utrede en nasjonal insentivording for kommuner som holder seg innenfor vedtatte jordvernmål nasjonalt og regionalt.
 • KrF vil arbeide for å sikre lokale landbrukskontor, enten gjennom egne kommunale kontor eller i interkommunalt samarbeid.
 • KrF vil legge til rette for klimarådgiving og andre klimatiltak på gårdene.
 • KrF vil legge mer til rette for fleksible transportordninger der hvor passasjergrunnlaget for rutegående kollektivtilbud ikke er stort nok.
 • KrF vil arbeide for å sikre finansiering av byvekstavtaler og at ordningen skal utvides til å gjelde flere byområder.
 • KrF vil legge til rette for pendlerparkering. Byvekstavtalene bør ha dette som et fokusområde.
 • KrF går inn for at trafikkstasjonene skal opprettholdes med en desentralisert struktur, slik at vi leverer tjenester nært der folk bor.
 • KrF ønsker å utrede nye finansieringsmodeller for store infrastrukturprosjekter.
 • KrF vil erstatte fergetransport med faste veianlegg der det er mulig, og sikre delfinansiering gjennom ferjeavløsningmidler på 40 år.
 • KrF jobbe for en bærekraftig utvikling for havbruksnæringen.

 

Mer makt nærmere folk

KrF har tillit til at lokalsamfunnene selv vet best hvordan de skal oppnå likeverdige tjenester og prioritere innen egne økonomiske rammer. Å flytte makt lengre unna der folk bor, er et angrep på et lokaldemokratisk ideal og på den verdiskapingen som foregår hver eneste dag i distriktene.

Den nasjonale politikken skal ha som formål å sikre likeverdige tjenester uavhengig av bosted, samtidig som den styrker lokalsamfunnenes frihet til å selv kunne gjøre politiske prioriteringer tilpasset de lokale forholdene til gode for den enkelte innbygger.

Det er viktig å styrke kommuneøkonomien generelt, slik at oppgavene kan løses til beste for innbyggerne. 

 • KrF vil begrense bruken av øremerkede midler til en opptrappingsfase av nye tiltak. Statlige ordninger som skal være like i alle kommuner må løses gjennom lovregulering fremfor øremerking av midler.

 

Altfor ofte blir løsningen på konkrete utfordringer å vedta nye lovendringer og krav til kommunene. Over tid har alle de lovpålagte kravene til kommunene, sammen med et stramt økonomisk handlingsrom, bidratt til stadig mindre lokalt handlingsrom. Utdaterte lovverk kan også hindre innovasjon og nye tjenestetilbud i kommunene.

For å få finansiert nye tiltak må kommunene ofte søke prosjektmidler. Stadig flere kommuner ansetter «søkologer», som har i oppgave å finne mulige prosjektmidler og utforme profesjonelle og gjerne kreative søknader. KrF mener dette er en lite hensiktsmessig måte å drive innovasjon og finansiere nye tiltak i kommunene, og at det skaper unødvendig byråkrati. 

 • KrF vil gjennomføre en opprydning av søknadsbaserte midler for kommunene, og istedenfor øke rammeoverføringene til kommunene.

 

Kommune-Norge er svært mangfoldig og ulik, både geografisk og med tanke på antall innbyggere. Kommunene får også stadig flere lovpålagte oppgaver. KrF vil gå inn for å beholde generalistkommunen, og det er svært viktig at kommunene sikres økonomisk slik at de vil være i stand til å gi likeverdige tjenester uavhengig av kommunestørrelse. Inntektssystemet skal sikre kommuner og fylkeskommuner full dekning av kostnader som følger med oppgaver og utgifter de er pålagt å utføre. 

 • KrF vil jobbe for at kommunene kan gi likeverdige tjenester, med et lovverk som gir rom for lokale tilpasninger og tar høyde for ulikhetene i kommune-Norge.
 • Avstand til tjenester, dårlig infrastruktur mv skal tas høyde for i utforming av skatte- og avgiftspolitikken. Avstandsulemper skal vektes høyere i kommunalt / fylkeskommunalt inntektssystem.

 

Noen kommuner har ved sin sentrale beliggenhet en naturlig tilflytting og viktige personskatteinntekter. Andre kommuner har verdifulle naturressurser, men uten mange tilhørende arbeidsplasser. Både ut fra prinsippet om lokal beskatningsrett og for å gi berørte kommuner motiv til å investere i sine naturressurser, må skattesystemet som en del av samfunnskontrakten, sikre en andel av verdiskapingen til de kommuner som avstår sine naturressurser. Lokal beskatning av foretak som gjør bruk av stasjonære naturressurser er god næringspolitikk, fremtidsrettet skattepolitikk og riktig distriktspolitikk. Prinsippet vil også sikre levende lokalsamfunn over hele landet. 

 • KrF vil lokalt, regionalt og nasjonalt arbeide for at vertskommuner beholder de nåværende skatteinntektene og i framtiden videre sikres en varig andel av verdiskaping basert på avgivelse av naturressurser.
 • Kommunene skal gis mulighet til en reell lokal beskatningsrett.

 

Den digitale utviklingen går raskt, og representerer en helt ny mulighet for kommunene til dialog med og mellom innbyggerne. Digitalisering vil gi mer effektive systemer og frigjøre administrative ressurser. Likevel opplever kommuner og leverandører det vanskelig og risikofylt å utvikle egne prosjekter, skreddersydd for den enkelte kommune.

Det er stor ulikhet på tilgang til digital infrastruktur. Et samfunn som gjennom nettbaserte løsninger skal være tilgjengelig 24/7 og som reduserer andre tjenester som post, fasttelefon, tilstedeværelse og åpningstider og vil at henvendelser, søknader og barns lekser skal leveres digitalt, må ta et overordnet ansvar for å bygge ut infrastruktur som sikrer dette, til en lik pris for innbyggerne.

Staten har et overordnet ansvar for å bygge ut digital infrastruktur, også der markedet ikke finner det lønnsomt. Kostnaden for brukeren skal være den samme uavhengig av bosted.

 • KrF vil styrke finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter i kommunene, samt jobbe for en felles standard slik at et utviklet system enkelt kan implementeres i flere kommuner.
 • Det må i større grad sees på konsesjonsvilkårene til nettselskapene, om vilkårene kan endres på en slik måte at denne infrastrukturen også kan nyttes til fiber.

 

Trygghet for liv, helse og eiendom er viktig for alle. Derfor må det være en beredskap for tjenester som yter denne tryggheten og som kommer til unnsetning når en trenger hjelp. Strukturendringer innen både sykehus og politi gjør at mange opplever beredskapen som for dårlig. Ofte blir det det lokale, frivillige brannvesenet som kommer som første innsatsstyrke til ulykker. Det fordrer kompetansebygging. Sivilforsvaret og heimevernet har lokalkunnskap i sine områder og utgjør en sentral del av Norges beredskap. 

 • Beredskapen må koordineres godt, sikres god lokalkunnskap og det må pålegges krav til utrykningstid til akutt helsehjelp på lik linje som det i dag er for politi. Utrykningstid må være bestemmende for lokalisering av tjenester.
 • Opprettholdelse og styrking av heimevernet og sivilforsvaret er svært viktig for reell likhet i beredskap over hele landet.

 

Globale utfordringer er også lokale utfordringer

Klimakrisen er vår tids største utfordring

Kommunene og fylkene er avgjørende for å løse klimautfordringene. Lokale tiltak må understøtte internasjonale og nasjonale målsettinger for utslippskutt. Kommuner og fylker skal gjennom samfunnsplanlegging, arealplanlegging og øvrig politikkutforming bidra til at klima- og bærekraftmålene nås. Kostnaden ved å gå i front og medvirke til utslippsfrie løsninger kan ikke tas av kommunen eller fylket alene. Staten må fortsette satsingen på incentivordninger og utviklingsprosjekt, slik at kommuner og fylker får drahjelp til omstillingen til det grønne skiftet.

Plast på avveie er et stort miljøproblem. KrF vil intensivere arbeidet med problemet ved mindre bruk, økt forskning, gjenvinning og innsamling. Det siste i hovedsak av profesjonelle, men også gjennom frivillige, for å skape holdninger og å holde oppe engasjementet. 

 • KrF vil legge FNs 17 bærekraftmål til grunn for lokal politikkutforming.
 • KrF vil bruke anbuds- og innkjøpsregelverket aktivt for både å sikre klima og miljø.
 • KrF arbeider for sirkulær økonomi med gjenbruk og gjenvinning av ressurser.
 • KrF vil stimulere til omsetning av kortreist mat.
 • KrF vil arbeide for at flere kommuner blir plastfrie.
 • KrF vil gå inn for økt bruk av solenergi til kommunale bygg og stimulere til økt bruk av solenergi til private bygg.
 • KrF vil styrke kollektivtilbudet i bo- og arbeidsmarkedssentre og bygge ut gang- og sykkelveier. 
 • KrF vil understøtte holdningsarbeid og frivillige lag og organisasjoners medvirkning og engasjement i kampen for et bedre klima og miljø.

 

Et mangfoldig lokalsamfunn er et rikt lokalsamfunn

Lokalsamfunn viser sin styrke når de åpner opp for og inkluderer tilflyttere og flyktninger. Det er ingen motsetning at et samfunn lærer og lever etter egen kultur, verdier eller tro, og det at en ønsker andre velkommen. Det er et mål å være så trygg på egne røtter at en møter alle med respekt, og uten å legge bort egen identitet i møtet med det ukjente. En politikk som styrker fellesskapet, utjevner forskjeller og motvirker barnefattigdom vil være viktig for å skape et likestilt og mindre konfliktfylt samfunn. Kjennskap til verdiarven vi bygger på vil også bidra til bedre integrering.

Menneskehandel, som vår tids slavehandel, må avsløres og nedkjempes. Internasjonalt samarbeid for å ta bakmennene, hindre hvitvasking og beholde trygge arbeidslivs-betingelser vil være viktig i kampen mot denne typen kriminalitet. 

 • KrF mener at forankringen i den kristne kulturarven gir trygghet i møte med andre kulturer, enten det er i barnehage, skole eller andre sosiale fellesskap.
 • KrF vil gi kommunene mulighet til å ta imot flere flyktninger og styrke integreringsarbeidet lokalt i et samspill mellom offentlig og frivillig innsats.
 • KrF vil styrke lokale etaters mulighet for å bekjempe slaveri og menneskehandel i samarbeid med politi og påtalemakt.
 • Krf ønsker å innføre tiltak som hjelper de enkeltmenneskene som er utsatt for menneskehandel og moderne slaveri, i tillegg til tiltakene som retter seg mot å avdekke denne virksomheten.

 

 

Vedtatt på KrFs landsmøte april 2019