Livshjelp for døende

Det er en politisk oppgave å sikre alvorlig syke og døende omsorg og verdighet i livets sluttfase. KrF mener at livshjelp, ikke dødshjelp, er svaret vi som samfunn skal gi når våre medmennesker lider. Selv når alvorlig sykdom og lidelse truer, kan pasienten, med den rette kompetente og barmhjertige behandlingen, oppleve livskvalitet og mening. Ekstra krevende er tilfeller med alvorlig syke og døende barn, og dette er en ekstrem situasjon hvor det er viktig med helhetlige tilbud til alle – uavhengig av diagnose.

Legalisering av aktiv dødshjelp truer menneskeverdet. Et slikt system vil definere noen som syke nok til at deres liv ikke skal beskyttes på samme måte som andres, og vil føre til et press på sårbare mennesker. I livets siste fase kan noen oppleve at ensomhet, redsel for å være til bry eller dø alene blir store utfordringer. KrF vil tilrettelegge for livshjelp i slutten av livet, slik at enkeltmennesker opplever å bli ivaretatt og slipper å dø alene.

På sitt beste klarer medarbeiderne på norske institusjoner og i hjemmetjenesten å gjøre pasientens siste måneder og uker meningsfulle og med opplevelse av livskvalitet. Dette er livshjelp for døende. Dessverre er det en lang vei å gå før dette tilbudet er en garanti for alle hjelpetrengende.

KrF ønsker å sikre retten til livshjelp ved livets slutt, og vil jobbe for:

 • 600 nye kommunale plasser for lindrende behandling innen 2020.
 • Økt legedekning og psykologfaglig kunnskap på sykehjem.
 • At ambulante team for lindrende behandling skal være tilgjengelig i alle kommuner, gjennom et godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.
 • Bred kompetanseheving om palliasjon blant helsepersonell i kommunehelsetjenesten
 • Å vurdere opprettelse av en egen DRG (diagnoserelatert gruppering)-sats for palliative senger i sykehusene
 • Et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud til alvorlig syke og døende barn, og tilgang til koordinator og psykologfaglig kunnskap for familien, uavhengig av barnets diagnose og forventede levetid.
 • At behovet for egne ambulante team for barnepalliasjon tilknyttet alle helseregioner kartlegges.
 • At muligheten for etablering av Avansert hjemmesykehus for barn innen alle helseregioner, og behovet for styrking av det eksisterende hjemmetilbudet kartlegges
 • At hjelpetrengende som ønsker det får muligheten til samtaler med en prest eller religiøs veileder innenfor sin religion/sitt livssyn.
 • Økt støtte til og samarbeid med frivillige som fokuserer på livskvalitet
 • At helsepersonell må skoleres til å se helheten i situasjonen for de pårørende, og at de gis mulighet til å delta i omsorgen i den siste fasen.
 • Å utvikle pleiepengeordningen for syke barn til å gjelde flere diagnoser.
 • At Norge skal være aktive pådrivere internasjonalt for å få til felles regler som verner om livet.