KrF vil ha egen likestillingslov

– Det er fortsatt behov for en egen likestillingslov, uttaler KrFs sentralstyre, og går dermed imot forslaget om en felles likestillings- og diskrimineringslov og fjerning av dagens formålsbestemmelser.

Bilde av 50/50 kjønnstegn
Gender equal opportunity or representation written with chalk on a blackboard

Alle menneskers likeverd og at alle er «like for loven» har gjort det nødvendig å fremheve bestemte grupper i arbeidet mot diskriminering. En felles likestillings- og diskrimineringslov vil virke tilslørende på de faktiske forhold og dermed svekke arbeidet.

Formålsbestemmelsen skal tydeliggjøre at fokus og ansvar for likestilling rettes mot samfunnet og ikke den enkelte. Den har en holdningsskapende effekt og er viktig for rettsanvendelsen.

KrF vil fortsatt beholde dagens Likestillingslov som en egen lov.  Selv om kvinner og menn på mange områder er mer likestilte i dag enn i 1978, er målet om et likestilt samfunn likevel ikke nådd. Kvinner har fortsatt ikke like stor makt og innflytelse som menn på en rekke sentrale samfunnsområder, for eksempel innen politikken, akademia og toppledersjiktet i næringslivet. De diskrimineres mer enn menn, både som enkeltpersoner og som gruppe, og er mer utsatt for vold i kraft av å være kvinner.

Likestillingsutfordringene i det norske samfunnet handler ikke om utilstrekkelig og fragmentert lovverk, men om manglende problemforståelse. Lik behandling av ulike situasjoner er diskriminering. Derfor er det viktig at Stortinget i behandlingen av Likestillingsmeldingen spiller inn nødvendige forbedring som ivaretar formål, struktur, aktivitetsplikt, redegjørelsesplikt og sanksjonsmuligheter.