Levende distrikt

Sentraliseringen de siste årene har bidratt til at distriktene har mistet viktige arbeidsplasser og funksjoner som kunne skapt mangfold og økt bolyst. Derfor har KrF kjempet for lokal tilstedeværelse og innflytelse i politireformen, opprettholdelse av lokalsykehus med akuttfunksjoner og sagt nei til kommunesammenslåing med tvang. Å flytte makt lengre unna der folk bor, er et angrep på et lokaldemokratisk ideal og på den verdiskapingen som foregår hver eneste dag i distriktene. Staten må ta et større ansvar for å skape attraktive distrikter.

Breibåndsløft

Vi trenger et breibåndsløft som gjør det mulig å etablere virksomheter og bo i hele Norge uten digitale avstandsulemper. Skal næringsliv og offentlig sektor kunne utnytte de mulighetene som digitaliseringen gir for samfunnet, er det helt nødvendig med en robust digital infrastruktur.

Derfor vil KrF arbeide for å sikre et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet til alle husstander og næringsaktører i de deler av landet der de kommersielle utbyggerne ikke finner det lønnsomt å bygge ut.

Vi trenger en nasjonal plan for utbygging av fiber slik at vi kan posisjonere oss internasjonalt og tilby store aktører å etablere større grønne datasentre i Norge. God tilgang på rein fornybar energi og lav elavgift for datasentre er viktige og gode forutsetninger Norge allerede i dag kan tilby. Dette kan skape et betydelig antall nye arbeidsplasser innenfor privat sektor og bidra til grønn omstilling nasjonalt og internasjonalt.

Derfor vil KrF kreve at staten tar ansvar for at det blir etablert en fiberinfrastruktur innenlands og til utlandet som sikrer at Norge kan ta en posisjon som det foretrukne vertskapet for nye datasentre.

 

Lokalsykehus med akuttkirurgi

For at folk skal kunne bo i hele landet er vi avhengig av gode og likeverdige helsetjenester. Lokalsykehusene er en viktig del av norsk helsetjeneste. De representerer en trygghetsbase som har sine fortrinn i nærhet, breddekompetanse og lokalkunnskap. Det er en indre sammenheng mellom kirurgi, anestesi, radiologi, indremedisin og laboratorietjenester. Det er disse funksjonene som til sammen gir et godt spesialisttjenestetilbud. Fjerner man akuttkirurgi og traumemottak, gir man et dårligere tilbud til befolkningen. KrF vil derfor sikre at de av dagens lokalsykehus som har akuttkirurgi funksjonen som f.eks. sykehusene i Odda, Narvik og Volda fortsatt skal beholde den slik at lokalbefolkningen kan sikres rask og effektiv hjelp i akutte situasjoner.

 

Nye statlige arbeidsplasser til distriktene

KrF vil at flere statlige arbeidsplasser legges til distriktene. Dette kan skje både gjennom aktivt å flytte statlige oppgaver til distriktene, og ved at nye statlige arbeidsplasser blir lokalisert i heile landet. Regjeringen må sammen med regionene utvikle strategier for hvordan de ulike deler av landet med sine fortrinn og son kompetanse kan være vertskap for offentlige arbeidsplasser og institusjoner som kan bidra til å stimulere til vekst og utvikling.

 

Transporttjenestene i distrikts-Norge må styrkes

Kollektivtilbud

Alle grupper i befolkningen skal ha lik adgang til et aktivt og rikt liv med full deltaking i samfunnet.

KrF vil ha et transporttilbud som er tilgjengelig for alle og som gjør det mulig å leve et aktivt liv. Bestillingsreiser er en kostnadseffektiv løsning for å gi et godt kollektivtilbud i distrikt hvor kundegrunnlaget er lavt. I stedet for tomme busser kan en ta i bruk mindre busser/taxi som er behovsstyrt.

KrF vil legge til rette for forsøksordninger for fleksible transport-ordninger som for eksempel «distrikts(mo)bilen», og bidra økonomisk for å sikre et tilgjengelig transporttilbud i områder uten godt nok passasjergrunnlag for ordinære ruter.

 

En forbedret ferge- og hurtigbåtdrift

Et økende misforhold mellom fylkene sine nettoutgifter til ferge- og hurtigbåtdrift og statlige overføringer fører til at flere av kystfylkene må kutte i ferge- og hurtigbåttilbudet gjennom nedlegging av samband og færre avganger. De reelle utgiftene til båt-, fergesamband og fergeleier er ikke finansiert gjennom inntektssystemet til fylkeskommunene. Regjeringa må derfor snarest tilføre fylkene økte ressurser til ferge- og hurtigbåtdrift. Det er av avgjørende betydning for næringslivet, befolkningen i distriktene og hensynet til likeverdige tjenestetilbud.

Ferjeavløsningsmidler riksveger

Det samme gjelder realisering av gode ferjeavløsningsprosjekt som kan realiseres i samspill med lokale aktører. KrF vil at en 40 års periode skal ligge til grunn for ferjeavløsningsmidler på riksveiferjene, slik som på fylkesveiferjene.

Fylkesveiene utgjør ca. 50 % av veinettet i Norge og er dermed avgjørende for folks mobilitet og for varestrømmene inn og ut av Norge. Det er viktig at Staten og regionene jobber godt sammen for å løse utfordringen med etterslep på fylkesveier. Det må vi gjøre gjennom økt tilgang på ressurser og fornying av måten vi jobber med investering og drift av fylkesveier på.

 

Sikre et variert og mangfoldig landbruk

Maten vi produserer i Norge er unik og kjennetegnes avhøy kvalitet. KrF ønsker mer fôr- og matproduksjon på norske ressurser. Da må hele landet tas i bruk, og politikken må sikre et variert og mangfoldig landbruk. Bønder som våger å satse må få vilkår som gjør det attraktivt å videreutvikle gårdsbrukene og levere dem videre til neste generasjon.

Derfor har KrF foreslått og fått gjennomslag for en redningsaksjon for 15-30 kyrsbrukene, som vil styrke distriktslandbruket og melkekvoteregioner basert på produksjonsvilkårene.

KrF ønsker å sikre rekruttering og inntektsmulighetene i landbruket. Vi vil derfor redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. Gode velferdsordninger er viktige for dagens bønder og for dem som vil inn i næringen. KrF vil derfor videreføre gode avløserordninger.

Jordvern og driveplikt for all jord er det viktigste instrumentet for å sikre at matjord brukes til matproduksjon, derfor vil KrF hegne om jordvernet og driveplikten. 

Matproduksjonen rammes tidlig av klimaendringer. Jordbruket må også redusere sine klimagassutslipp, og KrF vil øke støtten til klimarådgiving og andre klimatiltak på gårdene.

 

Økt verdiskaping langs kysten

Fisken i havet er en fornybar ressurs som tilhører fellesskapet, og skal ikke privatiseres, men komme fellesskapet til gode. KrF vil styrke kystsamfunnene gjennom å legge til rette for økt verdiskapning og mer bearbeiding langs hele kysten. KrF ønsker at det skal landes mer fisk av god kvalitet langs kysten vår. Et langsiktig bærekraftig forvaltningsperspektiv må ligge til grunn for fiskeri- og havbrukspolitikken. Fiskeripolitikken skal legge til rette for lønnsom drift på land og på hav, i kystflåte og havgående flåte. Deltakerloven og råfiskloven skal ligge fast.

Tilbudsplikten har ikke fungert etter hensikten på lang tid. Politiske vedtak har undergravd dagens system som grunnlag for lokale arbeidsplasser og gjort at industrien sliter med tilgang på råstoff som egnet til å produsere varer av høy kvalitet til konkurransedyktige priser. KrF vil likevel ikke endre pliktsystemet nå. Dette må sees i sammenheng med resten av kvotesystemet.

Eventuelle endringer i pliktsystemet for torsketrål må bygge på at disse kvoterettighetene skal sikre råstoff av høy kvalitet til landindustrien, slik intensjonen opprinnelig var. De lokalsamfunn som blir berørt av eventuelle endringer i pliktsystemet må tilgodeses spesielt, for eksempel gjennom en kvotebank som sikrer at råstoff leveres i de berørte kommunene. Det må også gis en rettferdig økonomisk kompensasjon til de berørte kystsamfunnene.

Sikkerhet langs kysten

Forslaget om nedlegging av kystradiostasjoner langs kysten har vakt sterke reaksjoner. KrF ønsker en bredere politisk behandling slik at vi sikrer at økonomiske hensyn ikke går foran sikkerheten for handelsskip, kystflåten, fiskere og fritidsbåtene. 

Styrk midler til regional verdiskaping

Regionale utviklingsmidler har en viktig oppgave med å se samferdsel, utdanning, innovasjon og næringsutvikling i en sammenheng. Reduksjonen av regionale utviklingsmidler har svekket både næringsliv og kommuners utviklingskraft vesentlig, noe som igjen svekker lokaldemokratiet og det regionale nivået som nærings- og samfunnsutvikler. Den sterke reduksjonen i midlene har bidratt negativt for enkeltbedrifter, næringsklynger og innovasjonsmiljø som har hatt behov for utviklingsmidler i en svært viktig omstillingsfase.

KrF vil styrke midlene til regional utvikling til hele landets beste.

KrF vil også styrke kvinnelig gründervirksomhet og fremme stimulerende virkemidler for å gi flere kvinner anledning til å starte egen virksomhet.