Landsmøte: Gode vilkår for friskolene!

Myndighetene skal respektere foreldres frihet til å kunne velge andre skoler for sine barn enn dem som er opprettet av det offentlige.

Barn

KrFs landsmøte 2021: En av resolusjonene som ble behandlet under KrFs landsmøte denne helgen var resolusjonen: Gode vilkår for friskolene!

Friskolene er en viktig del av det norske skolelandskapet. De bidrar til mangfold og til å oppfylle foreldrenes rett til å velge opplæring og oppdragelse for barna sine. Myndighetene skal respektere foreldres frihet til å kunne velge andre skoler for sine barn enn dem som er opprettet av det offentlige.

Det er bare 4,25 % av elevene i grunnskolen og 8,2 % i videregående som går på friskoler. Disse skolene er et godt supplement til den offentlige skolen og ingen trussel. KrF vil verne om trosfriheten som er nedfelt i Norges grunnlov. KrF mener staten plikter å gi friskolene rammebetingelser som gjør det mulig å gi elevene et like godt tilbud som i den offentlige skolen. KrF er glad for mangfoldet friskolene tilfører samfunnet og skolelandskapet. I tillegg til foreldreretten er det viktig å støtte opp om religionsfrihet og samvittighetsfrihet. De kristne friskolene har særlig oppmerksomhet mot å formidle kjennskap til kristen tro og tanke, og KrF mener det er en berikelse at samfunnet har rom for slike alternativer.

KrF mener det livssynsåpne samfunnet også skal prege utdanningssektoren. Flere Oslo-skoler har avsluttet et samarbeid med NLA Høgskolen på grunnlag av skolens verdidokument. Byrådet og skoleledelsen har valgt å ikke gripe inn. KrF mener dette er uforenlig med målet om et livssynsåpent samfunn, og er enig med Likestillings- og diskrimineringsombudet som mener Oslo-skolenes markering er problematisk med tanke på religionsfriheten.

KrF vil:

  • at friskolene sikres rammevilkår som gjør det mulig med lave egenandeler og at de blir et reelt alternativ for alle
  • at formålet og grunnlaget i dagens friskolelov blir videreført slik at skoler basert på livssyn og pedagogiske alternativ blir ivaretatt
  • øke kapitaltilskuddet til friskolene
  • ha en ny beregningsmodell for tilskudd til frittstående skoler som sikrer friskolene økonomiske rammer til å kunne tilby undervisning med samme rammevilkår som den offentlige skolen
  • at borteboerstipendet ikke reduseres
  • at godkjenning av nye friskoler fortsatt skal skje av sentrale myndigheter, slik at kommunene ikke skal kunne kreve at friskolene reduserer et elevtall de tidligere har fått godkjenning for.
  • at NOKUTs etablerte regler og kriterier skal ligge til grunn for akkreditering av høyere utdanning. Utover dette skal private høyskoler og universiteter fritt kunne definere eget verdigrunnlag.