Landsmøte 2021: Innlegg av Mariam Rapp

Innlegg av Krf Kvinners leder Mariam Rapp under KrFs landsmøte 2021

Jeg vil nå bruke tiden på to viktige saker for kvinner i Norge som KrF bør kjempe for:

Kvinnehelse 

I Norge er det ikke likestilling – innen helse. 

Den diskrimineringen opptar kvinner mer og mer.

Det er manglende inklusjon av kvinner i kliniske studier
Det er manglende myndighetskrav om kunnskap om kjønnsforskjeller i
helseutdanningene

Det er manglende krav om at medikamenter og andre behandlinger, skal ha
dokumentert effekt både for kvinnelige og mannlige pasienter
Det er manglende etablering av dedikert forskningsprogram i Norges Forskningsråd på
kvinnehelse

Vi er glad for gjennomslag i resolusjonskomiteen for kvinneforskning og kvinnehelseportal, samt nasjonal senter for endometriose.

Pårørendedager 

800.000 pårørende er opptatt av: JA; eldreomsorgen, og denne gruppen gjør en formidabel frivillig innsats.  

Hvem er de som bærer den tyngste omsorgsinnsatsen i familiene? Kvinnene.

Hvor har vi vårt velger potensiale? – det er hos kvinnene. 

De kvinnelige velgerne er høyt utdannet, er i arbeid, flere påtar seg lederverv i samfunnet, har barn, men krever tilbake en fornuftig politikk, – der de både kan være yrkesaktive / gjøre karriere og samtidig ta vare på familien sin.

For å anerkjenne denne jobben, vil KrF Kvinner henlede landsmøtet sin oppmerksomhet til vårt forslag – forslag 648:

«Utrede, innføring av 10 «pårørendedager» per år, etter modell fra «omsorgspenger» for barn under 12 år. Disse skal være betalt for alle og etter hvert bygges ut.»

Dette er et likestillingstiltak

Dette forslaget har fått en negativ innstilling til LM, og vi ber LM revurdere dette, og stemme mot innstillingen og dermed for forslaget om å innføre pårørende dager.»

Pårørendedager er ett av flere tiltak for å bedre situasjonen for en svært viktig gruppe i årene fremover og gjøre d enklere å kunne stå i arbeid. Det står ikke i motstrid til andre forslag som dekker ulike behov hos pårørende.

TIL SLUTT:

STÅ PÅ DE KRISTNE VERDIENE. DET GIR ET SOSIALT BÆREKRAFTIG SAMFUNN.