KrFs programkomité lanserer ny «førskoleklasse»

– Innføring av førskoleklasse vil gi de minste barna et nytt, tryggere og annerledes første år på skolen, sier Erik Lunde, leder av programkomiteen.

Erik Lunde

Programkomiteens arbeid med nytt partiprogram for perioden 2021-2025 er i full gang. I november skal programkomiteen levere sitt forslag.

En av sakene som har fått mye oppmerksomhet, er komiteens forslag om å fjerne 1. klasse for 6-åringer, og erstatte den med det de kaller en «førskoleklasse». – Etter en modell fra sammenlignbare land, vil vi tar bort den undervisningsfokuserte 1. klassen. En «førskoleklasse» skal gjøre skolestarten tryggere for de minste, og den skal ha særlig fokus på læring gjennom lek og utforskning. Det vil også være atskillig mindre kartlegging og mer fleksibilitet rundt oppstarten, sier Erik Lunde, leder av programkomiteen.

For stor overgang Forslaget om en endring av 1. klasse bunner i erfaringene av den norske seksårsreformen som viser at 1. klasse handler for mye om læring og for lite om lek for fem- og seksåringene. Forskning viser at barna sliter med å tilpasse seg en 1. klasse med mye stillesitting.

– Med innføringen av seksårsreformen i norsk skole ble lekens betydning for læring tonet ned, førskolen ble fjernet og i stedet for å starte på skolen som syvåringer inntok seksåringene skolebenken, sier Lunde. – Da reformen ble innført var det et klart premiss at det første skoleåret skulle være preget av læring gjennom lek og fysisk aktivitet, men stadig nye krav fra politisk hold, som kompetansemål, gjennomorganisering og overfylte timeplaner, har gjort det vanskeligere å gi barna mulighetene for lek tidlig i skoleløpet, sier han videre.

Lite lek

Programutvalget viser til at lekens betydning for læring dessverre har blitt tonet ned de gjennom siste store reformene i norsk skole. I utkastet nevnes det at stadig nye krav fra politisk hold, som kompetansemål, gjennomorganisering og overfylte timeplaner, har i stor grad har fjernet leken tidlig i skoleløpet. En innføring av førskoleklasse vil gi de minste barna et nytt, tryggere og annerledes første år på skolen.

– For mange blir overgangen fra barnehage til skole for stor – og det er ikke alle som takler mye stillesitting og tavleundervisning. Et slikt dårlig møte kan få konsekvenser resten av skoleløpet. Lek er grunnlaget for barns sosialisering og relasjonsbygging. Leken legger derfor grunnlaget for et godt klassemiljø og barn som opplever sosial tilhørighet i klasserommet – som er to helt avgjørende forutsetninger for læring, sier Erik Lunde.

Nytt program vedtas til våren

Forslaget fra programkomiteen lyder som følgende:

  • Erstatte dagens 1. trinn med en «førskoleklasse». Førskoleklassen skal gi barna et tryggere møte med skolen, og læringen skal primært foregå gjennom lek, og utendørs utforskning skal stå sentralt. Opplegget skal i større grad tilpasses barn som ikke er klare for stillesitting og tavleundervisning.
  • Kartleggingsprøver flyttes fra 1. til 2. trinn.
  • Tillate fridager også utenom sykdom det første året – slik at barna kan gjøre aktiviteter med foreldre og familie på dager hvor det ligger til rette for dette.
  • Gode muligheter for fleksibel skolestart.

Programkomiteens forslag til nytt program skal vedtas på KrFs landsmøte i mai 2021.