KrFs plan for distriktene

– KrF vil inn i en regjering som satser på distriktene, og legger nå fram vår plan for levende distrikter hvor det er trygt og godt å bo over hele landet, sier Knut Arild Hareide. – Sentraliseringen de siste årene har dessverre bidratt til at distriktene har mistet viktige arbeidsplasser og funksjoner som kunne skapt mangfold og økt bolyst.

Knut Arild Hareide foran murvegg

Derfor har KrF kjempet mot distriktsfiendtlige forslag og reformer som dagens regjering har kommet med i denne perioden, forteller partilederen.

– Vi har sagt nei til tvangssammenslåing av kommuner og nytt inntektssystem, til nedleggelse av skattekontor og lokalsykehus.

KrF har stått på distriktenes side i sak etter sak.

– Men vi har større ambisjoner for distriktene enn å bedrive skadebegrensning! Det skal være trygt og godt å bo i distriktene – da trengs det god kommuneøkonomi, trygghet for helse og gode skoler der folk bor. Vi skal ha økt verdiskaping der verdiene er. Da trengs det en aktiv næringspolitikk som legger til rette for næringslivet i distriktene, og økt fokus på samferdsel og infrastruktur.

 

Under er KrF distriktsplan. Du kan også laste ned hele planen her 

 

Det skal være trygt å leve og bo i distriktene

Nei til nedleggelse av lokalsykehus

Det er et politisk ansvar å sikre gode og likeverdige helsetjenester. Fjernes det akuttkirurgiske tilbudet, svekkes tryggheten, og det skapes et dårligere tilbud for lokalbefolkningen. KrF vil derfor sikre at de av dagens lokalsykehus som har akuttkirurgifunksjonen som f.eks. sykehusene i Odda, Narvik og Volda fortsatt skal beholde den slik at lokalbefolkningen kan sikres rask og effektiv hjelp i akutte situasjoner.

 

Alle skal ha en fastlege der de bor

I dag opplever mange distriktskommuner at det er vanskelig å dekke fastlegebehovet for innbyggerne, og vi vet at fastlegene ikke klarer å overholde frister og krav. KrF ønsker en evaluering av fastlegeordningen slik at folk kan få trygghet for egen helse. Vi har blant annet sørget for at det er bevilget ekstra ressurser til flere fastleger i Sogn og Fjordane. Det bør også legges til rette for at flere kommuner kan finansiere utdanningsstillinger slik prosjektet Alis-Vest har gjort i Sogn og Fjordane og Nord-Hordaland.

 

Det skal være trygt å føde

Norge er et langstrakt land hvor folk bor spredt. Slik skal det være. Samtidig vet vi i dag at hvilke tjenester og kvaliteten på disse kan variere mye fra sted til sted. Slik skal det ikke være. En kvinne som skal føde trenger trygghet og å vite at hun får hjelp og kan konsentrere seg om nettopp å bære fram barnet og føde når tiden er inne. Slik er det ikke for mange kvinner i distriktene i dag. Vi vet at mange må føde på vei til sykehuset uten at det er helsepersonell med fødselsfaglig kompetanse til stede.  Alle fødende skal ha god oppfølging og personer med nødvendig kompetanse rundt seg når de føder. Dette skal også gjelde kvinner som bor utenfor byene. Derfor må sentraliseringen av fødeinstitusjonene stoppes, følgetjenesten styrkes og en må sikre at det er kompetente fagfolk på plass når de trengs.

 

Rask hjelp når noe skjer

Norge er et langstrakt land med store avstander og mye vær. Det er derfor avgjørende at vi har gode akuttfunksjoner som kan hjelpe når noe skjer. KrF er opptatt av en god legevakttjeneste og at vi må ha en luftambulanse som er dimensjonert for norske forhold slik at responstiden blir så kort som mulig. Vi mener at det må innføres nasjonale krav som sikrer maksimal reisetid til legevakt og at ulike statlige støtteordninger som stimulerer til etablering av god legevaktpraksis i distriktskommuner med store avstandsutfordringer, slik at pasienttilbud og beredskap ivaretas i hele landet må vurderes. Vi vil også ha en handlingsplan for utvikling av en desentralisert og faglig sterk ambulansetjeneste med krav om responstid.

 

Heimevernet skal videreføres

Heimevernet er en viktig del av Norges beredskap. Heimevernet skal derfor ikke bygges ned, men bevares over hele landet slik at nordmenn føler seg trygge ved en krisesituasjon.

 

Lokalt forankret politi

Et lokalt forankret politi er helt avgjørende for å sikre god forebygging og bekjempelse av kriminalitet. Kjennskap til lokalmiljøet er ikke minst viktig for det forebyggende arbeidet politiet er en del av. KrF vil sikre at alle kommuner har fast tilstedeværelse av politi. I de kommunene der det ikke er et tjenestested, skal det være en politikontakt som er til stede én eller flere dager i uken. Sammen med krav til responstid vil dette bidra til å sikre både god beredskap og god forebygging i hele landet.

 

Barn og unge skal ha gode skoler der de bor

En levende nærskole for barna våre

Å ha en skole betyr mye for lokalsamfunn. Det er viktig for å gi elevene en god utdannelse næt hjemmet, men skolen fungerer også som et samlingsted for hele bygda. KrF er bekymret for at flere og flere skoler på småsteder legges ned og at barna må reise langt hver dag. KrF mener at det har en egenverdi at skolen ligger i nærmiljøet og nært hjemmet.  Avgjørelsen om å legge ned eller beholde skoler er et lokalt anliggende, men KrF mener at det bør sikres gode alternative løsninger til nedleggelse av små skoler. Vi vil derfor ha en prøveordning med rullerende lærere som kan undervise på flere skoler i kommunen i stedet for at barna skal samles på en skole. Dette kan bidra til å bevare skolen i lokalsamfunnet og i nærhet til hjemmet. Samtidig kan lærerne være del av et større fagmiljø og den faglige kvaliteten opprettholdes.

 

Videregående opplæring der ungdommene bor

Veldig mange ungdommer rundt om i landet må flytte hjemmefra for å gå på videregående skole. For mange oppleves det altfor tidlig at man i en alder av 15-16 år skal bo alene på hybel i den nærmeste byen eller tettstedet. 

KrF mener at ved bruk av digital teknologi kan tilbud tilrettelegges på videregående skoler i distriktene selv om elevtallet på hvert tilbud er lavt. Det bør også etableres en ordning der statens borteboerstipend kan konverteres inn i et spleiselag for å få opprettet pendlerruter. I tillegg bør man se på muligheten for å bygge «elevboliger» på steder med mange borteboende ungdommer. Slike elevboliger eller hybelhus kan blant annet ha bemanning som ivaretar elevene som bor der.

 

Flere regionale vitensentre og Newtonrom

KrF mener det er en selvfølge at barn i distriktene skal få samme gode lærings- og mestringsopplevelser med naturfag, matematikk og teknologi i nærheten som de i byene. Derfor vil KrF tilrettelegge for at flere barn og ungdom i distriktene kan oppleve forskning i praksis gjennom besøk på Newtonrom i sitt nærmiljø.

 

Ta videre utdanning der du bor

KrF mener at det bør være mulig å bo i distriktene, men likevel få seg en god utdannelse. Vi vet allerede at desentralisering og samlingsbaserte utdanningsløp er viktige bidrag for å få til dette. Derfor bør flere utdanningsinstitusjoner stimuleres til å tilby dette, innenfor flere fagfelt enn i dag.

 

Levende lokalsamfunn

Nærbutikken som møteplass

Nærbutikken har en viktig funksjon i mange lokalsamfunn. Der handler man det som trengs til middag, men også for å treffe folk og slå av en prat. Mange nærbutikker tilbyr også andre viktige tjenester, som post og bank, for innbyggerne. Derfor er det viktig for KrF å legge til rette for bevaring og utvikling av nærbutikken. Vi vil blant annet gjøre dette gjennom å styrke Merkurprogrammet, som i dag må avslå mange søknader.

Lokalt kulturløft

Kunst og kultur er en viktig del av menneskers liv og det samfunnet vi er en del av. KrF mener at samfunnet skal bygges nedenfra, og der spiller det lokale frivillige og amatørbaserte kulturlivet en stor rolle. Derfor vil KrF ha et lokalt kulturløft. KrF ønsker en kulturskole for alle, satsing på åpne bibliotek som viktige kulturarenaer og møteplasser der folk bor, samt blomstrende kulturaktivitet og frivillig innsats blant annet i korps og kor. Dette forutsetter en større oppmerksomhet og mer penger også fra statlig hold. I et lokalt kulturløft bør midlene særlig rettes inn mot tiltak som:

 • folkebibliotekene
 • kulturskolene
 • innføring av en dirigentlønnsordning
 • øvings- og fremføringsmuligheter i det lokale kulturlivet

 

Flere bokbusser

KrF vil utvide bokbusstilbudet i distriktene. Bibliotektilbudet må styrkes gjennom statlige bevilgninger som kan bidra til å opprettholde og videreutvikle bokbuss- og bokbåttilbudet i distriktene.

 

Styrking av lokalradio

Lokalradioen fremmer lokal identitet og kultur, og er også viktig som sosial aktør, samlingspunkt, utfordrer og folkeopplyser. Norske lokalradiostasjoner trenger kontinuitet, trygghet og forsvarlige økonomiske rammer. Det trengs for å utvikle de redaksjonelle produktene og for å bli enda viktigere i den lokalt forankrede og brede samfunnsdebatten. KrF vil ha en overgangsordning for lokalkringkasting som støtter overgangen til DAB frem til digitaliseringen av lokalradioene har nådd et tilfredsstillende nivå.

 

Verdiskapingen skjer i distriktene

Statlige arbeidsplasser til distriktene

KrF vil at flere statlige arbeidsplasser legges til distriktene. Det finnes masse dyktige folk også utenfor byene. Dette kan skje både gjennom aktivt å flytte statlige oppgaver til distriktene, og ved at nye statlige arbeidsplasser blir lokalisert i hele landet. Ved flytting eller etablering av statlige arbeidsplasser, må muligheten for lokalisering i de små byene eller større tettsteder vurderes, ikke bare de største byene. Ved alle nye etableringer av statlige arbeidsplasser skal annen lokalisering enn det sentrale østlandsområdet vurderes. KrF mener at en ny regjering, sammen med regionene, må utvikle strategier for dette. Slik kan ulike deler av landet med sine fortrinn og sin kompetanse være vertskap for offentlige arbeidsplasser og institusjoner som kan bidra til å stimulere til vekst og utvikling.

 

Garantist for hovedlinjene i norsk landbrukspolitikk

KrF skal fortsatt være en garantist for videreføring av hovedlinjene i norsk landbrukspolitikk. Maten vi produserer i Norge er unik og kjennetegnes av høy kvalitet. KrF ønsker mer fôr- og matproduksjon på norske ressurser. Da må hele landet tas i bruk, og politikken må sikre et mangfoldig landbruk. Bønder som våger å satse må få vilkår som gjør det attraktivt å videreutvikle gårdsbrukene og levere dem videre til neste generasjon.

KrF ønsker å sikre rekruttering og inntektsmulighetene i landbruket. Vi vil derfor redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet, og bøndene skal ha kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper!

For å legge til rette for et aktivt og mangfoldig landbruk over hele landet vil KrF:

 • Bevare forhandlingsinstituttet
 • Videreføre dagens kanaliseringspolitikk
 • Videreføre og styrke virkemidler som er differensierte etter geografi og struktur
 • Vri investeringer enda mer i retning av små- og mellomstore bruk, slik vi blant annet gjorde med vår redningsplan for 15-30 kyrs melkebruk
 • Videreføre markedsreguleringsordningene
 • Beholde konsesjonsloven, og dagens eiendomslovgivning
 • Sikre at vi verner om matjorda og beholde driveplikten
 • Beholde gode velferdsordninger for bønder
 • Jobbe for at Norge utnytter vårt potensial og tar en lederrolle innenfor utvikling av bioøkonomien

 

Økt verdiskaping langs hele kysten

Det er uante muligheter og potensial i fiskeressursen vår. Dette er en fornybar ressurs som KrF mener tilhører fellesskapet. Fisken skal ikke privatiseres, men komme fellesskapet til gode. KrF vil styrke kystsamfunnene gjennom å legge til rette for økt verdiskaping og mer bearbeiding langs hele kysten. Fiskeripolitikken må legge til rette for lønnsom drift på land og på hav, i kystflåte og havgående flåte.

Tilbudsplikten har ikke fungert etter hensikten på lang tid. Politiske vedtak har undergravd dagens system som grunnlag for lokale arbeidsplasser og gjort at industrien sliter med tilgang på råstoff som egnet til å produsere varer av høy kvalitet til konkurransedyktige priser. KrF vil likevel ikke endre pliktsystemet nå, men mener dette må sees i sammenheng med eventuelle endringer i resten av kvotesystemet.

For å legge til rette for økt verdiskaping langs kysten vil KrF:

 • Bevare norsk eierskap i fiskeri og havbruk
 • Legge vekt på lokale arbeidsplasser når kvoter skal fordeles
 • Holde fast på kvotefordelingen mellom ulike fartøygrupper
 • Beholde deltakerloven og fiskesalgslagsloven
 • Se pliktsystemet for torsketrål i sammenheng med resten av kvotesystemet og eventuelle endringer i det
 • Ikke åpne for strukturering for båter under 11 meter.
 • At når tidsbegrensningen for strukturkvoter er over, skal kvoten tilfalle fellesskapet – og kan inngå i grunnlaget som fordeles båtene i kvotegruppen.
 • Legge til rette for at trålere uten leveringsplikt kan bearbeide råstoffet om bord
 • Styrke fiskeriforskning for å sikre fortsatt bærekraftig forvaltning av ressursene, men også for å utvikle nye produkter, utnytte nye ressurser og finne nye markeder og bruksområder for biprodukter og restråstoff
 • Jobbe for at Norge utnytter vårt potensial og tar en lederrolle innenfor utvikling av bioøkonomien

En reiselivsnæring som gir økt verdiskaping og er bærekraftig for lokalsamfunn

Norge er en attraktiv og voksende reiselivsdestinasjon, og vi bør øke innsatsen ytterligere for å utnytte potensialet vi har som reisemål for nordmenn og utlendinger. Mange turister er opptatt av lokale særegenheter og spesialiteter, og derfor er lokalsamfunn rundt om i landet vårt spesielt viktige. Gjennom å vise frem kultur, identitet, lokalprodusert mat, kulturlandskap og natur kan reiselivsnæringen bidra til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser. Sesongsvingninger er en utfordring for reiselivsnæringen generelt og for aktivitetstilbydere spesielt, og KrF har derfor foreslått og fått gjennomslag for en egen strategi for hvordan vi kan utvide sesongene i reiselivsnæringen. KrF mener finansieringsformer som ivaretar utviklings- og fellesutgifter for reiselivsnæringen må vurderes.

 

Innovasjon og gründerskap over hele landet

Om lag 80 prosent av norske bedrifter har under fem ansatte. Mange av disse befinner seg i distriktsnorge og bidrar med å skape viktige arbeidsplasser. For KrF er det viktig med gode rammebetingelser som gir denne typen virksomheter muligheter til å overleve og vokse. Småbedriftene er en viktig kilde til omstilling og nyskaping i norsk næringsliv. I tillegg er det helt avgjørende at vi stimulerer til innovasjon og utvikling. Dette vil KrF gjøre med å styrke Forskningsrådets ordninger, som BIA og SkatteFUNN enda mer enn vi har gjort denne perioden. Det må utvikles egne ordninger som stimulerer til mer forskning og utvikling i små bedrifter.

 

Styrke de regionale forskingsfondene

Forskingsfondene er viktige for å få økt verdiskaping, også i distriktene. KrF vil styrke dem slik at det flyttes makt og innflytelse over i regionene. Et styrket regionalt forskingsfond kan fokusere mer på regionale satsingsområder, regionale forhold og utvikling av regionale verdiskapingsmiljøer. KrF vil øke bevilgningene til de regionale forskningsfondene. Dette vil også tiltrekke viktig kompetanse til regionene. KrF vil videre innføre en KapitalFUNN-ordning som et skatteinsentiv for investeringer i små oppstartselskaper.

 

Fjerne formueskatt på arbeidende kapital

KrF er glade for å ha fått gjennomslag for reduksjon i formueskatten på arbeidende kapital og vil jobbe videre for at vi over tid faser den helt ut. Når formuesskatten på arbeidende kapital reduseres, er det særlig mindre bedrifter på små steder over hele landet som vil merke positive effekter for investeringsmulighetene.

 

Infrastruktur og samferdsel

Et bredbåndsløft for hele landet

Vi trenger et bredbåndsløft som gjør det mulig å etablere virksomheter og bo i hele Norge uten digitale avstandsulemper. Skal næringsliv og offentlig sektor kunne utnytte de mulighetene som digitaliseringen gir for samfunnet, er det helt nødvendig med en robust digital infrastruktur. Derfor vil KrF arbeide for å sikre et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet til alle husstander og næringsaktører i de deler av landet der de kommersielle utbyggerne ikke finner det lønnsomt å bygge ut.

 

Post i hele landet

Selv om mye i våre dager går elektronisk, er det fortsatt mange som har bruk for Postens tjenester, enten det er brev eller pakker som man skal sende eller motta. KrF vil sørge for at postombæring skal være en tjeneste i hele landet hver dag mandag-fredag. Posten skal levere tjenester til lik pris i hele landet, og tjenestetilbud skal ikke tas vekk før jevngode alternativer er etablert.

Gode kollektivtilbud også utenfor byen

Folk som bor spredtbygd ønsker en enkel og effektiv transport som er tilpasset deres reisebehov, på samme måte som folk i byen. Den beste løsningen for spredtbygde strøk har vist seg å være bestillingsruter som fungerer som tilbringer til linjetrafikk. Bestillingsreiser kan gi et større kundegrunnlag for eksisterende bussruter. Bestillingsreiser er en kostnadseffektiv løsning for å gi et godt kollektivtilbud i distrikt hvor kundegrunnlaget er lavt. I stedet for tomme busser kan en ta i bruk mindre busser som er behovsstyrt.

 

Distrikts(mo)bilen

KrF vil ha distrikts(mo)biler som kan være er erstatning for buss og taxi hvor det ikke er drosjeløyve. Som et nasjonalt prøveprosjekt bør det gis statlige midler til kommuner som etablerer ordning med distriktsmobil. Kommunen får dekket utgifter til kjøp/leasing av bil og driftsutgifter, og så kan kommunen stille selv med frivillige sjåfører.

 

Styrking av pendlerfradraget

I tillegg til et godt utbygd kollektivtilbud er pendlerfradraget et viktig distriktspolitisk virkemiddel. På denne måten kan arbeidstakerne finne det lønnsomt å bo ute i distriktet og pendle inn til større tettsteder. KrF vil styrke pendlerfradraget for å bidra til bosetting utenfor pressområdene og dempe presset på boligmarkedet i byene.

 

En forbedret ferge- og hurtigbåtdrift

Et godt ferge- og hurtigbåt tilbud er avgjørende for befolkning og næringsliv langs kysten vår. I dag vet vi at fordelingen av kostnadene av dette er skjevt fordelt. KrF mener at staten må tilføre fylkene mer ressurser til ferge- og hurtigbåtdrift.

En ny regjering må legge til rette for gode ferjeavløsningsprosjekt som kan realiseres i samspill med lokale aktører. KrF vil at en 40 års periode skal ligge til grunn for ferjeavløsningsmidler på riksveiferjene, slik som på fylkesveiferjene.

 

Bli kvitt vedlikeholdsetterslep på fylkesveier

Fylkesveiene utgjør ca. 50 % av veinettet i Norge og er dermed avgjørende for folks mobilitet og for varestrømmene inn og ut av Norge. Det er viktig at Staten og regionene jobber godt sammen for å løse utfordringen med etterslep på fylkesveier. Det må vi gjøre gjennom økt tilgang på ressurser og fornying av måten vi jobber med investering og drift av fylkesveier på.

 

Trygge veier med bedre rassikring

Fylkesveiene utgjør ca. 50 % av veinettet. Mange bilister lever i dag med svært rasutsatte veier. Det er en stor belastning for den enkelte og fører til mye utrygghet i hverdagen. KrF vil øke bevilgningene til rassikring på både fylkes- og riksveier.

 

Reformpause

Regjeringen har satt i gang en rekke reformer som samlet sett har gitt en betydelig sentraliseringseffekt. KrF har gått imot flere av disse reformene. Selv om endringer alltid vil skje og reformer og tilpasninger er nødvendig for å sikre en politikk som møter tidens utfordringer, er det nå på tide med en reformpause. Dette vil være et viktig krav til en ny regjering.