KrFs landsstyre: Full barnehagedekning, reell valgfrihet

Uttalelse vedtatt i KrFs landsstyre 2. april 2022.

Den neste store familiereformen må være rett til barnehageplass fra ett år, uavhengig av når på året barnet er født. KrF ønsker en gradvis utvidelse.

I 2009 fikk barn rett til barnehageplass fra ett år. Dette var en stor og viktig reform for landets barnefamilier. Retten til barnehageplass gjaldt barn født før 1.september. Gjennom forhandlingene om statsbudsjett i 2016 og 2017 fikk KrF gjennomslag for at rettigheten også skulle gjelde for barn født i utgangen av september, oktober og november. Dette var viktige endringer som ga familier større valgfrihet.

For familier som får barn i desember eller tidlig på året, kan situasjonen være svært krevende. For en familie et desemberbarn må de potensielt sett vente i 8 måneder etter at foreldrene avslutter permisjonen før barnet får barnehageplass. Dette medfører at foreldrene enten må være hjemme i ulønnet permisjon eller finne en privat løsning.

KrF er opptatt av å sikre familier valgfrihet og mulighet for senere barnehagestart. Derfor har vi kjempet for å øke kontantstøtten, som stadig er under press. Samtidig er vi like opptatt av valgfriheten for familier som ønsker barnehagestart fra barnet er ett år, og at den valgfriheten skal gjelde alle familier uavhengig av når på året barnet er født.

KrF vil:

  • At retten til barnehageplass utvides gradvis, for at retten til barnehageplass skal gjelde alle barn uavhengig av når på året barnet er født