KrFs kamp mot sorteringssamfunnet

Illustrasjonsbilde av barn

Alle mennesker har en uendelig verdi i kraft av å være menneske. KrF mener dette menneskeverdet er ukrenkelig. Vi mener det ikke kan graderes, og at vi alle er like mye verdt, uansett, uavhengig av hvem vi er og hvordan vi kan bidra i fellesskapet.Jakten på det perfekte menneskeliv er ikke over. Vi er i ferd med å skape et sorteringssamfunn der samfunnets menneskelige mangfold gradvis viskes ut. Med «sortering» mener vi at mennesker blir fratatt sin rett til liv, frihet og personlig sikkerhet fordi de har bestemte egenskaper. For eksempel kan moderne medisinsk teknologi føre til at det så å si ikke vil bli født mennesker med Downs syndrom i fremtiden. Muligheten til å lage sine egne «designerbabyer» er like rundt hjørnet, og stadig flere tar til orde for å åpne for aktiv dødshjelp i Norge.Medisinsk vitenskap og forskning gjør det mulig å få vite stadig mer om fosteret på et tidlig stadium. Det gjør at mange gravide og ufødte kan få behandling og hjelp som tidligere var umulig. Samtidig gir mulighetene oss nye etiske dilemmaer. Denne kunnskapen brukes også til å identifisere barn med redusert funksjonsevne eller sykdommer som ikke kan behandles, med formål å utføre selektiv abort dersom man finner avvik hos barnet.

Et JA til KrF er et NEI til sorteringssamfunnet!

KrFs budskap:
KrFs mål er et samfunn med plass for alle og der alle opplever likeverd i praksis, uavhengig av hvem vi er og hvordan vi kan bidra i fellesskapet. Sorteringsdebatten gjenspeiler en samfunnsutvikling hvor det sterke dyrkes, fremmes og hylles i så stor grad at svakhet, smerte og avhengighet i økende grad foraktes og fremmedgjøres. Vi står i fare for å bli fremmedgjort for vår egen menneskelighet, fordi smerte og svakhet er dypt menneskelig. Vi må beskytte menneskeverdet i alle livets faser. Mange partier sier de er mot sortering, men de ser ikke utfordringen med fosterdiagnostikk og screening av gravide som har som mål å lete etter de som er annerledes. KrF vil sørge for at fosterdiagnostikk og screening av gravide skal ha som formål å redde liv og sikre helse for mor og foster. KrF vil aktivt forebygge sortering av barn med Down syndrom og andre sykdommer og funksjonsnedsettelser, blant annet gjennom holdningskampanjer, bedre informasjon om hva samfunnet kan stille opp med av hjelp og en foreldrepakke til familier med barn med spesielle omsorgsbehov. Alle partier unntatt KrF og Sp mener fosterreduksjon er en selvsagt del av retten til selvbestemt abort. KrF vil si nei til tvillingabort – vi mener det bryter med likeverdsprinsippet at tvillinger har mindre vern enn andre barn. Noen tiltak fra KrFs nylig vedtatte stortingsprogram for 2017-2021.

KrF vil:

 • at retten til liv skal gjelde fra unnfangelse til naturlig død og at dette prinsippet skal nedfelles i grunnloven.
 • erstatte dagens lov om svangerskapsavbrudd med en lov som sikrer rettsvern for det ufødte liv.
 • ha en veiledningstjeneste som gir informasjon om støtteordninger for gravide kvinner og par som er i en vanskelig livssituasjon eller som venter et funksjonshemmet barn.
 • ikke tillate abort av enkeltfostre ved flerlingsvangerskap (såkalt fosterreduksjon).
 • at ultralyd i uke 11-12 ikke skal regnes som en del av svangerskapsomsorgen, da en slik ultralyd først og fremst er egnet til å oppdage avvik som kan lede til abort.
 • at fosterdiagnostikk kun tillates når undersøkelsen kan føre til helsegevinst for mor eller foster, og ikke når formålet er å finne avvik som skal lede til selektiv abort.
 • fjerne abortlovens § 2c som gjør sykdom hos fosteret til en selvstendig grunn for senabort.
 • arbeide aktivt mot diskriminering av mennesker med utviklingshemming og for at mennesker med ulike funksjonsnedsettelser skal inkluderes i samfunnet, i tråd med menneskerettighetene og FN-konvensjonen.
 • ta initiativ til en holdningskampanje mot sortering av barn med Downs syndrom.
 • avvikle det automatiske tilbudet om fosterdiagnostikk til kvinner over 38 år.
 • at det skal utøves strengere kontroll i forbindelse med senaborter.
 • endre loven slik at abort etter uke 18 ikke kan utføres med mindre det er overhengende fare for mors liv eller helse eller fosteret har en tilstand som er uforenlig med liv, slik at det aldri vil bli i stand til å overleve utenfor livmoren.
 • opprettholde forbudet mot terapeutisk kloning.
 • ikke tillate forskning på befruktede egg eller fosterceller fra provoserte aborter, men satse på forskning på stamceller fra fødte individer.
 • at det ved assistert befruktning skal være forbudt å undersøke de genetiske egenskapene hos befruktede egg for å velge ut embryoer med de egenskapene en ønsker (preimplantasjonsdiagnostikk).
 • lovfeste forbud mot gendoping og genterapi som har som formål å endre eller forbedre menneskers egenskaper, og derfor ikke tillate CRISPR-metoden.
 • videreføre et generelt forbud mot å skape genetiske endringer som går i arv til kommende generasjoner. Forbudet mot behandling med genterapi på befruktede egg og behandling som kan medføre genetiske endringer i kjønnsceller må opprettholdes.
 • at alle som har eller venter et barn med nedsatt funksjonsevne skal få tett oppfølging med nødvendig informasjon om hjelpetiltak og rettigheter gjennom en fast koordinator, gode avlastningsordninger og en «foreldrepakke» (se faktaboks for utdyping).
 • at støttetjenestene som i dag finnes for familier med funksjonsutfordringer samordnes bedre og i større grad.
 • at familiene skal tilbys kurs om det å være søsken til barn med nedsatt funksjonsevne.
 • gi foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne lovfestet rett til å jobbe deltid frem til barnet er 18 år.
 • at familier som selv tar store omsorgsoppgaver må få tilbud om omsorgslønn.
 • gi rett til å beholde omsorgslønn og eventuelt andre støtteordninger til foreldrene i inntil 3 måneder etter at et barn med nedsatt funksjonsevne dør.
 • at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få et tilpasset tilbud både i barnehager og gjennom hele utdanningsløpet, slik at de gis like muligheter som andre til opplæring. Tilbudene må kunne gis i nærområdene.
 • styrke Husbankens ordninger for finansiering av universell utforming av boliger, både ved forbedring av eksisterende boliger, og ved å øke tilgangen på universelt tilrettelagte boliger på utleiemarkedet.
 • styrke Husbankens ordninger for finansiering av privateide boliger der familier kan gå sammen om å bygge felles boliger til sine barn.
 • at eldre med nedsatt funksjonsevne skal sikres tilbud og egnede boforhold, og at dette må gjenspeiles i overføringene til kommunene.
 • etablere og finansiere flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA).
 • at varig tilrettelagte arbeidsplasser ikke skal anbudsutsettes.
 • bekjempe all form for hatytringer mot personer med nedsatt funksjonsevne.

Foreldrepakke til foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne Hver familie må sikres en kvalifisert koordinator i kommunen som kan sikre dem tilgang på eksisterende og nye tilbud innen:

 • medisinsk oppfølging og veiledning
 • barnepass og avlastningsordninger
 • hjelpemidler
 • økonomiske rettigheter
 • tilrettelegging av bolig
 • foreldreveiledning og samlivskurs
 • hjelp til hele familien
 • tilrettelagt barnehageplass
 • skolegang og leksehjelp og god pedagogisk oppfølging
 • planlegging av veien videre

KrF vil ha et samfunn for alle. Alle mennesker har samme verdi!