KrFs kamp mot det moderne slaveriet

Illustrasjonsbilde barn

Slaveri er utnytting av barn, kvinner og menn til å utføre arbeid og tjenester, herunder prostitusjon, vinningskriminalitet, salg av narkotika og tigging, ved bruk av vold, trusler og andre kontrollmekanismer. Det er utnytting av mennesker på det groveste. Det er både et nasjonalt og internasjonalt problem, og vi må gjøre mer for å bekjempe dette.

Menneskehandel er vår tids slaveri, og ifølge FN lever omtrent 27 millioner mennesker som slaver i verden i dag

Menneskehandel har gått forbi narkotika i omfang, og er nå den nest største illegale industrien i verden. En brukerdose med heroin kan du bare selge én gang, men et menneske kan selges igjen og igjen og igjen. Dette er grufull kriminalitet som KrF vil kjempe iherdig imot.

KrFs budskap: Det er viktig at alle relevante yrkesgrupper får kompetanse til å kunne identifisere ofre for menneskehandel. Dette må gjelde både tollere, politiet, barnevernsansatte, ansatte på asylmottak, helsepersonell og flere andre. Det er også behov for økt undervisning om vår tids slaveri i skolen. Barn og unge må få kjennskap til at slaveriet ikke er noe som ble avskaffet på 1800- tallet, og det må skapes økt bevissthet rundt hvorfor det er viktig å bekjempe utnytting og overgrep. KrFs forslag: KrF fikk i statsbudsjettet for 2015 gjennomslag for at forslag om å etablere egne team i politiet i de fem største byene i Norge som skal arbeide målrettet med å bekjempe menneskehandel. Forslag fremmet av KrF i Stortinget som ble behandlet høsten 2015:

 • Ofre for menneskehandel skal gis et godt og likeverdig tilbud i hele landet, samt verdig botilbud, helsekartlegging og oppfølging, tilbud om norskopplæring og tilbud om aktivitet.
 • Det må innføres obligatorisk undervisning om vår tids slaveri i grunnskolen og videregående opplæring.
 • Politi, påtalemyndighet, tollvesenet, sikkerhetsansatte på flyplasser, barnevernsansatte, ansatte på asylmottak, helsepersonell, lærere m.m. må få kompetanse til å identifisere ofre for menneskehandel.
 • Det internasjonale samarbeidet knyttet til bekjempelse av vår tids slaveri må styrkes.
 • Det må bli tatt en gjennomgang på hvorvidt Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM) har nødvendig myndighet til å utføre de oppgavene de er satt til å utføre.
 • Politiet må gis tillatelse, etter kjennelse fra domstolen, til å foreta kommunikasjonsavlytting når noen med skjellig grunn mistenkes for handling eller forsøk på handling som rammes av straffeloven § 224.
 • «slaveri og tilsvarende omstendigheter» må tas inn som nye straffalternativ i straffeloven § 224, jf. GRETAs anbefaling.
 • Mennesker som er sannsynliggjort ofre for menneskehandel må gis oppholdstillatelse i Norge.

Fra KrFs nylig vedtatte stortingsprogram for 2017-2021. KrF vil:

 • styrke politiets kompetanse og ressurser til bekjempelse av menneskehandel.
 • opprette flere botilbud til ofre for menneskehandel.
 • innføre oppholdstillatelse for personer som det er sannsynliggjort at er ofre for menneskehandel.
 • at alle store byer skal ha en helhetlig handlingsplan for bekjempelse av menneskehandel og vår tids slaveri.
 • ha nasjonale informasjonskampanjer om vår tids slaveri i de største byene.
 • opprettholde forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester.
 • intensivere samarbeid over landegrensene for å bekjempe trafficking og menneskehandel.
 • ha en egen handlingsplan som er spesielt rettet mot barn som er ofre for menneskehandel.
 • ha et senter for barn som er ofre for menneskehandel eller som har vært barnesoldater.
Plakat