KrFs innspill til håndtering av flyktningsituasjonen

Verden står nå overfor den største flyktningekatastrofen siden 2. verdenskrig. Vi må nå sikre tiltak som kan bidra til å løse situasjonen både på kort og lang sikt. For å verne om asylinstituttet må vi sikre en rettferdig og ansvarlig asylpolitikk. Åpenbart grunnløse asylsøkere må returneres raskere, samtidig må vi sikre tiltak som sørger for rask og effektiv integrering for de som har beskyttelsesbehov. KrF mener derfor at et bredest mulig forlik er viktig, blant annet for å sikre forutsigbarhet og effektivitet i asylpolitikken. Norge må ta vårt ansvar og stille opp for mennesker i nød.

Portrett av Knut Arild Hareide
Foto: Agnete Brun

Raskere retur og effektiv saksbehandling

1. Stortinget ber regjeringen differensiere ulike grupper asylsøkere i saksbehandlingsforløpet for å sørge for raskere returer av personer som ikke har behov for beskyttelse slik at man hindrer at ankomstene fra denne gruppen fortsetter å øke.

2. Stortinget ber regjeringen sikre rask identifisering og innvilgelse av asylsøknader som det er åpenbart at har beskyttelsesbehov slik at integreringen kan starte raskets mulig.

3. Stortinget ber regjeringen kontinuerlig sørge for at UDI og PU har nok ressurser til å håndtere dagens høye asylankomster, både på østlandsområdet og i Storskog.

4. Stortinget ber regjeringen gi UDI ansvar for registering av asylsøkere i stedet for dagens ordning hvor PU registrer og UDI gjør videre saksbehandling for å effektivisere og unngå dobbeltarbeid.

5. Stortinget ber regjeringen vurdere mulige effektiviseringer og forenklinger i regelverk og praksis for saksbehandling av asylsøknader.

6. Stortinget ber regjeringen sikre god og tilgjengelig informasjon om grunnlag for oppholdstillatelse, saksbehandlingen og muligheter for retur på asylmottakene. Slik informasjon kan gis gjennom frivillige aktører.

Familiegjenforening/familieetablering

7. Stortinget ber regjeringen sette i verk vedtak i asylavtalen om økt underholdskravet for familieetablerings- og familiegjenforeningssaker til lønnstrinn 24 i statens lønnsregulativ og innføre en 24 års-grense for familieetablering. (Ref. asylavtalen mellom samarbeidspartiene fra 28.februar 2014).

Styrking av kommunene

8. Stortinget ber regjeringen øke integreringstilskuddet til kommunene for å sette dem bedre i stand til å håndtere utfordringene de møter på kort og lang sikt.

9. Stortinget ber regjeringen vurdere ulike modeller for mottaksetablering som legger bedre til rette for kommuner og frivillige organisasjoner som ønsker å drifte mottak.

10. Stortinget ber regjeringen øke tilskuddet til Husbanken slik at      kommunene kan bygge flere boliger.

Mottak

11. Stortinget ber regjeringen intensivere arbeidet med ny mottaksstruktur for å sikre raskere og bedre integrering for personer med beskyttelsesbehov, og økt mulighet til å differensiere tilbudet til personer i tre grupper: personer som åpenbart vil få innvilget opphold, personer som åpenbart vil få avvist sin søknad og for personer som det er vanskeligere og gruppere i disse kategoriene.   

12. Stortinget ber regjeringen sørge for kartlegging av sårbare personer i mottakene slik at man raskere kan sette inn nødvendig tiltak, og samtidig gjøre det enklere for kommuner å forberede seg før bosetting.

13. Stortinget ber regjeringen gjennomgå kostandene ved mottaksetablering og drift, og vurdere om stasene bør reduseres.

14. Stortinget ber regjeringen sikre økt kompetanse hos helsepersonell, spesielt med henblikk på traumer etter forfølgelse og krig for å sikre god psykisk helsehjelp for personer med traumer etter krig og flukt.

Enslige mindreårige asylsøkere

15. Stortinget ber regjeringen sikre et forsvarlig og godt omsorgstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere over 15 år gjennom å øke bemanningen og sikre tilstrekkelig barnefagligkompetanse på mottak.

16. Stortinget ber regjeringen øke refunderingen av barnevernsutgifter for enslige mindreårige for å sikre raskere bosetting.

17. Stortinget ber regjeringen styrke rekrutteringen av fosterhjem for enslige mindreårige asylsøkere.

18. Stortinget ber regjeringen sørge for at samarbeid og ansvarsplassering mellom ulike instanser bedres slik at trygg omsorg og nødvendig bistand er på plass fra ankomst for å ivareta denne sårbare gruppen og forhindre at barn forsvinner.

19. Stortinget ber regjeringen utrede nye og mer treffsikre metoder for alderstesting av enslige mindreårige asylsøkere.

20. Stortinget ber regjeringen sørge for at enslige mindreårige asylsøkere får tildelt kompetente verger ved ankomst.

Integrering

21. Stortinget ber regjeringen umiddelbart øke ressursene for å sørge for gode rammevilkår for frivilligheten i integreringsarbeidet i mottak og ved bosetting.

22. Stortinget ber regjeringen opprette en ny ordning med introduksjonsjobb med tidsbegrenset lønnstilskudd i tilknytning til introduksjonsprogrammet.

23. Stortinget ber regjeringen legge til rette for at kommuner hvor det er hensiktsmessig benytter seg av avtalefestet selvbosetting.

Internasjonalt

24. Stortinget ber regjeringen skjerme kutt i langsiktig bistand med vekt på å sikre tiltak som kan bidra til å unngå at mennesker drives ut på flukt.

25. Stortinget ber regjeringen ta initiativ til et europeisk samarbeid for å få til en ansvarlig og rettferdig fordeling flyktninger, og for å sikre at alle land som har mulighet bidrar i dette arbeidet. 

26. Stortinget ber regjeringen kontinuerlig vurdere om Norge skal øke sitt bidrag til livreddende hjelp i Middelhavet ut ifra behovet. 

27. Stortinget ber regjering bruke samarbeidet med norske ambassader og konsulater i land hvor Norge til en hver tid har høyt antall asylankomster av grupper uten beskyttelsesbehov for å informere om manglende mulighet for innvilget opphold.