KrFs alternative statsbudsjett 2017

– Familiepolitikken var ingen budsjettvinner i regjeringens budsjett, og skolen trenger videreutvikling. Vi må få flere i arbeid og styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i hele landet. KrF tar tak i disse utfordringene. Vi styrker kontantstøtten og bemanningen i barnehagene, vi prioriterer flere lærere i grunnskolen og vi styrker innsatsen for sysselsetting og verdiskaping i hele landet, sier finanskomiteens leder, Hans Olav Syversen.

Hans Olav Syversen og Knut Arild Hareide på pressekonferanse

Last ned KrFs alternative budsjett her

Last ned tabeller av budsjettet her

Fremtidsrettede løft for familie, skole og bærekraftig verdiskaping i hele landet

Småbarnsfamiliene

– For oss er gode vilkår for familiene og barna helt sentralt. Vi styrker familienes valgfrihet ved å styrke kontantstøtten og barnehagene, sier Syversen.

– Nesten 60 prosent av barnefamiliene med barn i kontantstøttealder bruker kontantstøtten. Nesten en av fire er fedre, og andelen vokser. Dette viser at kontantstøtten spiller en viktig rolle i barnefamilienes hverdag. Nå øker vi kontantstøtten til 9000 kroner, slik at enda flere foreldre kan få en reell mulighet til å være hjemme med ettåringene, hvis de ønsker det, sier Syversen.

– Det er viktig å øke kvaliteten i barnehagene. Det innebærer behov for økt bemanning, slik at hvert enkelt barn kan ses og hjelpes best mulig, sier Syversen.

-KrF er garantisten for barnetrygden. Andre vil kutte, vi vil styrke den. Vi mener alle familier bør få barnetrygd som et universelt gode, på en enkel og ubyråkratisk måte som i dag. Omfordeling bør skje gjennom andre tiltak, blant annet i skattesystemet. I dette budsjettet legger vi for eksempel opp til å lette inntektsskatten for dem som har minst og øke den for de som har mye, sier Syversen.  


Tidlig innsats i skolen

KrF vil ta tak i de voksende klassestørrelsene og videreføre satsingen på tidlig innsats i skolen. Vi vil innføre en norm på to lærere i hver klasse på over 16 elever i 1.-4. trinn. Slik vil hver enkelt elev få bedre oppfølging tidlig i skolegangen, når mulighetene for læring er størst. Dessuten vil vi ha en norm på to lærere i hver klasse på over 24 lærere i 5-10. trinn.

– Hvis vi ikke får gjennomført KrFs satsing på flere lærere for de yngste elevene, blir det i realiteten et kutt i tidlig innsats i skolen med dette budsjettet, sier Syversen.

 – I dag får altfor mange elever som sliter hjelp først sent i barneskolen eller på ungdomsskolen. Derfor må vi ha flere lærere og mindre klasser i småskolen. Lærerne etterspør dette, og forskning viser at det gir resultater. Det vil forebygge fattigdom og bidra til verdiskaping og sysselsetting i fremtidens kunnskapssamfunn, sier Syversen.

-Dessuten foreslår vi en ny mentorordning for nye lærere. Det vil bedre overgangen for lærerstudentene fra utdanning til jobb, og det vil gi oss bedre lærere, sier Syversen.

 
Sysselsetting og verdiskaping i hele landet
– Ledigheten er fortsatt altfor høy på Sør- og Vestlandet. Derfor styrker KrF midlene til vedlikehold av offentlig infrastruktur i regionen med 500 mill. kroner. Dette er et tiltak som virker raskt, det gir arbeidsplasser i privat sektor og det kan lett reverseres hvis tidene blir bedre. Dessuten foreslår KrF en styrking av lærlingtilskuddet, flere tiltaksplasser og studieplasser, sier Syversen.

Selskapsskatten på bedriftenes overskudd og inntektsskatten for personer er etter alt å dømme de mest skadelige skattene for verdiskaping og investeringer i næringslivet. Det er også positivt at regjeringen nå gjennomfører KrFs mangeårige krav om å redusere formuesskatten på arbeidende kapital, som er særlig viktig for mindre bedrifter i distriktene. Dessuten styrker KrF midlene til regional utvikling, vi etablerer et nytt bioøkonomifond og vi styrker bredbåndstilskuddet, sier Syversen.


Klima

– Vi trenger kraftigere miljø- og klimatiltak enn det som ligger i budsjettet. KrF stiller ingen ultimative krav når det gjelder virkemidler, det sentrale for oss er å redusere klimautslippene. Vi trenger et grønnere skatteregime som gjør det lønnsomt å gjøre klima- og miljøvennlige valg, og vi må ta i bruk virkemidler som handler om andre deler av klimapolitikken, sier Syversen. 

-Derfor legger KrF i dag frem et offensivt grønt skatteskifte og tydelige prioriteringer av jernbane, kollektiv, gang og sykkelveier og klimatiltak i kommunene, sier Syversen.

– Vi ser frem til konstruktive forhandlinger i Stortinget for å gi budsjettet en tydeligere sentrumsprofil, avslutter Syversen.

KrFs alternative budsjett har følgende hovedsatsinger:

• FAMILIE: Kontantstøtten økes til 9000 kr i måneden (350 mill. kr). Barnehagenes bemanning styrkes (346 mill. kr). Barnetrygden økes (600 mill. kr). Foreldrepengene for foreldre uten arbeidslivstilknytning økes til 1G (275 mill. kr). Tvillingforeldre gis dobbel permisjon første fire måneder (100 mill. kr).

• SKOLE: Tidlig innsats i skolen: Norm for lærertetthet fra 1-4. trinn (460 mill. kr) og på 5-10.trinn (194 mill. kr). Ny mentorordning for nye lærere (230 mill. kr).

• HELSE og ELDRE: Helsestasjon og skolehelsetjeneste (400 mill. kr). Psykisk helsevern barn og unge (250 mill. kr). Rusarbeid (300 mill. kr). Økt legedekning på sykehjem (200 mill. kr). Økt minstepensjon for enslige minstepensjonister (114 mill. kr). KrF reverserer regjeringens usosiale kutt i støtten til multihandikappede, trafikkskadde og kronisk syke, og bedrer ordningene for uføre med barn og gjeld.

• ARBEID og VERDISKAPING I HELE LANDET: Økt engangstilskudd til vedlikehold på Sør- og Vestlandet (500 mill. kr), 2000 flere tiltaksplasser (274 mill. kr), 2000 nye studieplasser (114,6 mill. kr). Økt lærlingtilskudd (100 mill. kr).  250 mill. kr ekstra til regional utvikling. Nytt bioøkonomifond/ordning (150 mill. kr). Økt bredbåndstilskudd (50 mill. kr).

• KLIMA: Økte miljøavgifter for å vri forbruk og produksjon i grønn retning (5 mrd. kr). Økt bevilgning til jernbane (500 mill. kr), kollektiv (400 mill. kr) og gang- og sykkelveier (300 mill. kr). Klimatiltak i kommunene (100 mill. kr). Gods fra vei til sjø (60 mill. kr).

• VERDENS FATTIGE: Satsing på langsiktig bistand for å bidra til utvikling, særlig i Afrika (1,1 mrd. kr).