KrFs alternative budsjett: Trygghet og sosialt ansvar

– Vi lever i en urolig tid som krever politiske grep. KrF prioriterer i vårt alternative budsjett en betydelig økning av barnetrygden, strømstøtten og pensjonen for enslige minstepensjonister. Med økte rentekostnader, høyere matvarepriser og alt annet som har blitt veldig mye dyrere de siste par årene sliter flere og flere vanlige familier og eldre med å få økonomien til å gå rundt. Økningen i barnetrygden vil gi om lag 3700 færre barn som vokser opp i lavinntektsfamilier, sier finanspolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad.

Kjell Ingolf Ropstad smiler
Kjell Ingolf Ropstad – finanspolitisk talsperson i KrF

– Vi må prioritere det viktigste. Det har ikke regjeringen klart. Det er helt nødvendig med målrettede tiltak mot levekostnadskrisen, svak sykehusøkonomi og mangel på trykte lærebøker i skolen. Samtidig vil vi fjerne den ekstra arbeidsgiveravgiften og redusere formuesskatten på arbeidende kapital, for å trygge verdiskapingen som grunnlag for velferden, sier Ropstad.  

Dette er noen av KrFs hovedprioriteringer i sitt alternative budsjett:

  • Det viktigste familiepolitiske tiltaket i KrFs alternative budsjett er en økning i barnetrygden med om lag 2,8 mrd. kroner.  Det vil gi en barnetrygd på 2000 kroner i måneden for barn under 6 år, og 1500 kroner for barn fra 6 til 18 år.
  • KrF prioriterer også fritidskort i alle kommuner så alle barn kan delta på fritidsaktiviteter. Det koster 850 mill. kroner i halvårsvirkning.
  • For å dempe usosiale utslag fra høye strømpriser, foreslår KrF å gi 100 pst. kompensasjon for strømpriser over 50 øre per kWt for husholdningene. Kostnaden på 4,3 mrd. kroner finansieres av økt skatt for personer med mer enn 1 mill. kroner i inntekt, som ikke trenger økt statlig støtte.
  • KrF foreslår en halv milliard kroner til flere trykte lærebøker og 50 mill. kroner ekstra til skolebibliotekene, og vi styrker Kulturfondet med 30 mill. kroner til innkjøp av flere trykte bøker til skolebibliotekene.
  • Vi fortsetter å øke pensjonen til enslige minstepensjonister med 4000 nye kroner i året.
  • KrF foreslår 1 mrd. kroner ekstra til sykehusene, som legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på 2,5 prosent.
  • KrF øker bevilgningen til internasjonal utviklingsbistand med 8,1 mrd. kroner. 5 mrd. kroner av dette er en videreføring av Sør-pakken til land rammet av Ukrainakrigens ringvirkninger. Andelen som går til internasjonal utviklingsbistand økes fra 0,94 til 1,08 pst. av BNI.
  • KrF foreslår å fjerne den ekstra arbeidsgiveravgiften for lønn over om lag 800 000 kr i sin helhet. Dette innebærer en påløpt skattelette til næringslivet og organisasjoner på om lag 10 mrd. kroner.
  • KrF reduserer verdsettelsen av aksjer og næringseiendom i formuesskatten fra 80 til 75%. Det betyr en lettelse i formuesskatten på arbeidende kapital på 1,4 mrd. kroner.