KrFs alternative budsjett for Viken – en satsning på klima, kunnskap og gode lokalsamfunn!

Ida Lindtveit Røse, gruppeleder KrF i Viken

KrF legger med dette frem våre tilleggs- og endringsforslag til årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2021-2025. Et alternativt budsjett som gir trygghet i familienes hverdag, en skole der alle elevene blir sett, og levende lokalsamfunn i hele Viken.

Et godt utbygd kollektivtilbud er avgjørende for å kutte klimagassutslipp, men også for å sikre folk og særlig familier en hverdag som går rundt. Et svekket kollektivtilbud vil medføre færre avganger og mindre fleksibilitet. Det vil igjen bety langt mer reisetid, mindre fleksibilitet og mindre fritid. Det vil igjen motivere til andre fremkomstmidler, som bil. Derfor kan vi ikke bare skyve ansvaret over på andre, vi må også ta det selv, sier gruppeleder Ida Lindtveit Røse.

Et godt utbygd kollektivtilbud er avgjørende for å kutte klimagassutslipp, men også for å sikre folk og særlig familier en hverdag som går rundt.

De to siste årene har posisjonen i fylket skjøvet ansvaret for alt de ikke selv har klart å prioritere over på regjeringen. Når Støre-regjeringen nå ikke prioriterer å støtte opp om kollektivtransporten slik Solberg-regjeringen gjorde i pandemien, kan det være fristende å skyve ansvaret over på staten. Vi mener imidlertid kollektivtilbud er en for viktig sak til å bli gjenstand for politisk spill og beskyldninger. Om ikke staten tilrettelegger med økte bevilgninger, vil vi prioritere det så langt som mulig innenfor egne budsjett, fortsetter Lindtveit Røse.

Kunnskap er grunnplanken for å utvikle samfunnet vårt og for å løse utfordringene vi står overfor. Så mye som én av fire som begynner på videregående fullfører ikke. Samtidig vet vi at en stor andel av de som dropper ut verken kommer videre i studier eller arbeid. Å få flere elever til å gjennomføre videregående og få studiekompetanse eller fagbrev er et av fylkets absolutt viktigste oppgaver. Alle elever som begynner på videregående skole skal kunne gjennomføre. Noen trenger mer tid, hjelp og støtte enn andre. Det er vårt ansvar som skoleeier å sikre at elevene får den hjelpen de trenger, sier Lindtveit Røse.

Alle elever har sine styrker og evner som dette samfunnet har bruk for. Høsten 2020 ble fagfornyelsen implementert i skolen, men undervisningsmateriellet er fortsatt ikke oppdatert. KrF ønsker derfor å styrke skolenes mulighet til å oppdatere undervisningsmateriellet etter fagfornyelsen. Det er budsjettert 5 mill. kroner til dette, noe KrF mener er for lite. Vi foreslår å øke denne summen med 10 mill. kroner.

Ikke alle ungdommer er i utdanning eller arbeid, og tilbudet som gis til disse ungdommene er svært viktig. Viken har mange gode eksempler på tilbud med gode resultater. KrF mener det er på høy tid at det legges frem en sak om dette, og at tilbudet til ungdom utenfor utdanning og arbeid styrkes. KrF prioriterer ekstra midler til dette.

Viken fylke består av mange ulike lokalsamfunn, med ulike styrker og utfordringer. KrF mener det er avgjørende å styrke lokalsamfunnenes egenart, og legge til rette for tygge lokalsamfunn for alle innbyggere uavhengig av hvor i fylket man bor. Vi tror de beste lokalsamfunnene er der det legges til rette for stor grad av involvering fra innbyggerne gjennom frivillighet, ulike fellesskap og kulturliv. Levende lokalsamfunn styrker den demokratiske deltakelsen, folkehelsen og opplevelsen av å bli sett og ha betydning. Frivilligheten er en av de viktigste aktørene for å skape levende og gode lokalsamfunn. KrF vil derfor styrke frivilligheten i lokalsamfunnene ved å opprette en egen støtteordning for frivillige tiltak i lokalmiljøene, sier Lindtveit Røse

Levende lokalsamfunn styrker den demokratiske deltakelsen, folkehelsen og opplevelsen av å bli sett og ha betydning. Frivilligheten er en av de viktigste aktørene for å skape levende og gode lokalsamfunn

KrF er opptatt av at vi bruker de mulighetene en sammenslåing av Viken gir. KrF ønsker ingen oppløsning av Viken. En oppløsning vil skape usikkerhet for ansatte, splitte opp nyetablerte fagmiljøer, og rette fokus et helt annet sted enn der det trengs, nemlig utvikling av tjenestetilbud over hele Viken til det beste for alle innbyggere, avslutter Lindtveit Røse.

KrFs alternative forslag:

Budsjettforslag:

 1. Det settes av kr 100 millioner i 2022 i tilskudd til kollektivselskapene for å unngå kutt og prisøkning på kollektivtrafikken fram til sommeren 2022. Fylkesrådet bes sikre at det ikke blir kutt i rutetilbudet på hurtigbåten på Oslofjorden. Det legges til grunn at regjeringen Støre bevilger ekstra støtte til kollektivtrafikken i revidert nasjonalbudsjett etter behov. (Fellesforslag med Venstre)
 2. Fylkestinget bevilger 8,5 mill. kroner til å styrke skolehelsetjenesten med helsesykepleiere og skolepsykologer på de videregående skolene.
 3. Fylkestinget bevilger 10 mill. kroner til å oppdatere læringsmateriell
 4. Det bevilges 5 mill. kroner til å styrke opplæringstilbudet for ungdom som ikke er i utdanning eller arbeid.
 5. Fylkestinget bevilger 2 mill. kroner for å styrke opplæringstilbudet for ungdom som av ulike grunner ikke har fått det tilbudet de har krav på gjennom koronapandemien.
 6. Fylkestinget bevilger 1 mill. kroner til støtte til friskoler i Viken.
 7. Fylkestinget bevilger 2 mill. kroner til tannhelsetjenesten for å redusere etterslepet tjenesten har fått gjennom koronapandemien.
 8. Fylkestinget bevilger 5 mill. kroner til en søknadsbasert ordning for frivillige organisasjoner som ønsker å utvikle lokalsamfunn og små tettsteder.
 9. Fylkestinget bevilger 3,5 mill. kroner til å styrke TT-ordningen i de delene av fylket som ikke er en del av den nasjonale ordningen.
 10. Fylkestinget bevilger 10 mill. kroner til utbygging av ladestasjoner for privatbiler og tungtransport.
 11. Akershus Energi kjøper 25 % av aksjene i Østfold Energi, og salgssummen avsettes til utbygging av Frederik II og St. Olav videregående skoler. Gode skolebygg er et av mange nødvendige virkemidler for at Viken skal få Norges beste skole. Målet med kjøpet er også at det skal bli en mer effektiv drift av Akershus Energi og Østfold Energi, ved at selskapene kan ha et tettere samarbeid om utvikling og drift.

En forutsetning for kjøpet, er at samlet utbytte fra de to selskapene kan styrkes og minimum blir som forutsatt i budsjettet. Dette kan selskapene oppnå ved dels at kjøpet finansieres med oppspart kapital i Akershus Energi, og dels ved forventet effektiviseringsgevinst i begge selskaper. (Fellesforslag med Høyre og Venstre)

 1. Det settes av totalt kr 127 millioner til arbeidet for renere hav, fjord og strand gjennom aktiv oppfølging av tiltaksplanen for Oslofjorden. Disse pengene fordeles med 37 millioner i 2022, og deretter 30 millioner hvert år i perioden 2023-2025.  

Av disse pengene så øremerkes 10 millioner hvert år i fireårsperioden til Vikens kompetansemiljøer, som skal bidra til utvikling av ny teknologi, forskning og nye metoder som kan redusere eller stanse utslipp til fjorden.  

Oppfølgingen av tiltaksplanen må skje i samarbeid med kommunene, Oslofjordens friluftsråd og frivillige organisasjoner, for eksempel dykkerklubber og organisasjoner som rydder strender. Fylkesrådet må arbeide aktivt for at Oslofjordrådet blir et godt og viktig organ.  

Størstedelen av pengene som settes av, skal gå til ulike tiltak i tiltaksplanen, og fylkesrådet bes legge frem en sak om hvordan midlene vil bli brukt.  Aktuelle tiltak er blant andre støtte til frivillige organisasjoner som rydder søppel på land eller under vann, støtte til tømmestasjoner for septikk for fritidsbåter eller tiltak i samarbeid med landbruket for å begrense avrenning. (Fellesforslag med Venstre og Høyre)

Verbalforslag:

 1. Fylkesrådet bes gå i dialog med Oslo kommune om mulighetene for å senke billettprisene på kollektivtrafikken og andre tiltak for å rekruttere flere kollektivreisende etter koronapandemien. (Fellesforslag med Venstre)
 2. Fylkesrådet bes legge fram en sak for fylkestinget om skolehelsetjenesten på de videregående skolene i Viken og hvordan man kan sikre at likeverdig tilbud på alle skoler. (Fellesforslag med Venstre)
 3. Fylkesrådet bes legge frem en orientering som viser dekning av helsesykepleier og skolepsykolog på Vikens videregående skoler. (Fellesforslag med Venstre)
 4. Fleksible billettløsninger: Kollektivtrafikken i Viken er under press etter befolkningens atferdsendring etter koronapandemien. Det er for fylkestinget i Viken viktig at kollektivselskapene imøtekommer den nye arbeidshverdagen til innbyggerne, og finner nye og fleksible billettløsninger, samt har fleksibilitet til å håndtere kampanjer f.eks. rettet mot enkelte grupper eller i definerte perioder. Fylkesrådet bes ta en aktiv rolle overfor våre tre kollektivselskap som eier, og legger klare forventninger til nye billettløsninger som kan stimulere til lønnsom og fleksibel bruk av kollektivtrafikk, noe som også potensielt kan øke inntektene til kollektivselskapet. Fylkestinget ber videre fylkesrådet forsere arbeidet med implementering av sømløs ruteplanlegging på tvers av tidligere fylkesgrenser i Viken. (Fellesforslag med Venstre og Høyre)
 5. Fylkesrådet bes legge frem en sak om Kongsbergmodellen, flytte opplæringen ut i opplæringsbedrift, og vurdere om dette tiltaket kan gjennomføres flere steder.
 6. Fylkesrådet bes snarest legge frem en sak om opplæringstilbudet for ungdom som ikke er i utdanning eller arbeid
 7. Fylkesrådet bes legge frem en sak om skolebusstilbudet der elevene bruker lengst tid til og fra skolen, og hvordan skolebusstilbudet er tilpasset skoledagenes start- og sluttidspunkt.
 8. Fylkesrådet bes legge frem en barnas transportplan som synliggjør de viktigste tiltakene for å trygge skoleveier og andre veier der barn og ungdom ferdes.
 9. Fylkesrådet bes legge frem en sak om lokasjon av fylkeskommunale tannlegekontor, og hvordan tjenestetilbudet kan organiseres for å bøte på konsekvensene av lang reisevei.
 10. Fylkesrådet bes oppmuntre de videregående skolene til å åpne for skolebesøk fra frivillige organisasjoner ved å tilrettelegge for stands på skolens friareal eller som en del av undervisningen der det er relevant.