Et familievennlig, sosialt, grønt og ansvarlig budsjett fra KrF

– KrFs alternative forslag til statsbudsjett for 2018 vil gjøre det mer familievennlig, sosialt og grønt. Det finnes ingen bedre måte å styrke fremtidens arbeidskraft på enn å investere i barns trygghet, utvikling og læring. Tidlig innsats i et barns liv er mer virkningsfullt enn arbeidsmarkedstiltak og skattelette for å realisere menneskers muligheter. Velfungerende familier gir et velfungerende samfunn, med høy livskvalitet for enkeltmennesker og sparte utgifter for samfunnet, sier Kjell Ingolf Ropstad, nestleder og finanspolitisk talsmann i KrF.

Knut Arild Hareide og Kjell Ingolf Ropstad på pressekonferanse

Les presseheftet om KrFs alternative statsbudsjett for 2018 her (PDF, 1020 kB)

Her finner du presentasjonen til Kjell Ingolf Ropstad (PDF, 460 kB) 

– Vi står overfor flere utfordringer som krever sterkere politisk innsats. Behovet for bærekraftig verdiskaping i hele landet er stort. Mange barnefamilier opplever en krevende hverdag, og det fødes færre barn. Skolen og helsesektoren trenger målrettede løft. Ikke minst utfordrer menneskeverdstanken oss til å forebygge abort og sortering av mennesker, sier Ropstad.

KrF vil i dette budsjettet styrke barnehagenes kvalitet, øke barnetrygden, utvide foreldrepermisjonen med en uke og gjøre kontantstøtten mer fleksibel.

– Vi styrker skolen med flere lærere tidlig i grunnskolen, når mulighetene for å lære er størst. Vi prioriterer menneskeverdstiltak for å forebygge abort og sortering. Dette gjør vi blant annet i form av et nødvendig løft for foreldrepengene for personer som har vært lite i arbeid (engangsstønaden), dobbel permisjon for tvillingforeldre det første halve året og en bedre pleiepengeordning, sier Ropstad.

KrF støtter regjeringens hovedgrep for verdiskaping som følger opp skatteforliket. Samtidig er arbeidskraften vår viktigste ressurs.

– KrF foreslår opp mot 10 mrd. kroner i økte satsinger. Dette vil gjøre budsjettet mer familievennlig, sosialt og grønt. Vi dekker dette inn gjennom utgiftsreduksjoner og omprioriteringer på om lag 3,2 mrd. kroner og økte skatter og avgifter på om lag 8 mrd. kroner, sammenliknet med regjeringens forslag. Vi legger opp til mer omfordelende inntektsskatt, og økte grønne og folkehelsefremmende avgifter. Dette gir en redusert oljepengebruk på om lag 2 mrd. kroner, sammenliknet med regjeringens forslag, sier Ropstad.

 

KrFs alternative budsjett har følgende hovedsatsinger:

  • FAMILIE: Barnehagenes bemanning styrkes (350 mill. kr). Barnetrygden økes (300 mill. kr). Foreldrepermisjonen utvides med en uke (40 mill. kr). Far gis selvstendig uttaksrett til foreldrepermisjon (200 mill. kr). Mer fleksibel kontantstøtte (42 mill. kr). Trygghet for barn mot vold og overgrep, herunder helsestasjon og skolehelsetjeneste, barnevern, familievern og justissektoren (totalt 1 mrd. kr).
  • SKOLE: Tidlig innsats i skolen: Norm for lærertetthet på 15 elever fra 1-4. trinn og 20 elever på 5-10.trinn (358 mill. kr). Mentorordning for nye lærere (250 mill. kr).
  • MENNESKEVERDSTILTAK MOT ABORT OG SORTERING: Foreldrepengene for foreldre som har vært lite i arbeid økes til nesten 94 000 kroner (1G) (230 mill. kr). Tvillingforeldre gis dobbel permisjon første halvår (150 mill. kr). Pleiepengeordningen forbedres (avventer beregningsgrunnlag fra regjeringen).
  • HELSE og ELDRE: Helsestasjon og skolehelsetjeneste (480 mill. kr). Rusarbeid (412 mill. kr). Økt legedekning på sykehjem (100 mill. kr) og flere dagtilbud til demente (100 mill. kr). Økt minstepensjon for enslige minstepensjonister med 4000 kroner (76 mill. kr). KrF reverserer regjeringens usosiale kutt i dagpengene, bidragsforskuddet til enslige forsørgere, kommunenes støtteordning for multihandikappede, trafikkskadde og kronisk syke og skatteklasse 2.
  • ARBEID og VERDISKAPING I HELE LANDET: Økt lærlingtilskudd til nivået for en skoleplass i videregående opplæring (123 mill. kr). 1000 flere tiltaksplasser og 200 flere plasser varig tilrettelagt arbeid (160 mill. kr). Regionale utviklingsmidler (200 mill. kr) og bedriftsrettede låne- og tilskuddsordninger i distriktene (50 mill. kr). Bredbåndstilskudd (71 mill. kr). 100 nye studieplasser innen IKT (5,8 mill. kr). Fond for konvertering av fjøs (150 mill. kr).
  • KLIMA: Økte miljøavgifter for å vri forbruk og produksjon i grønn retning (om lag 3 mrd. kr). Karbonfangst og – lagring (CCS) (160 mill. kr). Økt bevilgning til jernbane (200 mill. kr) og gang- og sykkelveier (123,6 mill. kr). Klimatiltak i kommunene (50 mill. kr).
  • VERDENS FATTIGE OG FORFULGTE: Satsing på langsiktig bistand for å bidra til utvikling, særlig i Afrika. 1500 flere kvoteflyktninger(196 mill. kr).

 

Detaljerte tabeller med beløp, finner du under: