KrF vil male Oljefondet grønt

I desember 2015 samles verdens ledere i Paris for å sikre felles målsetninger og tiltak for å hindre en katastrofal global oppvarming på over to grader. En av de viktigste oppgavene vi har framover, er å sikre en rettferdig overgang fra fossile til grønne og bærekraftige næringer. Det første vi må gjøre, er å slutte å bruke Statens Pensjonsfond Utland (SPU) til å investere i de humanitært, klima- og miljømessig verste formene for fossil industri – det vil si kullsektoren.

Tidligere i år viste en undersøkelse i tidsskriftet Nature at over 80% av de kjente kullreservene må bli liggende under bakken, dersom vi ikke skal overstige farlige to graders oppvarming. Undersøkelsen viser at også mye olje og gass må forbli i bakken om vi skal unngå de verste klimaendringene, særlig risikable, dyre og svært forurensende prosjekter som arktisk olje og kanadisk tjæresand. Ettersom Norge i dag er svært avhengig av olje- og gass-sektoren på egen sokkel, er det forbundet finansiell risiko ved å være dobbelteksponert i denne sektoren også gjennom sparepengene våre.

KrF mener det er positivt at regjeringen nå ønsker at klimaskade skal være et nytt kriterium for uttrekk av investeringer fra selskaper. Olje- og gassinvesteringene til SPU må vurderes nøye utfra dette kriteriet, i tillegg til den finansielle risikoen som dobbelteksponeringen innebærer. I tillegg mener KrF at miljømandatene til SPU med blant annet investeringer i ny fornybar energi må styrkes ytterligere gjennom økte investeringsrammer.

Kullindustrien er også skyld i forringet livskvalitet og arbeidsrelaterte dødsfall for utsatte mennesker verden over. Det er ikke forsvarlig å tjene penger på klimaendringer og ødeleggelse av liv, og det betyr at vi må slutte å investere i de som utvinner, produserer og brenner kull, samt de verste olje- og gassprosjektene.

KrF vil søke bredt samarbeid i Stortinget for å sørge for at Norge kommer til klimatoppmøtet i Paris med et mest mulig fossilfritt oljefond, hvor kullsektoren og de verste olje- og gassprosjektene ikke lenger inkluderes i investeringsuniverset.

KrF vil

  • Jobbe for å trekke alle kullinvesteringene i Oljefondet.
  • Jobbe for å trekke investeringene i olje og gass som er særlig forurensende eller miljørisikabel i henhold til det nye klimaskadekriteriet.
  • At KrF samarbeider med de øvrige partiene på stortinget for å sikre en definisjon på kullsektoren som favner langt bredere enn «rene kullgruveselskaper». Oljefondets investeringer i slike kullgruveselskaper utgjør ca. 0,8 milliarder kroner, og er dermed en forsvinnende liten del av de totale kullinvesteringene i fondet. Uttrekk av selskaper fra fondet bør også skje der atferdsendring i kullselskaper gjennom Oljefondets eierstyring anses som lite sannsynlig.
  • Styrke miljømandatet til SPU med økte investeringer.