KrF vil begrense innleie av arbeidskraft

– KrF er urolig for de samfunnsmessige skadevirkningene ved stadig mer bruk av innleid arbeidskraft. Vi avviser et forbud av hensyn til verdiskapingen og bedriftenes fleksibilitet, men vi vil begrense innleie til virksomheter med tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett. Det vil bidra til økt ryddighet og seriøsitet i denne delen av arbeidsmarkedet. KrF avviser også forslaget om å utvide adgangen til midlertidige ansettelser i bemanningsforetak, sier stortingsrepresentant Steinar Reiten.

Stortingsrepresentant Steinar Reiten
Stortingsrepresentant Steinar Reiten.

Omfanget av innleie, særlig i bygge- og anleggsnæringen men også i andre bransjer, har økt betydelig, særlig etter EØS-utvidelsen i 2004. Dermed har arbeidsgiverne fått økt fleksibilitet til å møte topper og bunner i produksjonen. Det har gitt arbeidsgiverne lavere kostnader, hvor de igjen i større grad kan basere produksjonen på innleid arbeidskraft når det er behov, enn på faste ansettelser. Samtidig har utviklingen mange og betydelige ulemper.

– KrF avviser et forbud mot innleie av hensyn til verdiskapingen og bedriftenes behov for fleksibilitet. For konkurranseutsatte og sykliske næringer som verfts- og fiskeindustrien ville resultatet av et forbud trolig blitt utflagging av produksjon og tap av arbeidsplasser. Samtidig ønsker vi å få på plass andre, virkningsfulle tiltak som kan moderere bruken av innleie til et mer bærekraftig nivå for arbeidstakerne, familiene og samfunnet, sier Steinar Reiten, arbeidspolitisk talsperson i KrF.

– Å være innleid gir svakere rettigheter til lønn og pensjon og lite forutsigbarhet for fremtiden, for å ta opp boliglån og stifte familie. Det store omfanget av innleid arbeidskraft gir også utfordringer når det gjelder inkludering på arbeidsmarkedet, rekruttering til faglærte yrker, produktivitet og arbeidslivskriminalitet, sier Reiten.

– Derfor vil KrF skjerpe kravet til organisering på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden for å kunne inngå skriftlig avtale om innleie. Virksomheter som er bundet av tariffavtaler er generelt seriøse og profesjonelle. De tillitsvalgte kan på sin side få støtte og råd fra fagforeninger med tyngde og innsikt. Slike krav til arbeidstakerrepresentasjon er det tradisjon for i arbeidsmiljøloven. Vi vil at dette skal gjelde generelt i arbeidslivet, fordi vi ser at arbeidstakernes stilling utfordres ikke bare i bygge- og anleggsnæringen, men også i bransjer som restaurantbransjen, renholdsbransjen og varehandelen, sier Reiten.

– Vi støtter regjeringens forslag om å tydeliggjøre definisjonen av faste ansettelser og fjerningen av stillingskategorien «fast ansatt uten garantilønn», som har blitt brukt i stor grad av bemanningsbransjen. Vi støtter imidlertid ikke regjeringens forslag om samtidig å utvide adgangen til midlertidige ansettelser i bemanningsforetakene, fordi vi ønsker mest mulig stabilitet og forutsigbarhet for arbeidstakerne og deres familier, sier Reiten.

– Til slutt vil KrF be regjeringen fremme forslag om en tilsynsordning med innleie og utleie, og sanksjonsmuligheter ved ulovlig innleie og utleie, avslutter Reiten.