KrF utgjør en forskjell

22. mars holdt Olaug Bollestad sin partiledertale til KrFs landsstyre. Her kan du lese hele talen.

Olaug Bollestad på talerstolen på landsstyret som partileder
Olaug Bollestad på talerstolen foran landsstyret.

Korrigeres mot fremføring

  

Gode landsstyre,

Noen morgener er det vondere å våkne til enn andre. Forrige fredag ble vi vitne til et grusomt terrorangrep i to moskeer i Christchurch, New Zealand. 50 dyrebare menneskeliv gikk tapt og mange er hardt skadet, inkludert flere barn.

Dette er en tragedie. Våre tanker og bønner fortsetter å gå til de rammede og deres nærmeste.

Personen som er siktet for terrorhandlingen beskrives som høyreekstrem, og målet skal ha vært å ramme muslimer.

I kjølvannet av terroren la statsminister Erna Solberg ut en facebook-status om terrorangrepet. Denne måtte hun slette fordi kommentarfeltet ble fylt av hatefulle ytringer om muslimer og innvandring. Det er avskyelig. Hat og fremmedfrykt bobler til overflaten, også i Norge. Det må vi ta et oppgjør med! 

Vi må konfrontere hatefulle ytringer, enten det gjelder hudfarge, religiøs tilhørighet eller legning. Det gjelder både i kommentarfeltet på Facebook og i andre deler av det offentlige ordskiftet. La oss stå opp for den som opplever hat og urettferdighet.  Det er kampen for et varmere samfunn i praksis.

 

Kjære landsstyre,

I fjor høst meislet vi i fellesskap ut KrF sitt politiske prosjekt «Sammen for et varmere samfunn». Dette la føringene for våre prioriteringer i regjeringsforhandlingene på Granavolden:

 • Vi ville sikre bedre ordninger og mer valgfrihet for barnefamiliene (en barnereform).
 • Vi ville styrke apparat rundt familier med barn med funksjonsnedsettelser (en likeverdsreform)
 • Vi ville kjempe kampen for menneskeverdet og mot sorteringssamfunnet.
 • Og vi ville jobbe for at Norges forvalteransvar skulle komme enda tydeligere til syne i møte med store klimautfordringer, fattigdom og nød.

 

La meg starte med familiepolitikken:

 

KrF vektlegger familienes valgfrihet.

Vi har tillit til at familiene vet best selv – det er ikke en mal som passer alle!

Debatten i Arbeiderpartiet og hos deler av venstresiden om familiepolitikk viser at det er tydelige ideologiske forskjeller mellom KrF og venstresiden på dette området. Arbeiderpartiet vektlegger ordninger som styrer familiene for å oppnå andre samfunnsmål som likestilling og integrering – i stedet for å gi økt rom for valgfrihet for den enkelte familie. Dette fikk barne- og familieministeren, vår egen Kjell Ingolf Ropstad, frem på en glimrende måte i Politisk kvarter for noen uker siden: 

 • Ap vil fjerne kontantstøtten. Dette fratar familier mulighet til å velge selv – og vil tvinge alle 1 åringer inn i barnehagen.
 • De vil ikke øke barnetrygden, som gir familiene større økonomisk handlingsrom, men vil heller bruke de store pengene på tilbud og aktiviteter som styres av det offentlige.
 • Fremfor kontantstøtte, økt barnetrygd og fritidskort vil Arbeiderpartiet prioritere gratis barnehage, SFO og fritidsaktiviteter i skolens regi. Dette vil i praksis medføre at det blir ett obligatorisk opplegg. Og reduserer familiens mulighet til å velge det som er best for dem.

 

Så mye for å slippe frivilligheten fri! Skal virkelig alt statliggjøres. Det er viktig at ikke alle aktiviteter for barn og unge knyttes til skolen. Det beste med frivilligheten er at den er frivillig.

For KrF handler familiepolitikk om å legge til rette for at familiene selv kan ta ansvar og at de skal få mulighet til å ha mer tid sammen. KrF vil styrke familiene, ikke styre dem. Der alle andre parti på Stortinget stemte for statlig styring og tredeling av foreldrepermisjonen, sto KrF alene om å si nei. Fordi vi ønsker at familiene skal bestemme mer selv.

KrF vil tilpasse systemet til familiene. Med KrF i regjering økes barnetrygden for første gang på 20 år. KrF skal øke den med ytterligere 7200 kr. Vi skal også innføre et fritidskort for unge fra 6 til 18 år – for å sikre alle barn mulighet til å delta på fritidsaktiviteter i tråd med egne interesser.

Dette betyr et skikkelig løft for barnefamiliene!

Med KrF i regjering realiseres en solid barnereform!

 

Likeverdsreform

Gode landsstyre,

Mange familier og enkeltmennesker opplever å kjempe en kamp for å bli hørt, forstått og for å få den hjelpen de trenger i hverdagen. Derfor lanserte KrF i fjor høst en likeverdsreform spesielt rettet mot familier som har barn med funksjonsnedsettelser. Rett til veiledning, praktisk hjelp og avlastning skal være mer enn fine ord på et papir.

Vi vil nå få på plass en koordinatorgaranti som sikrer at den som skal hjelpe familiene har både tid og kompetanse.  Familiene møter ofte en massiv papirmølle og rigide systemer og stønadsordninger.  Det er på tide å forenkle og avlaste. Det er på tide å gi familiene hjelpen de faktisk trenger!

Mennesker med funksjonsnedsettelser opplever at kommunen gir assistenthjelp til vask og stell, men at det er ønsketenkning med hjelp til å komme seg på korpsøvelsen eller kino med klassekameratene.

Kristiansand kommune – med våre KrF-ere i spissen – har bestemt seg for at de vil ta tak i denne utfordringa. De opplever at folk flytter fra kommunen fordi de får for lite hjelp. Nå vil de gå i bresjen for å sikre at Kristiansand blir en kommune folk flytter til, og ikke fra, når familier trenger ekstra hjelp og støtte. Det er inspirerende!

Som mennesker har vi alle behov for å være en del av små og store fellesskap. Personer med nedsatt funksjonsevne har behov for å delta i samfunnet på lik linje med andre. KrF har i regjering fått gjennomslag for å endre Brukerstyrt Personlig Assistent-ordningen, fra en helseordning, til et likestillingsverktøy.

Det, gode KrF-ere, handler om å gi den enkelte rett på det mange av oss tar som en selvfølge. Det handler om å sikre den enkelte et verdig, men også et likeverdig liv. Det handler om menneskeverd!

 

Gode venner,

I 2016 stod Kjersti Toppe fra Senterpartiet og jeg i Stortingets vandrehall. Vi hadde akkurat mottatt 20 000 underskrifter mot tvillingabort og hadde fremmet et forslag i Stortinget om å endre abortloven. Forslaget ble stemt ned av alle de andre partiene. Tre år senere stod vi med en nyprintet regjeringsplattform i hendene, der det står svart på hvitt at åpningen for selvbestemt tvillingabort skal fjernes. Nå er lovforslaget sendt på høring. Dette er et viktig gjennomslag! Her får vi nå satt en grense. Norge blir heldigvis ikke et av de mest liberale landene i Europa når det gjelder tvillingabort.

Det er stort. Tvillinger hører sammen! KrF har fått en viktig seier for menneskeverdet i regjering.

 

Barna i Syria

Gode KrF-ere,

Vi har de siste årene blitt kjent med at nordmenn har reist ned til Syria for å slutte seg til terrorgruppen IS. Vi kaller dem fremmedkrigere.  Den siste tiden har vi gjennom nyhetsreportasjer hørt flere historier om at de samme personene ikke bare har tatt med seg sine livsfarlige ideologier, men også barna sine. Andre har fått barn mens de har oppholdt seg i IS-okkuperte områder.

Disse barna lever under svært tøffe fysiske forhold, mange i flyktningeleirer som følge av at IS er drevet tilbake mange steder, mange med svært traumatiske opplevelser friskt i minne. Flere av barna er norske statsborgere. De er ikke IS-barn, de er våre barn. Disse barna er helt uskyldige i sine foreldres forbrytelser. Det er aldri barn sine feil når for Disse barna er hardt rammet og lider under foreldrenes valg.

Forholdene i disse landene er utrolig vanskelige og uoversiktlige. Det er ingen enkle løsninger på hvordan vi kan hjelpe disse barna på en best mulig måte. Men, det er vårt ansvar og vår plikt å gjøre det vi kan.  Slik situasjonen er nå vil det være svært krevende om Norge alene skulle gått inn i Syria og hentet ut disse barna. Dette er noe som bør løses i samarbeid med andre land, og ikke minst EU. Derfor bør Norge ta et initiativ ovenfor EU for å finne en felles løsning.

Det er paralleller å trekke mellom disse barna og de såkalte tyskerungene. Som journalist Helle Aarnes skrev i Aftenposten sist helg: Arvesynd og skam fulgte tyskerbarna hele livet. Barndommen til 10.000-12.000 norsk-tyske barn ble preget av mødrenes valg. Mange ble mobbet, hetset og banket. Selv om mye er ulikt mellom gruppene, har disse to generasjonene krigsbarn først og fremst en ting til felles: De er uskyldige.

I år 2000 ba Kjell Magne Bondevik tyskerbarna om unnskyldning på vegne av Norge. Nå må vi sikre at ikke historien gjentar seg. Voksne sitt valg om å støtte opp om terror vil og skal få konsekvenser. Men vi kan ikke vende disse barna ryggen. Gode landsstyre, er det noe KrF vil kjempe for så er det at barna våre skal være i trygghet og at de skal få den hjelpen de trenger. Vi har valgt side, vi har valgt side for de sårbare.

 

Klimakamp

Kjære KrF-ere,

Vi må ta vare på barna våre og vi må ta vare på den kloden vi forvalter for de kommende generasjoner. Den siste rapporten fra FNs klimapanel viser at klimaendringene vil bli dramatiske – det blir våtere der det er vått, og tørrere der det er tørt. Vi kan ikke lukke øynene når vi nå ser hvordan en halvannen million mennesker i Mosambik, Malawi og Zimbabwe er påvirket av syklonens herjinger og over 550 er bekreftet omkommet.

Vi har et ansvar for verdens fattige, som rammes hardest av klimaendringene. Verden trenger en langt større og raskere omstilling enn det vi tidligere har lagt til grunn. Forskjellen på om vi klarer å begrense oppvarmingen til 1.5 grader fremfor 2 grader forklarer enkelt hvorfor dette er et av vår tids største verdivalg: 

 • Halvparten så mange mennesker vil oppleve vannmangel med 1,5 graders temperaturøkning, som med 2 graders økning.
 • 2 graders økning vil innebære at 8 prosent av verdens befolkning vil oppleve alvorlig vannmangel.
 • For hver grads oppvarming, blir årlige, globale avlinger redusert.
 • Hvert år fanges omkring 82 millioner tonn fisk. For hver grad temperaturen øker, kan fangsten synke med tre millioner tonn.
 • Ti millioner færre mennesker vil miste hjemmene sine på grunn av havnivåstigning med 1,5 graders temperaturøkning, som med 2 graders økning.

Greta Thunberg, er jenta som satt seg ned utenfor den svenske nasjonalforsamlingen i protest mot manglende oppmerksomhet rundt klimasaken. Jeg heier på ungdom som Greta, som står opp for noen viktige verdier og som mobiliserer sin generasjon til klimakamp! I begynnelsen satt Greta alene. Nå har hun fått selskap av hundretusener av skoleelever over hele verden.

Greta sier: «Klimaspørsmålet er vår tids skjebnespørsmål. Det vi foretar oss nå, får ikke fremtidige generasjoner gjort noe med. Vi når snart et punkt hvor det ikke er noen vei tilbake.»

 

I dag samles tusenvis av klimastreikende ungdom i Oslo, inspirert av Greta. Det inspirerer meg.

Det som er nedslående er at ungdom forteller at de møtes med hets og latterliggjøring fra voksne for sitt engasjement.

 FrPs stortingsrepresentant Jon Helgheim brukte ikke tiden i gårsdagens Politiske kvarter til å ta avstand fra hetsen av unge mennesker. Nei, han brukte tiden på å kalle miljøfokuset for hysteri og påstår at ungdom blir utsatt for skremselspropaganda.

Det er både urovekkende og kunnskapsløst!

 

Derfor er jeg glad for at vi i Granavolden-plattformen har fått på plass mye mer offensive klimamål, en forpliktelse som demonstrerer at regjeringen vil ta klimautfordringene på alvor. Dette forplikter ikke bare energisektoren til utslippskutt, det forplikter alle relevante sektorer.

I KrF er vi vant til å løfte i lag når det er store utfordringer. Dugnad kaller vi det – vi må løfte sammen.

 

Levende distrikter

Gode landsstyre,

KrF vil ta hele landet i bruk. Distriktspolitikken til den forrige regjeringen har ikke vært tydelig nok. På dette området har det vært viktig for KrF å tegne opp en ny kurs. Med KrF i regjering skal vi jobbe for en bedre distriktsprofil. Men noen ganger kan man få inntrykk av at absolutt alt går galt på bygdene våre. I hvert fall hvis man lytter til Senterpartiet. Da har jeg lyst til å si: Det skjer mange positive ting i Distrikts-Norge. Ett eksempel:

For noen uker siden var jeg sammen med statsministeren på besøk hos Hunton i Gjøvik. Der åpnet de en ny fabrikk som omdanner treflis til isolasjonsmateriale til bygninger.

Det er god ressursutnyttelse av de delene av trestokker som ikke blir til planker.

Og med den nye fabrikken flytter Hunton 50 arbeidsplasser hjem fra Polen. FRA Polen.. Til Gjøvik. Det er positivt!

Jeg har allerede rukket å reise mye rundt for å treffe folk som minister. Budskapet fra store deler av næringen i distrikta er tydelig: Forutsigbare rammevilkår er viktig. Infrastruktur er viktig. Når KrF og regjeringen har redusert formuesskatten på arbeidende kapital, gjør vi det enklere å investere i bedrifter i Norge. Det er i tråd med vår haugianske arv. Og flere arbeidsplasser gir større trygghet for familiene som bor rundt om i hele Norge.

 

Gode venner,

Vi har et ansvar for å ta i bruk ressursene og skape levende lokalsamfunn over hele Norge.  

KrF har sikret solide gjennomslag for distriktslandbruket og et godt utgangspunkt for videre satsing og utvikling i årene som kommer for både små og store gårder over hele landet. Dette handler om forvalteransvaret vårt!

Bondelaget reagerte positivt på landbrukspolitikken:

– Denne plattformen er en klar forbedring av Jeløya-plattformen og viderefører de viktigste virkemidlene i norsk landbrukspolitikk, sa leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

 

Sylvi Listhaug sa det på en litt annen måte:»Avsnittet om landbruk ser ut som det er skrevet av Bondelaget.»

Og hun sa det ikke med et smil – eller for å skryte. Men jeg tar det som en god attest på at KrF har lykkes godt!

 

Landbruket spiller en avgjørende rolle i det norske samfunnet. Vi må holde i hevd landskapet rundt oss. Vi må verne om dyrebar matjord. Og vi må bidra til at det fortsatt blir mulig for familiebruk og små og mellomstore bruk rundt om i hele landet å drive aktiv gårdsdrift.

Dette er god KrF-politikk som jeg som landbruks- og matminister vil stå på for videre!

 

Barn og eldre førsteprioritet

Kjære landsstyre,

For første gang på 14 år er KrF i regjering. Det var på tide!

Vi er nå i ferd med å sjøsette det politiske prosjektet vi ble enige om i fjor!

Det betyr at politikken vår er noe mer enn gode poenger i en debatt – den kan utgjøre en reell forskjell i familier og enkeltmenneskers liv. 

 • Nå har vi hånda på rattet i familiepolitikken, der familiene styrkes, ikke styres og kampen mot barnefattigdom intensiveres.
 • Bioteknologiloven blir ikke endret uten at vi er enig, som betyr at etikken settes før teknikken og helsekronene brukes på å redde liv, ikke sortere bort liv.
 • I utviklingspolitikken blir det et taktskifte, der bistanden blir mer fattigdomsorientert, og der Norge skal ta et internasjonalt initiativ mot gendercide, den systematiske selekteringen og volden mot jenter som er en av de viktigste likestillingskampene i dag.

 

Dette er bare tre av mange eksempler på at det utgjør en forskjell at KrF er i regjering.

 

I dag er det 171 dager til lokalvalget. Det vil kreve hardt arbeid, og vi skal ikke stikke under stol at det har vært tungt å stille liste en del steder i år. Men med 14 dager igjen til fristen, ligger vi bare ett prosentpoeng under dekningsgraden i 2015.

Og dere, vi har en stor fordel: Vi har populære ordførere og varaordførere. Vi har dyktige listetopper. Og vi har det beste laget!

Med barn og eldre som førsteprioritet, går KrF til valg. Vi vet at en god barndom varer hele livet. Derfor setter vi barna først.

Vi vet at eldre er forskjellige. Derfor vil KrF kjempe for en verdig alderdom enten du er en aktiv senior eller trenger omsorg på et sykehjem.

 

KrF er et parti som løfter de kristne verdiene. Vi er og blir et sentrumsparti. Prioriteringer våre er verken blå eller røde. Våre prioriteringer er ideologiske og verdiorienterte. Et parti som vet at samfunnet blir bedre når politikken preges av verdier som menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar. 

 

KrF har valgt side. Vi har valgt side med de som trenger det mest.

Det er dette som er vårt oppdrag.

Det er dette som er KrFs sjel.

Tusen takk!