KrF sikrer fremtid og mangfold for norsk landbruk

– For KrF har det vært viktig å sikre grunnlaget for et fortsatt levedyktig distriktslandbruk og differensierte virkemidler retta mot små og mellomstore bruk. Dette blir nå fremtidens landbrukspolitikk. Jeg er glad for at vi har sikret et nytt og presist produksjonsmål, og et inntektsmål som forsterker ambisjonen om å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper, sier Line Henriette Hjemdal, landbrukspolitisk talskvinne i KrF.

Line Henriette Hjemdal blir kysset av en kalv

I dag avgir næringskomiteen jordbruksmeldingen. Flertallet har samlet seg i sentrum av norsk landbrukspolitikk der KrF befinner seg, og legger grunnlag for landbruk over hele landet også i fremtiden.

Produksjonsmålet

Komiteen slår fast at landbrukets viktigste oppgave er å produsere mat med grunnlag i norske arealressurser og som det ut fra våre driftsforhold er naturlig å produsere i Norge.

– Vi skal produsere mat i et omfang som dekker innenlands etterspørsel og eksport.  Sammen med ønsket om et aktivt landbruk over hele landet har dette vært førende for KrF, og jeg er glad for at næringskomiteens flertall nå også legger dette til grunn, sier Hjemdal.

Inntektsgapet

– Det er ikke nok for KrF at jordbruket sikres samme inntektsutvikling som andre. Både av hensyn til rekrutteringen og for å heve inntektsnivået i næringen er det viktig å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre i samfunnet. KrF er fornøyd med at en samlet næringskomite støtter dette, sier Hjemdal.

-Inntektsgapet kan bare reduseres hvis jordbruket får en inntektsutvikling som er mer enn kronemessig lik inntektsutviklingen i andre grupper, presiserer hun.

Landbruk over hele landet

KrF har kjempet for et aktivt og mangfoldig landbruk over hele landet. Det skal produsere mer mat og det skal gjøres på norske arealressurser, og da må vi ta i bruk hele landet.

 

– Tyngden av melkefjøs i Norge er på 15-30 kyr. Disse har under både denne og den forrige regjeringen havnet i skyggen av større robotfjøs. KrF har derfor foreslått en redningsplan for nettopp disse brukene og vi har nå sørget for at fornyingsbehovet på små og mellomstore bruk blir tatt alvor, uttaler Hjemdal.

 

– Jeg er sikker på at vi trenger både små, mellomstore og store bruk for å makte å fylle det ambisiøse produksjonsmålet og å utnytte produksjonsmulighetene over hele landet.  KrF vil derfor videreføre og styrke virkemidler som er differensierte etter geografi og struktur. Jeg støtter derfor en tilskuddsprofil med nedtrapping i tilskudd per dyr ved økt driftsomfang, og ved et stort driftsomfang bør driften i hovedsak baseres på markedsinntektene, sier Hjemdal.

Melkekvoteregioner

Melkeproduksjonen er ryggraden i norsk landbrukspolitikk og gir et aktivt landbruk over hele landet. Dagens melkekvoteregioner hindrer imidlertid ikke kvotelekkasjer mellom ulike deler innad i regionene og kan lede til sentralisering av melkeproduksjonen innenfor dagens kvoteregioner. Flertallet i komiteen går nå inn for en justert struktur hvor sammenlignbare produksjonsforhold skal ligge til grunn for 14 kvoteregioner. Eksempelvis selges melkekvoter fra Ryfylke til Jæren, dvs. fra distrikt til sentrale strøk, dette er utviklingen jeg ikke mener er fremtidsrettet.

– KrF er glad for at justerte melkekvoteregioner skal ta utgangspunkt i sammenlignbare produksjonsforhold for melkeproduksjon. Dette er viktig for at det også skal være mulig å produsere melk i fjellregionene og ikke bare på flatlandet. Det som må ligge til grunn for inndelingen må være produksjonsforhold, ikke kun administrative grenser for fylker, sier Hjemdal.

– Jeg er glad for at faglagene i oppgjøret 2017 skal være med å fastsette de nye melkekvoteregionene. Kunnskapen faglagene sitter med blir viktig for at vi skal få regioner som sikrer desentralisert melkeproduksjon også i fremtiden, fortsetter Hjemdal.

 

Markedsbalansering

Produsentene beholder ansvaret for markedsbalansen og for å finansiere alle balanseringstiltak.

– Jeg er godt fornøyd med at flertallet i Stortinget har sagt ja til at markedsordningene for ku- og geitemelk, kjøtt, egg, korn, eple og matpotet videreføres, sier Hjemdal.

Velferdsordninger

Regjeringen foreslo å avvikle flere viktige velferdsordninger som avløsertilskudd ved ferie og fritid samt tidligpensjon. Begge disse forslagene har fått flertallet mot seg i komiteen.

– Velferdsordningene er viktige for å sikre rekrutering til yrket. Det er veldig positivt at flertallet støtter KrFs syn i denne saken og at ordningene vil bli videreført, avslutter Hjemdal