KrF sikrer eldreombud!

KrF har fått gjennomslag i regjering for et eldreombud med ansvar for å tale de eldres sak. Med dette kan vi bedre sikre at de eldre blir hørt – en hjertesak for KrF.

Smilende Geir Jørgen Bekkevold

– KrF setter politikk for eldre høyt på agendaen, derfor er vi svært glade for nå å få gjennomslag for et eldreombud, sier helsepolitisk talsperson, Geir Jørgen Bekkevold.

I lovteksten heter det at «eldreombudet skal på alle samfunnsområder arbeide for å fremme eldres interesser overfor det offentlige og private og følge med på utviklingen i eldres situasjon. Eldreombudet skal blant annet arbeide for at eldres interesser blir ivaretatt i planlegging og utredninger på alle samfunnsområder, følge med på om eldres interesser er tilstrekkelige ivaretatt og foreslå tiltak som kan styrke eldres interesser og løse eller forebygge utfordringer for eldre i samfunnet».

– Et eget eldreombud kan sette seg inn i problemstillingene til de eldre og sette dem på dagsorden, noe som vil bety en bedre hverdag for mange av landets eldre. Mange eldre opplever at deres sak ofte ikke blir hørt på tilstrekkelig måte, eller at deres utfordringer ikke blir hørt eller tatt tak i. Det nyopprettede eldreombudet skal jobbe for å sikre eldres interesser i samfunnet, forteller Bekkevold.

Eldreombudet vil være lokalisert i Ålesund sammen med Senter for et aldersvennlig Norge, og Bente Lund Jakobsen er utpekt som Norges første eldreombud.

Gjennom korona-pandemien har det blitt satt fokus på eldre og ensomhet, noe Bekkevold håper eldreombudet raskt vil ta tak i.

– De eldre har vært med å bygge dette landet og fortjener vår respekt. Dette er en gruppe som ofte kan falle utenfor eller ikke få møtt sine behov, og det ønsker vi nå å sette økt fokus på. Eldreomsorg er viktig for KrF, og vi tar denne gruppen på alvor. Dette er en stor seier og glede for oss å ha fått på plass et eget eldreombud, sier Bekkevold.