KrF og regjeringens valgløfter: flere jobber og gode rammer for familiene

Å ta del i små og store fellesskap er viktig for alle. Å ha en jobb å gå til er viktig for den enkelte, men også for oss som samfunn. Derfor må ledigheten ned og flere må inkluderes i arbeidslivet. De ikke-sosialistiske partiene startet inkluderingsdugnaden. Den skal forsterkes, og dagens barn og unge skal gjennom satsing på familiene, et godt barnehagetilbud og en god skole få det beste utgangspunktet for livet og arbeidslivet.

Kjell Ingolf Ropstad, Erna Solberg og Guri Melby

10 grep fra Høyre, Venstre og KrF for å møte disse utfordringene:

 1. Være garantister for EØS-avtalen, slik at norske bedrifter kan fortsette å selge til Norges største marked.
 2. Gjøre det enklere å starte opp, utvide og utvikle egen bedrift. Vi vil innføre en ny gründerpermisjon og forbedre ordningen med skattefradrag for investeringer i oppstarts-selskaper. Vi skal også utvikle en ny og bedre opsjonsskatteordning som gjør det lettere
  for vekstbedrifter å tiltrekke seg kompetanse og gi flere mulighet til å bli medeier i egen bedrift.
 3. Vi skal ta neste steg i utviklingen av ny grønn industri i Norge. Vi skal tildele konsesjoner for flere havvindprosjekter i de to åpnede områdene på norsk sokkel, og vi skal peke på nye områder som egner seg for havvind i fremtiden. For å få fart på hydrogensatsingen skal vi bidra til at det etableres fem hydrogenknutepunkter for maritim transport – og ett til to industriprosjekter med tilhørende produksjonsanlegg for hydrogen. Vi forplikter oss til å øke bevilgningene til Nysnø klimainvesteringer og Enova.
 4. Gjøre det mer attraktivt å investere i norske arbeidsplasser ved å redusere formueskatten på arbeidende kapital. Dette er særlig viktig for mindre bedrifter i distriktene.
 5. Fortsette satsningen på viktig infrastruktur for næringslivet, som samferdsel og strømnett, og sikre 100 prosent dekning av bredbånd over hele landet innen 2025.
 6. Gi flere mennesker tilgang til arbeidsliv og sosiale møteplasser gjennom å styrke arbeidet med inkluderingsdugnaden og integreringsløftet. NAV skal fornyes, forenkles og forbedres. Vi skal gjennomføre en innovasjonsreform i tiltakssektoren, slippe flere sosiale entreprenører til og prøve nye ordninger som helsejustert lønn for å få flere inkludert i arbeidslivet.
 7. Utdanning skal bli mer tilgjengelig for folk uavhengig av hvor de bor, eller hvilken livssituasjon de er i. Vi skal lyse ut flere digitale studieplasser, etablere en søknadsbasert ordning for studiesentre, gjøre Lånekassen mer fleksibel for voksne og etablere et eget distriktsprogram for kompetanseutvikling.
 8. For å skape et samfunn med muligheter for alle må vi starte tidlig. Investeringer i små barns utvikling er blant de viktigste investeringene vi kan gjøre. Vi vil fortsette å styrke familiene og barns oppvekstvilkår. Vi vil fase inn søskenrabatt for familier som har barn i både barnehage og SFO, og bygge ut ordningen med gratis kjernetid for de som trenger det. Vi vil legge til rette for et mer fleksibelt barnehageopptak. Fritidskortet skal etableres som en nasjonal ordning.
 9. Ungdom skal ha enten skolegang, tiltaksplass eller mulighet i arbeidslivet. Vi skal fortsette å få frafallet i videregående ned sammen med andre gode krefter. Satsing på yrkesfag skal forsterkes. Fullføringsreformen skal gjennomføres. Unge skal prioriteres i NAV, og vi skal ha enda kortere ventetid før de følges opp. Samarbeidet mellom utdanning og NAV skal bli langt tettere, og et eget jobbfradrag for unge skal gjøre at det lønner seg enda mer å jobbe.
 10. Målet er at alle skal få en sjanse i arbeidslivet og til likeverdig deltakelse i samfunnet. Regjeringen vil gjennomføre og videreutvikle likeverdsreformen. Derfor skal vi fortsette den sterke økningen på tilrettelagte arbeidsplasser (VTA), og i neste periode skal vi ha minst 1500 nye plasser. BPA-ordningen skal endres til et likestillingsverktøy, og timetildelingen til den enkelte må hensynta det.