KrF-nestleder: – Økt barnetrygd gir mindre barnefattigdom

Nestleder Ingelin Noresjø er svært glad for at KrF i regjering har fått på plass en historisk høy barnetrygd. – Økningen er et stort løft for småbarnsfamiliene, og er et viktig tiltak mot barnefattigdom, sier hun.

Ingelin Noresjø ved siden av illustrasjonsbilde av en familie med en mor og to små barn
Foto: Øyvind Ganesh Eknes

KrF sørget for den første økningen i barnetrygden på 20 år idet vi gikk inn i regjering,

sier Noresjø.

Med KrF i regjering har barnetrygden fått et solid løft. – KrF sørget for den første økningen i barnetrygden på 20 år idet vi gikk inn i regjering. I mars 2019 økte barnetrygden for alle barn, og i september 2020 økte den igjen, denne gangen for barn opp til fylte 6 år, forteller nestleder i KrF, Ingelin Noresjø.

I statsbudsjettet for 2021 har KrF sikret nok en økning i barnetrygden, nå med 300 kroner i måneden for barn opp til fylte 6 år. Økningen gjelder fra 1. september 2021 og gir en årlig økning på 3 600 kroner. Økningen skal også komme sosialhjelpsmottakere med barn til gode. Derfor skal Arbeids- og sosialdepartementet heve de veiledende statlige satsene for sosialstønad i kategorien 0-5 år tilsvarende økningen i barnetrygden. Med økningen i barnetrygden innfrir regjeringen løftene i Granavolden-plattformen: Å øke den årlige barnetrygden med 7 200 kroner for barn opp til 6 år, forteller hun.

Barnetrygd og fritidskort

Ingelin Noresjø er stolt over at KrF fortsatt viser seg som familiepartiet. – Da KrF gikk inn i regjering fikk vi et historisk gjennomslag for å øke barnetrygden for første gang på 20 år! Det gir familiene bedre økonomi, økt valgfrihet og er et av de viktigste tiltakene mot økt barnefattigdom, sier hun.

Vi øker barnetrygden for alle barn opp til 6 år, og for barn i skolealder utvider vi ordningen med gratis fritidskort,

sier Ingelin Noresjø, 2. nestleder i KrF.

– Økt barnetrygd til barn opp til fylte 6 år vil gi økt disponibel inntekt for alle familier som omfattes. Småbarnsforeldre har ofte kortere fartstid i yrkeslivet, og kan derfor ha en svakere privatøkonomi enn foreldre med eldre barn. Økning i barnetrygden for de minste barna vil avhjelpe dette, sier hun.

Men hva med familier med barn over 6 år? Det er jo ofte store utgifter knyttet til eldre barn også?

– Ja, og der kommer ordningen med fritidskort inn. Vi øker barnetrygden for alle barn opp til 6 år, og for barn i skolealder utvider vi ordningen med gratis fritidskort, forteller hun.

Målsettingen med ordningen er at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta på minst én fritidsaktivitet. I 2021 blir det 180 millioner kroner til fritidskortet, som er en økning på 120 millioner, forteller hun.

– Vi vet at det fremdeles er altfor mange barn og unge som på grunn av økonomi og andre faktorer ikke kan delta i fritidsaktiviteter. Tanken er at fritidskortet skal være så enkelt og ubyråkratisk at disse ungdommene enkelt skal kunne velge sin idrett, og så overføres pengene rett til klubben. Nå utvider vi ordningen, og målet er selvfølgelig at det skal bli et landsdekkende tilbud, sier Noresjø.

Viktig KrF-sak

KrF-nestlederen understreker hvorfor saker som barnetrygden er viktig for KrF. – Vi er familiepartiet fremfor noen andre. KrF vil styrke familiene, ikke styre dem. Vårt mål er at norske barn skal vokse opp i trygge og stabile familier med stor valgfrihet til å forme sin egen hverdag slik de selv ønsker. Økningen av barnetrygden er et av flere tydelige og viktige gjennomslag som vil motvirke at økonomi skal være en hindring for å danne familie, sier hun.

Barnetrygdens historie

Barnetrygden har helt siden oppstarten i 1946 vært en økonomisk støtte som gis til barnefamilier uavhengig av inntekt. Det er den første universelle trygden som ble innført i Norge, og den var uavhengig av klasse og inntekt. Alle fikk det samme, og trygden kom automatisk med andre barn. Enslige forsørgere fikk den fra første barn. I 1970 ble trygden revidert, og nå fikk alle den fra første barn.

Barnetrygden er universell og et velferdsgode for alle barnefamilier. Den er likevel særlig viktig for småbarnsforeldre som ofte har en svakere privatøkonomi enn andre samfunnsgrupper, også sammenlignet med familier med eldre barn:

  • Småbarnsforeldre som gruppe har lavere median- og gjennomsnittsinntekt enn foreldre med eldre barn (SSB).
  • Tall fra SSB viser at når man deler gruppen med vedvarende lavinntekt inn i husholdningstyper, er par med barn under 7 år den største undergruppa. De utgjorde 18 prosent av dem med vedvarende lavinntekt i 2017 (SSB).
  • I 2018 var det nesten 111 000 barn under 18 år som levde i familier med vedvarende lavinntekt. Dette utgjør 11,3 prosent av alle barn i denne aldersgruppen. Til sammenligning var tilsvarende antall 92 000 barn i 2014 (9,4 prosent). Tallene er basert på EUs definisjon av lavinntekt.

Fakta:

Den ordinære barnetrygden økte fra 970 kroner til 1 054 kroner i måneden fra 1. mars 2019. Den 1. september 2020 økte barnetrygden til barn opp til fylte 6 år med 300 kroner i måneden, til en sats på 1 354 kroner. Med økningen på 3 600 kroner i året, vil barnetrygden per måned for barn opp til fylte 6 år øke ytterligere og til 1 654 kroner fra 1. september 2021.