KrF Kvinner vil styrke forebygging av vold og overgrep mot eldre

en eldre og en yngre person som holder hender
(Illustrasjonsbilde: Hunt Han, unsplash.com)

Vold, overgrep og forsømmelser mot eldre er alvorlige folkehelse- og menneskerettighetsproblem. Ofte er det et usynlig problem. Vold mot eldre er ikke bare fysisk vold, men i mange tilfeller også trusler om vold eller psykisk vold. 

Utsatte eldre og deres pårørende har ofte vanskelig for å nå fram til hjelpetilbud. Derfor er den nasjonal kontakttelefon «Vern for eldre» opprettet. Kristelig Folkepartis Kvinner ser det som viktig å systematisk styrke forebygging av vold og overgrep mot eldre både i hjemmene og på institusjon.

Kontakttelefonen «Vern for eldre» må gjøres godt kjent i hele samfunnet. Spesielt viktig at det at eldre, pårørende og ansatte innen eldreomsorgen er godt kjent med telefonen. Alle over 62 år som er utsatt for overgrep kan ringe, men også pårørende og andre som har mistanke om overgrep mot eldre kan ringe kontakttelefonen.

Åstedet er ofte offerets eget hjem og voldsutøveren kan være noen som står offeret nær. Det gjør at den eldre føler seg svært utrygg. Den psykiske skaden kan i mange tilfeller være verre enn de fysiske og vare i lang tid.

Også eldre i institusjoner utsettes for vold og overgrep. Beboere i sykehjem er spesielt sårbare grunnet fysisk og kognitiv svikt, avhengighet av omsorgspersoner og delt boareal med personer med utfordrende adferd. En stor andel av volden utøves av andre beboere. Studier har vist at dette er et oversett pasientsikkerhetsproblem. Ledelsen må være tydelige på hvordan vold, overgrep og forsømmelser skal følges opp i institusjonen, blant annet ved aktivt å ta i bruk den nye meldeplikten så snart denne er iverksatt.