KrF Kvinner vil ha krav om samtykke inn i voldtektslovgivningen nå!

Mariam Rapp KrFK
Leder av KrF Kvinner, Mariam Rapp.

Voldtekt og seksuelle overgrep er en alvorlig krenkelse av menneskeverdet og et av de mest traumatiske overgrep et menneske kan bli utsatt for. KrF Kvinner mener at sex uten samtykke er voldtekt, og at dette må innarbeides i lovverket. Ofrene for voldtekt i Norge må få den samme lovbeskyttelsen som ofre i Sverige, Island og Danmark, hvor definisjonen på voldtekt har blitt tydeligere. Det er gjerningspersonen som bør svare på hvordan et samtykke ble gitt, framfor dagens praksis, der offeret kan oppleve etterforskningen som et nytt overgrep.  

Ifølge FHI oppgir en av fem jenter og en av fjorten gutter at de har blitt utsatt for seksuelle overgrep i barne- og ungdomsår og at 9 % av alle kvinner har vært utsatt for voldtekt minst en gang i livet. Langt fra alle voldtektssaker havner hos politiet og de aller fleste overgrepssaker henlegges.

Andre nordiske land har innført samtykke i sin lovgivning. Den svenske loven er evaluert og viser at samtykkekrav har ført til 75% flere domfellelser, 80% flere tiltaler, og at flere har anmeldt voldtekt. Det fremheves også at etterforskningen er endret, ved at fokuset rettes mer mot gjerningspersonen som må vise til hvordan samtykke ble gitt.

Vår nåværende lovtekst setter krav om at det er benyttet vold, trusler, eller at offeret var bevisstløst/ute av stand til å motsette seg handlingen for at ufrivillig sex kan dømmes som voldtekt, mens en endring i loven vil tydeliggjøre at man er seksuelt utilgjengelig inntil det er gitt samtykke.

Det er viktig å få fortgang i endringen av dagens lovverk når det gjelder kravet om samtykke. Arbeidet med lovendringen kan raskt komme i gang med bakgrunn i erfaringene som er gjort i våre naboland. Det er ikke behov for å avvente den samlende gjennomgangen fra straffelovutvalget som kommer innen utgangen av 2022. Denne endringen bør kunne skje raskt!

KrF Kvinner mener det er på tide å sikre rettsvernet for voldtektsoffer ved å få krav til samtykke inn i lovverket!