KrF Kvinner vil at alle skal leve godt hele livet!

Foto: unsplash.com

De fleste eldre lever et aktivt liv og er en ressurs for seg selv, sin familie og sitt nærmiljø. Mange eldre gjør også selv en viktig innsats gjennom frivillig arbeid.

Mange eldre som bor alene har behov for sosialt fellesskap. De kan ha glede av å bo med felles arealer og tjenester, gjerne med et eldresenter eller aktivitetstilbud. Når man opplever sviktende helse, må hjelpen gis slik at den enkelte så lenge som mulig kan ha den gode opplevelsen av å bo hjemme, mestre hverdagen og være herre i eget liv.

Det blir stadig flere av de eldste eldre. Det vil føre til økt behov for heldøgnsomsorg. De ansatte i eldreomsorgen er en viktig ressurs og må få mulighet til jevnlig faglig påfyll i arbeidet.

 De sykeste eldre må få sykehjemsplass når de har behov for det. Antall eldre med demens er økende. Det er derfor viktig også å bygge demenstilrettelagte boliger, eks. demenslandsbyer. KrF Kvinner vil  styrke Husbankens investeringstilskudd for å sikre høy nok takt i utbygging av heldøgns omsorg.

KrF Kvinner vil arbeide for et økt innslag av ideelle aktører i eldreomsorgen, for på denne måten å øke mangfoldet og heve kvaliteten i tjenestene. Det er også et behov for å utrede alternative finansieringsmodeller for driftskostnadene innen eldreomsorgen i kommunene. Vi vil at både kommunen, ideelle organisasjoner og private skal drifte tjenestene innen eldreomsorgen. Ulike aktører utfyller hverandre, og de vil sammen gi det beste tilbudet.

De pårørende i familien og sosiale nettverk spiller en viktig rolle i eldreomsorgen. Mange gjør en stor omsorgsjobb overfor sine nærmeste som trenger hjelp, pleie og omsorg. Denne innsatsen må anerkjennes og verdsettes. Familien og de sosiale nettverkene må sikres god informasjon og ha innflytelse over hvordan hjelpetilbudet utformes. Omsorgen som de pårørende bidrar med utgjør 136.000 årsverk. Til sammenligning er antall årsverk i den kommunale omsorgstjenesten ca. 145.000 årsverk.

KrF Kvinner  vil derfor innføre pårørendedager etter modell av omsorgsdager for barn, slik at pårørende som er i jobb kan få noen dager betalt permisjon. Det bør også være gode muligheter for avlastning, slik at pårørende kan være trygge for sine eldre, særlig om vedkommende har demens.

For en del pårørende kan det bli vanskelig å samtidig ha en full jobb og ordningene med omsorgslønn og pleiepenger bør derfor utvides og gjøres smidigere. Skattefradrag for omsorgsarbeid bør også utredes som en mulig støtte for de som velger å gjøre omsorgsarbeid for sine nærmeste som en del av sin hverdag.