KrF i samarbeid for verbalforslag til Fylkesbudsjettet 2024-2027

Gruppeleder for Innlandet KrF, Oluf Maurud.
Foto: Oda Valland Nordli

Sammen med partiene Sp, Frp, Sv, V, R, INP vil KrF de neste fire årene jobbe for gode politiske prosesser som er åpne, inkluderende og til det beste for innbyggere, kommuner, næringsliv og organisasjonene i Innlandet. Vi ønsker å løfte saker som vi gjennom drøftinger kan finne gode og samlende løsninger på. I en stadig mer urolig verden trenger vi å stå sammen og vi vil ha fokus på rettferdig og balansert fordeling av tilbud, tiltak og ressurser og et ekstra trykk på sikkerhet og beredskap i og for Innlandet.

10 saker vi vil legge spesielt vekt på i denne fireårsperioden:

  1. Samferdsel med fylkesveger og bruer som skal sikres gjennom bedre og mer rasjonell drift og vedlikehold som sikrer trafikanten og transport av råstoff og ressurser rundt i fylket. Godt-nok-prinsippet skal ligge til grunn i alle prosjekt, både på veg, bane og for gang- og sykkelveger.
  2. Sikkerhet og beredskap som sikrer både digital og fysisk infrastruktur, innbyggere, matproduksjon og forsvar.
  3. Kollektivtrafikken som må få opp frekvensen av bussruter også i distriktene.
  4. Tilbuds- og skolestruktur der vi har et stort ansvar for å sikre alle elever i Innlandet den utdanningen de selv trenger for å leve selvstendige liv og for å dekke arbeidskraftbehovet i fylket. Vi må sikre en god og trygg skole for alle, som fremmer god helse, trivsel og læring.
  5. Utenforskap er en økende utfordring og målet må være at færre skal stå utenfor arbeidslivet, spesielt blant unge og innvandrere. Det er også et mål at det skal gis tilbud til og legges økonomisk til rette for, at personer med redusert arbeidsevne også skal inkluderes i arbeidslivet.
  6. Næringsutvikling som sikrer verdikjeder i Innlandet og lønnsomme bedrifter og industri. Forutsigbarhet og konkurransedyktige innsatsfaktorer er essensielt for å sikre utvikling og skape investeringslyst. 
  7. Energi og nettinfrastruktur som sikrer nok energi i hele fylket samtidig som vi må energieffektivisere der vi kan. Vi trenger et nett som har kapasitet til å levere den strømmen som samfunnet og næringslivet etterspør. Vi må ha en kritisk og helhetlig tenkning til produksjon av energi og forbruk av denne.
  8. Klima- og miljøtiltak må være både realistiske og gjennomførbare og her er det avgjørende med gode prosesser med kommuner og andre aktører med ansvar og interesse for feltet. Kost/nytte og konsekvenser må vektlegges for tiltakene.  
  9. Innlandsporteføljen skal følges opp for å løfte samarbeid og lange verdikjeder som gir lønnsomme arbeidsplasser fra jord til bord og fra stubbe til tak. Vi har sterke nærings- og forskningsmiljø som må videreutvikles og vi har mange små- og mellomstore bedrifter i alle regioner som har potensial for vekst og utvikling.
  10. En samfunnsutvikling som satser på bosetting og kompetanse, verdiskaping og gode lokalsamfunn i hele Innlandet, med sterke regionsentre og levedyktige bygder, og utvikle gode strategier for å møte nasjonale forventninger om å legge til rette for vekst og utvikling i områder med svak eller negativ utvikling i folketallet.

De fire satsingsområdene vi har i Innlandsstrategien peker på at det skal være godt å bo, utdanne seg og arbeide i Innlandet. Og Innlandet skal utvikles gjennom nyskaping, innovasjon og økt kompetanse. For å fremme bosetting og arbeidsplassutvikling må vi ha velfungerende og sikker infrastruktur og skal vi lykkes med dette må alle kjenne tilhørighet og trygghet og ha like muligheter.

Da trengs det gode prosesser, tydelige prioriteringer og et dynamisk fylkesting som følger opp.