KrF fremmer forslag om kompetanseFUNN-ordning

– Det er i tider med nedgang og svakere inntjening at behovet er størst for investering i kompetanse. Dette er riktig tidspunkt for å innføre en incentivordning for investering i kunnskap, sier Line Henriette Hjemdal, næringspolitisk talskvinne i KrF.

Bilde av Line Henriette Hjemdal

KrF fremmer i dag forslag i Stortinget om opprettelse av en kompetanseFUNN-ordning etter modell av skatteFUNN-ordningen. KompetanseFUNN-ordningen gir bedrifter skatteincentiver for å jobbe for kompetanseutvikling i bedriften og belønner bedrifter som jobber for kompetanseutvikling blant sine ansatte.

– Fremtidens næringsliv er kunnskapsbasert og KrF er opptatt av å belønne bedrifter som jobber målrettet mot dette. SkatteFUNN- ordningen har vært en suksess og vi mener det nå er viktig at det opprettes en tilsvarende ordning for kompetanseheving, sier Hjemdal.

Kompetanse og innovasjon

SkatteFUNN-ordningen gir bedrifter skattefradrag for FOU-aktivitet opptil et gitt omfang og timesats. En kompetanseFUNN-ordning er ment å bygge på samme modell, men retter seg mot kompetanseutviklingstiltak. Hjemdal trekker frem den tette koblingen mellom kompetanse og FOU og mener det vil være viktig å se på disse to ordningene som komplimenterende.

– Kompetanse og innovasjon henger tett sammen. Kompetanse gir evnen til å se nye muligheter og gir evnen til utvikle ideene til et produkt. Kompetanseutvikling i virksomheter gir grunnlag for nye arbeidsplasser og vekst, samtidig som det er med å skape tryggere arbeidsplasser, sier Hjemdal.

Hun mener det er spesielt viktig å skape incentiver for å fortsette og å øke innsatsen på kompetanseutvikling når næringslivet går igjennom krevende tider, selv om kompetansebygging da også er vanskeligst å prioritere innenfor budsjettrammene.

– En viktig stimulans

– En incentivordning for investering i kunnskap vil være en viktig stimulus for virksomheter som ønsker å satse på kunnskap og utvikling og vi mener dette er riktig tidspunkt for å innføre en slik ordning, sier Hjemdal.

Hjemdal trekker også frem behovet for at flere bedrifter klarer å ta stege opp fra små og mellomstore bedrifter og at dette er viktig for sysselsettingen.

– Det store flertallet av norske bedrifter er små og mellomstore. Likevel står de store bedriftene for en betydelig del av den totale sysselsettingen. Kunnskap om kommersialisering og gjennomføringskraft er ofte forbundet med større bedrifter og en medvirkende årsak til at mange gründerbedrifter kjøpes opp før konseptet blir kommersialisert. Kompetanseutvikling er derfor en nøkkelfaktor for å utvikle små og mellomstore virksomheter videre til større selskaper, avslutter Hjemdal.