Forventer økt nødhjelp til Syria og økt langsiktig bistand til verdens fattigste

Når regjeringen den 7. oktober legger frem sitt forslag til neste års statsbudsjett har KrF klare forventninger til utviklingsbudsjettet: Det er behov for betydelig nødhjelp til Syria, men det er viktig at nødhjelpen ikke fører til kutt i den langsiktige bistanden, mener KrFs landsstyre.

Den ekstraordinære humanitære katastrofen i Syria og nærområdene forplikter oss til handling og økt humanitær bistand, med særlig fokus på utsatte grupper. KrF krever at regjeringen øker bevilgningen til nødhjelp til Syria og nærliggende land. Bevilgningen må delvis gis utenfor det ordinære bistandsbudsjettet, og ikke gå på bekostning av den langsiktige bistanden.

Bistanden må fortsatt utgjøre minimum 1 % av BNI. Vi kan ikke ta fra de fattige for å gi til de fattige, mener KrF.

KrF forventer et utviklingsbudsjett med tydelige prioriteringer. En større del av bistanden bør gå til de fattigste landene, og til fokuslandene. De siste årenes prioritering av utdanning er riktig, og KrF forventer at denne opptrappingen fortsetter også i dette utviklingsbudsjettet.

Utviklingsbudsjettet gir en indikasjon på om regjeringen handler på de politiske løftene som gis ellers i året. KrF krever at regjeringen følger opp menneskerettighetsmeldingen med konkrete tiltak. Et viktig grep er å øke menneskerettighetskompetansen på ambassadene i fokuslandene. KrF har tydelige forventninger til utviklingsbudsjettet og håper at regjeringen tør å vise vei internasjonalt med modige prioriteringer.

Vedtatt av KrFs landsstyre 25. september 2015