KrF fortsetter kampen mot sortering og for barns rettigheter

– Vi må stanse reisen mot sorteringssamfunnet. Her svikter stortingsflertallet. De setter dessuten voksnes ønske om egne barn foran barns rettigheter ved å åpne for eggdonasjon og assistert befruktning for enslige. KrF stiller seg på barnas side, sier Olaug Bollestad, nestleder i KrF og leder i helsekomiteen på Stortinget.

Portrett av Olaug Bollestad
FOTO: GUNNHILD SØRÅS

KrF kjemper for et varmere samfunn og ønsker å tale barnas sak. Stortingsflertallet velger nå å ta store skritt i liberaliserende retning innenfor bioteknologien. KrF og Senterpartiet står igjen som forkjemperne for barnas rettigheter og en føre-var-holdning.

– Det er enorme muligheter i bioteknologien, og de skal vi bruke innenfor etiske grenser. Men vi vil ikke innføre metoder som NIPT og tidlig ultralyd, der det ikke er noen helsegevinst. Konsekvensen av å innføre slik fosterdiagnostikk til alle, er at flere barn blir sortert bort før fødselen, fordi tilstanden ikke kan behandles, sier Bollestad.

–  KrF mener PGD, altså det å tillate sykdomstesting av befruktede egg for å kunne luke ut spirende liv med egenskaper som samfunnet definerer som uforenlige med et verdig liv, ikke bør tillates. Dette åpner for sortering av menneskeliv i laboratoriene, sier Bollestad.

Lederen av helsekomiteen mener friske tvillinger ikke skal kunne tas bort, slik de kan i dag. KrF mener dagens abortlov paragraf 2c er uakseptabel fordi den gir selvstendig grunn for å avslutte svangerskap dersom fosteret har Downs syndrom, ryggmargsbrokk eller leppe/gane-spalte.

– Når barn i større grad blir en rettighet, endres menneskesynet vårt. Når barnets egenskaper kan og må velges av foreldrene, endres vårt syn på barnet og menneskeverdet, sier Bollestad.

– KrF kjemper mot et sorteringssamfunn der man kan velge bort kvaliteter hos barnet man ikke ønsker eller plukke ut egenskaper og arveanlegg man vil ha. Dette gjør noe med menneskesynet vårt. Et barn er ingen bestillingsvare, understreker Bollestad.

Barnas rettigheter først

KrF mener det er helt avgjørende at alle barn av donorer faktisk sikres at de kan få kunnskap om sitt biologiske opphav.

– I dag importeres sæd fra andre land. Komitéflertallet vil også kunne åpne for eggdonasjon og donasjon av ferdig befruktede egg. Vi må sikre disse barna retten til kunnskap om sine biologiske foreldre, sier Bollestad.

Flertallet mener nå at enslige kvinner bør få tilgang til assistert befruktning på lik linje med par. Sett fra barnets ståsted er viktig å kunne vokse opp med to foreldre, når dette kan planlegges.

– Det er mye som skjer i livet som ikke kan planlegges, og mange barn vokser opp med en forelder og har en god oppvekst. Når KrF mener det er riktig å kreve at det er to foreldre ved assistert befruktning, handler det om en planlagt situasjon som staten er med på å skape, mener Bollestad.

Fortsatt forbud mot surrogati

Stortinget mener surrogati fortsatt skal være forbudt. Når vi åpner for eggdonasjon, kommer vi litt nærmere å åpne for surrogati. KrF vil advare mot å bruke etterspørsel og kvinnens rett til å bestemme over egen kropp som argumentasjon for å åpne for eggdonasjon. Samme argumentasjon kan brukes til å åpne for surrogati.

– For KrF er menneskeverdet aller viktigst. Vi vil at bioteknologiloven skal sikre at bioteknologi brukes til beste for mennesker i et samfunn der det er plass til alle, avslutter Bollestad.