KrF foreslår betalte pårørendedager

Pårørende
(Illustrasjonsbilde)

I dag gjennomfører pårørende nesten like mye privat omsorgsarbeid som de profesjonelle i kommunale omsorgstjenester. KrF mener at det bør innføres rett til 10 betalte pårørendedager på samme måte som omsorgsdager for barn. Som ett av flere tiltak for å lette hverdagen for pårørende vil det å kunne ha rett på noen dager betalt fravær, både være en konkret utstrakt hånd fra samfunnet og vise vilje til å anerkjenne den store jobben pårørende gjør.

Pårørendedagene vil være en del av rettighetene som følger arbeidsforholdet og vil være mulig å kunne inkorporeres i gjeldende lovverk og systemer.  Som en velkjent og innarbeidet ordning vil den også være enkel å forholde seg til både for arbeidstager og arbeidsgiver.  Dette vil kunne gjøre det enklere å kombinere lønnet arbeid med å bidra overfor hjelpetrengende i familien, for både kvinner og menn.

Pårørendedager kan være en hjelp i en krevende situasjon. Der pleiebehovet er større og går over lengre tid vil det være andre tiltak som vil være aktuelle, som for eksempel økonomisk kompensasjon som omsorgslønn og pleiepenger.  Undersøkelser viser at 20% av pårørende har gått ned i stillingsprosent, 14% har byttet til mindre krevende jobb, mens 8% har sluttet i jobben. Veldig mange pårørende ender opp med sykemelding i kortere eller lengre perioder.    

Norge er svært avhengig av omsorgen som gis av pårørende og med den demografiske utviklingen i årene fremover vil dette behovet øke betydelig. Det er derfor svært viktig at den økonomiske kompensasjonen styrkes, og pårørendedager vil være et viktig steg i rett retning.