KrF fokuserer på folkehelse med mindre rusmisbruk

Uttalelse fra Molde KrFs årsmøte 15.03.2021

Folkehelsearbeidet er svært viktig for KrF. Det innebærer at vi må legge til rette for et aktivt liv i hverdagen, gode muligheter for idrett og friluftsliv, gjøre det billigere å velge sunne matvarer og dyrere med usunne produkter og lignende tiltak for en styrket folkehelse.


Coronapandemien har utfordret hele tjenestetilbudet innen helse, både sentralt og lokalt i kommunene. Det har utfordret frivilligheten og kulturtiltak. Dette går både på isolasjon, ensomhet, utrygghet for veien ut av pandemien både med hensyn til egen helse, våre nærmeste, og hvordan vi kan bygge opp igjen det som har stått på vent, kanskje i 2 år? Særlig ansvar og omsorg trenges for barn og unge som mister verdifull tid i skole og utdanning, i frivillig aktivitet innen idrett, korps, kor m.m.

KrF har i regjering vært samarbeidspartner og pådriver for tiltak både for barn, unge og eldre under pandemien. Som lokale KrF tillitsvalgte er vi trygge på at våre øverste tillitsvalgte fortsatt gjør en helhjertet innsats for enkeltpersoner og for lokalsamfunn. KrF både samarbeider med, og lærer av Actis (rusfeltets samarbeidsorgan) i kampen mot negative resultat av rusmisbruk i alle former.

Det blir fra fagfolk ropt varsko omkring alkohol og rusmisbruk i tider som dette. Vi erfarer at sårbare unge helt ned i ungdomsskolealder ruser seg. Nettet og gatehjørner i byen er møteplasser, og det skjer nokså åpenlyst. Dette preger også skolemiljøene.

Actis viser den 2. februar i år til professor Sven Andreasson ved Karolinska instituttet i Sverige som tar til orde for kraftig innstramming av tilgang til alkohol. Bla. peker professoren på: stengt pol (systembolag) på lørdager, inndragelse eller reduksjon av skjenkebevilgninger til barer, nattklubber og restauranter, sportsarenaer og offentlige arrangementer.
Generalsekretær i Actis, Pernille Huseby, sier bla. i et innlegg 1.februar: «Av de 33 000 pasienter som fikk behandling for rusavhengighet i 2019, oppgav halvparten at alkohol var det rusmiddelet de hadde brukt mest før innleggelse.»

KrF har både gjennom vår historie og vårt program stått for en restriktiv alkohol- /ruspolitikk. Vi ser ikke så stor fokus på dette fra andre politiske partier. Dette ble nylig synliggjort gjennom protestene da regjeringen stengte Vinmonopolet for en kortere periode. Og vi ser engasjement fra parti for salg av øl og vin så gar på bensinstasjoner.

Vi som samfunn skal stille opp for dem som sliter med rusavhengighet og gi dem gode tilbud om behandling så de kan bli rusfrie. KrF vil ikke gi opp sårbare mennesker i deres håp om et liv uten rusavhengigheten. Innenfor både rus og psykiatri vet vi at det er mange ideelle institusjoner som gir solid behandling med god kvalitet. Et mangfoldig behandlingstilbud der også ideelle aktører spiller en viktig rolle er avgjørende for å få til et behandlingstilbud som er tilpasset den enkeltes behov.

KrF har i mange år vært opptatt av psykisk helse. De fleste har det svært godt materielt i Norge i dag, men likevel sliter altfor mange med ulike former for psykiske lidelser.

Det er i samarbeid mellom det offentlige og frivillige organisasjoner vi kan oppnå mest for å hjelpe, og særlig viktig er dette sett med «KrF-øyne» ved åpning av samfunnet etter at corona-pandemien håpefullt er overvunnet om noen måneder.