KrF er på lag med syklistene

I alternativt budsjett tar KrF ansvar for trafikksikkerheten og går inn for 200 mill. kroner årlig til belønningsordningen for gang- og sykkelveier. Trygg Trafikk roser forslaget.

Bilde av Hans Fredrik Grøvan
Foto: Gunnhild Sørås

Det er et tverrpolitisk mål å få flere til å sykle. Sykkelandelen skal økes. Da må staten bidra sammen med kommuner og fylker for å få bygget flere gang- og sykkelveier.

– Det er ufattelig at regjeringen kutter i bevilgningen til sykkelveier i kommunene, sier Hans Fr. Grøvan, stortingsrepresentant for KrF. 

Regjeringen bryter enigheten fra Nasjonal transportplan. I NTP legges det opp til 200 mill. kroner årlig til belønningsordningen for gang- og sykkelveier.

Trygg trafikk Roser KrF
Direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen, er skuffet over regjeringens budsjettforslag fordi det betyr at investeringer i trafikksikkerheten svekkes for andre år på rad. Organisasjonen reagerer på de til dels sterkt reduserte bevilgningene til trafikksikkerhetstiltak for gående og syklende. 

 – Trygg Trafikk er svært positive til at Krf i sitt alternative budsjett tar ansvar for trafikksikkerheten og går inn for 200 mill. kroner årlig til belønningsordningen for gang- og sykkelveier, sier Jan Johansen.

Det er et nasjonalt mål at flere skal gå og sykle, men da må det også være trygt.

– Økt utbygging av gang- og sykkelveier er et viktig tiltak for at myke trafikanter skal komme trygt frem. Vi håper derfor Krf får gjennomslag for forslaget, sier direktør Johansen. 


Stor gevinst

Tilrettelegging for økt sykkeltrafikk og en økt sykkelandel har store samfunnsøkonomiske gevinster når det gjelder miljø, trafikkavvikling og folkehelse.

– Erfaringer fra norske byer som har satset på sykkel over flere år viser at det er mulig for byer i Norge å ha sykkelandeler opp mot 10 prosent, sier Grøvan.

Den statlige tilskuddsordningen for gang- og sykkelveier er opprettet etter modell fra den statlige belønningsordningen for kollektivtrafikk, og formålet med ordningen skal være å stimulere til at flere reisende kan velge sykkel som fremkomstmiddel.

– Belønningsordningen for flere og bedre gang- og sykkelveier kan ha positiv effekt på sykkelandelen i Norge, men da må bevilgningene økes og ikke kuttes slik regjeringen gjør, sier Grøvan.

 

Fakta:
– Belønningsordningen for gang- og sykkel er en ordning hvor kommuner og fylkeskommuner i kan søke om midler. Ordningen betinger en egenandel på minimum 50 prosent. fra tilskuddsmottaker.