KrF ber regjeringen begrense innleid arbeidskraft

KrF mener at de samfunnsmessige skadevirkningene ved utviklingen i retning av stadig mer innleid arbeidskraft gjør det nødvendig med kraftfulle mottiltak fra myndighetenes side. – KrF avviser et forbud mot innleie av hensyn til bedriftenes behov for fleksibilitet. Samtidig ønsker vi å få på plass andre, virkningsfulle tiltak som kan moderere bruken av innleie til et bedre nivå for arbeidstakerne, familiene og samfunnet, sier Steinar Reiten, arbeidspolitisk talsperson.

Stortingsrepresentant Steinar Reiten
– Å være innleid gir lite forutsigbarhet for fremtiden, sier stortingsrepresentant Steinar Reiten.

Dette er en viktig sak for KrF og nå ber partiet regjeringen om å vurdere å foreslå fire endringer som de mener kan skape mer ryddige forhold i arbeidslivet.

– For det første må det på plass en tydelig definisjon av faste ansettelser. For det andre må arbeidsgiver gi forutsigbarhet for arbeid og inntekt gjennom en arbeidsplan. For det tredje må muligheten til innleie begrenses ved at kravet til organisering på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden skjerpes for å kunne innngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie. Og for det fjerde er det viktig at Arbeidstilsynet får mulighet til å føre tilsyn med innleie, og sanksjonsmuligheter ved ulovlig innleie, sier Reiten.

Nå vil KrF avvente hva regjeringen legger frem i Stortinget på bakgrunn av disse forslagene.

– Endringer i arbeidsmiljøloven vil uansett få store konsekvenser for norsk næringsliv. KrF mener derfor at det er viktig å vente og se hva regjeringen legger frem i Stortinget framfor å gi støtte til representantforslag som ikke er utredet på samme måte, med mulighet for berørte parter til å uttale se, sier Reiten.

Omfanget av innleie i bygge- og anleggsnæringen og i industrien har økt betydelig siden årtusenskiftet, da arbeidsmiljøloven åpnet for mer innleie i kjølvannet av Blaalid-utvalgets forslag. Særlig etter EØS-utvidelsen i 2004 har andelen innleid arbeidskraft fra Øst-Europa økt kraftig i mange bransjer.

– Å være innleid gir lite forutsigbarhet for fremtiden, for å ta opp boliglån og stifte familie. Manglende økonomisk forutsigbarhet rammer både den enkelte, familiene og samfunnet som helhet, sier Reiten

– Vi ser også en uheldig utvikling der ungdom i stadig større grad velger bort utdanningsløp innen bygg og anlegg, på grunn av økende bruk av innleie. Å legge til rette for et arbeidsliv som ivaretar familiene og barnas behov, og som gir ungdom sikkerhet for fast arbeid etter utdannelse, er en avgjørende del av bakgrunnen for at KrF nå ber regjeringen moderere bruken av innleid arbeidskraft, sier Reiten.