Krafttak for flere fosterhjem

Over 10 500 barn bor i fosterhjem i Norge, og antallet øker hvert år. Det er behov for rundt 1 000 nye fosterhjem hvert år, og per i dag er det rundt 1 000 barn som venter på fosterhjem.

Å ta på seg oppdrag som fosterforeldre er en stor og ansvarsfull oppgave som vil influere på livet, egne barn og framtiden. Det kan være krevende å ta på seg en oppgave som fosterforeldre. Derfor er det ytterst viktig at de som blir fosterforeldre gis riktig og god oppfølging underveis. Vilkårene for fosterforeldre må også vurderes, slik at ikke dette er til hinder for rekrutteringen.

KrFs landsmøte mener vi må gjøre mer for å få rekruttert flere fosterforeldre. Her trengs det en helhetlig plan med ulike tiltak. KrF er glad for at regjeringen har varslet at de vil komme med en stortingsmelding om fosterhjem i løpet av 2015. KrF forventer i dette arbeidet at blant annet følgende elementer vurderes:

  1. Vi trenger en tung satsing på rekrutteringskampanjer. Her er det gjort et godt arbeid i det siste, men det må forsterkes og videreføres.
  2. Vi må sørge for å utnytte ideelle aktørers bidrag til rekruttering og drift av fosterhjem. Det trengs en aktiv politikk for å sikre at ideelle aktører får bidra med sine tjenester ikke bare til rekruttering, men også til drift og oppfølging. Det bør i størst mulig grad skje med langsiktige driftsavtaler og uten anbudskonkurranser.
  3. Det må legges økt vekt på institusjonens betydning for barn med særlige utfordringer. Det er behovet til barnet som må være avgjørende for hva slags tiltak man tar i bruk. For mange barn er fosterhjem det riktige, men noen barn har best av å bo på en institusjon. Barnets behov må være i sentrum, og ikke et prinsipp om minst mulig institusjonsbruk.
  4. Vi må legge til rette for økt bruk av familieråd i barnevernet. I en del tilfeller kan noen av barnets slektninger eller nære nettverk ta ansvar for omsorgen, og dermed slipper barnet flytting til en ukjent familie.
  5. Vilkårene for fosterforeldre, og eventuell innvirkning på pensjon og andre rettigheter som lønn under sykdom, må vurderes slik at disse er på samme nivå som for andre yrker.
  6. Bedre oppfølging av fosterforeldre. Å være fosterforeldre er en svært viktig og krevende oppgave. Fosterforeldre må derfor sikres god opplæring, veiledning og oppfølging.

Barn som trenger fosterhjem er en svært sårbar gruppe. De har et ekstra stort behov for trygghet og stabilitet. Vi som samfunn har et stort ansvar for å stille opp for disse barna slik at alle norske barn får et trygt og godt hjem å vokse opp i. Det er samtidig viktig å arbeide for god forebygging gjennom å styrke foreldres evne til å ta seg godt av egne barn slik at færrest mulig barn vil trenge et fosterhjem. En god barndom varer hele livet!