Kommunene må sikres større utbytte fra naturressursene

Arbeidsplasser, miljømessig forsvarlig foredling og lokal verdiskaping må stå i sentrum for både dagens og fremtidig gruvedrift i Norge. Disse verdiene som skapes lokalt, må i større grad bidra til lokal velferd, uttaler fylkesårsmøtet i Rogaland KrF.

Jonas Andersen Sayed og Solveig Ege Tengesdal ledet helgens digitale fylkesårsmøte.

Arbeidsplasser, miljømessig forsvarlig foredling og lokal verdiskaping må stå i sentrum for både dagens og fremtidig gruvedrift i Norge. Disse verdiene som skapes lokalt, må i større grad bidra til lokal velferd, uttaler fylkesårsmøtet i Rogaland KrF.

Norge og Rogaland har en berggrunn som er rik på mineraler. Gjennom denne ressurstilgangen, en høyteknologisk industri og et strengt miljø- og HMS-regelverk vil Norge globalt kunne spille en viktig rolle i overgangen til en grønn, bærekraftig industriutvikling. Grønn teknologi er i stor grad mineralkrevende. Fornybar energi og annen miljøvennlig teknologi krever økt tilgang til mineralske råstoffer. Framtidens teknologi krever ikke bare mer mineraler, vi trenger stadig flere typer. På sikt vil en stor del av de råstoffene vi trenger bli gjenvunnet, men i overskuelig framtid må samfunnet i stor grad basere seg på å hente råstoffene fra berg og løsmasser, både fordi gjenbruk er teknologisk krevende, men også fordi verdens mineralbehov er sterkt økende.

Utvinning av mineraler er ikke en fornybar prosess, og det er viktig at det stilles krav til mineralindustrien om å redusere miljøavtrykket og drive mer effektivt. Klimautslipp ved produksjon må reduseres og overskuddsmasser og prosessavgang må utnyttes bedre. 

Samtidig bør det også stilles større krav til at naturressursene skal bidra med inntekter til fellesskapet. I dag eksisterer ingen avgift eller kompensasjon til kommuner som berøres av utvinning. Rogaland KrF mener det er på høy tid at vertskommuner for mineralbedrifter –og andre naturressursbaserte næringer – sikres en større andel av verdiene fra utnyttelsen av verdiene. Rogaland KrF krever derfor at mandatet til det nylig regjeringsoppnevnte minerallovutvalget utvides til å også omhandle mulige endringer i skatte- og avgiftsreglene for næringen.

I tillegg til å ha rike mineralforekomster er også Rogaland er strategisk godt plassert for industriutvikling basert på fornybar energi. Fylket har nytenkende energiselskap og framtidsrettet planer for næringsutvikling som vil skape nye lokale arbeidsplasser. For å sikre dette må det sentrale strømnettet ha tilstrekkelig kapasitet, og vi forventer at Statnett prioriterer en slik investering, uttaler Rogaland KrF.

Rogaland KrF vil:

  • Ha en positiv holdning til mineralutvinning, og legge til rette for at ny aktivitet med strenge miljøkrav.
  • Styrke leteaktiviteten etter mineraler på norsk jord.
  • Legge til rette for bedre utnyttelse av overskuddsmasser og prosessavgang fra næringen, slik at behov for deponier blir redusert.
  • Sikre kommunene en andel av verdiene fra utnyttelse av naturressursene, f.eks. gjennom en arealavhengig miljøavgift, en generell avgift på bruk av naturressurser, og/eller gjennom en endring av skattleggingen på næringen.
  • At industriutvikling basert på fornybar energi i større grad legges til Rogaland, og at Statnett prioriterer utbygging av strømnettet i fylket.

Uttalelsen er basert på resolusjonsforslag fra Bjerkreim KrF, Eigersund KrF, Lund KrF og Sokndal KrF