Kommunene får kompensert koronautgiftene

Studiobilde av Steinar Reiten
Steinar Reiten

Korona har kostet kommunene dyrt. Dette skal de selvfølgelig kompenseres for.

Det er i kommunene de grunnleggende velferdstilbudene gis. Derfor har koronapandemien ført til store utgifter for kommunene. Kommunesektoren har tatt mye av støyten for smittehåndtering, og mange kommuner har hatt både store ekstrautgifter og inntektsbortfall. Kommunene står i førstelinjen for å bekjempe viruset. Samtidig skal de sørge for at innbyggerne får gode velferdstjenester, som barnehage, skole, eldreomsorg og kollektivtilbud.

KrF har hele veien, både i regjeringen og i Stortinget, vært klare på at de ekstraordinære koronautgiftene må staten ta på sin kappe. Vi er glade for at det har vært full enighet om dette i regjering. For KrF og regjeringen er det viktig at kommunene skal kunne levere gode tjenester til innbyggerne både under og etter denne krisen, derfor er vi helt tydelige på at staten skal stille opp for kommunene.

Regjeringen har allerede stilt opp med flere økonomiske tiltak overfor kommunesektoren. Så langt i år har sektoren fått over 20 milliarder kroner i ekstra overføringer. En arbeidsgruppe som KS har tatt del i, ser på kommunenes koronarelaterte kostnader og mener at det så langt er godt samsvar mellom det samlede kostnadsbildet og kompensasjonen fra regjeringen i 2020.

Kommunene er i nå sluttfasen med å ferdigstille budsjettene sine for neste år, og har signalisert at de trenger forutsigbarhet for å kunne planlegge 2021 best mulig. For at kommunene skal kunne fortsette å levere gode tjenester både under og etter denne krisen, foreslår regjeringen å bevilge mer enn syv milliarder kroner ekstra til kommunesektoren i neste års statsbudsjett.

Av dette går 5,9 milliarder kroner til kommunene, der 4,4 milliarder gis som økt innbyggertilskudd, og 1,5 milliarder kroner fordeles som skjønnsmidler. I tillegg får kommunene 321 millioner kroner over rammetilskuddet til stillinger knyttet til kontroll med etterlevelse av smittevernreglene for blant annet arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere. 950 millioner kroner går til fylkeskommunene gjennom økt skjønnstilskudd for å dekke tapte billettinntekter i kollektivtrafikken, reduserte brukerbetalinger i tannhelsetjenesten og merutgifter i videregående opplæring. Regjeringen foreslår også å bevilge 100 millioner kroner for at flere kan benytte voksenretten til videregående opplæring.

Det er viktig å understreke at dette kommer i tillegg til forslagene som allerede ligger inne i regjeringens forslag til statsbudsjett. Dette omfatter 1,25 milliarder kroner til fylkeskommunene for tapte billettinntekter, og 100 millioner kroner til habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Samlet får kommunesektoren dermed rundt 8,6 milliarder kroner som kompensasjon for koronautbruddet i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

Bevilgningsforslagene er basert på arbeidsgruppens beregninger, og skal dekke merutgifter og mindreinntekter knyttet til koronapandemien i første halvår i 2021.

Men ingen av oss vet hvor lange dette vil vare og om vi må håndtere flere smittebølger også i 2021. Derfor er regjeringen klare på at man følger situasjonen tett og vil komme med ytterligere kompensasjon hvis situasjonen krever det.

Både barn og eldre har betalt en høy pris i pandemien. Nå må vi sammen sørge for at ikke tilbudene til nettopp barn og eldre blir skadelidende. Vi er for eksempel tydelige på at helsesykepleiere som jobber ved helsestasjoner og i skolehelsetjenesten, som hovedregel ikke må omdisponeres til arbeid med testing og smittesporing. Barn og unge skal skånes så langt det er mulig.

Den tydelige beskjeden til kommunene er derfor at det er ingen grunn til å kutte i tjenestene på grunn av koronakrisen. Regjeringen har lovet å kompensere kommunene for merutgifter og mindreinntekter som følge av koronakrisen. Det står vi ved. Vi vil at kommunene skal være rustet til å løse små og store utfordringer – og ikke minst hjelpe de mest sårbare i samfunnet.


Steinar Reiten
Stortingsrepresentant, KrF