Knut Arild Hareides tale til landsmøtet 2017

Verdier som varer. Verdier som varmer. Det var overskriften på partileders tale til landsmøtet. Hele talen kan du lese her:

Knut Arild på talerstolen på landsmøtet

Det er kjekt å være samlet til landsmøte i Trondheim enda en gang.

Denne gangen ekstra kjekt for meg – siden også jeg får være med.

Men jeg hadde god grunn sist siden landsmøtet kolliderte med fødselen til Tord Olav. Eller rettere sagt Tord Olav Mathias …

Som dere forstår var det en lang debatt om å lande navnevalget. Og som alltid når jeg inngår gode kompromiss, inkluderte det meg og tre damer – denne gang mellom Lisa, svigermor og mamma.

Men Mathias betyr Guds gave.

Og Tord Olav – kjentes nettopp som det: Guds gave – da vi hadde mistet.

 

Kjære venner,

Tord Olav er nå to år. Han vokser opp i en tid preget av mer uro og spenninger enn på lenge.

I en verden som er mer uforutsigbar enn før.

I en verden som preges av uro, konflikt og terror.

Syria. Irak. Afghanistan.

Paris. Brussel. Stockholm.

 

En verden der gamle samarbeidsmønstre blir oppløst.

En verden der verdier vi trodde var urokkelige, nå står på spill.

 

Det er ikke rart at vi føler på uro. 

Ikke bare for Trump og Le Pen, for et mer autoritært lederskap i Russland og Tyrkia. Men også for et Midtøsten i flammer – som tømmes for kristne.

Og et Nord-Korea som truer med atomvåpen.

 Hva trenger vi i møte med alt dette?

Vi trenger et verdiforankret lederskap.

Vi trenger verdier som varer!

Verdier som varmer!

Derfor handler ikke valget til høsten bare om oss. Valget handler om noe mye mer enn det.

Det handler om hvilken rolle Norge skal spille i møte med denne utviklingen.

Det handler om hvilke verdier som skal styre våre prioriteringer.

For i møte med en verden som trues av klimakrise er ikke svaret å fornekte at det skjer.

I møte med verdens fattigdomsproblemer, er ikke svaret å tenke mest på oss selv.

I møte med en av de største flyktningkrisene verden har sett er ikke svaret å stenge grensene.

KrFs svar er å ta ansvar og å stille opp for de som trenger det mest.

 

Valget til høsten er et verdivalg.

Det skal KrF bidra til.

– Vi er og skal være verdipartiet i norsk politikk!

 

Familie: Vi setter barna først

Alle mennesker trenger tilhørighet og fellesskap.

Familien er det første og viktigste fellesskapet for alle.

 Mitt høyeste ønske er å være en god pappa. Å gi ungene mine, Sara og Tord Olav, de beste forutsetningene for å kunne takle livet.

Selv om jeg har en fantastisk jobb med å være partileder for verdens beste parti. Er jobben som pappa enda viktigere.

Alle vil vi gi barna våre de beste forutsetninger.

Vi vil at våre barn skal bli trygge og gode samfunnsborgere.

Vi vil at de skal oppleve mestring i livet.

Vi vil at de skal vokse opp til å ta ansvar både for seg selv og for fellesskapet.

 

Gode partivenner!

Å investere i barna er det beste vi som samfunn kan gjøre.

Det er å investere i verdier som varer. Verdier som varmer!

 

Her er familien helt avgjørende. 

Derfor har KrF alltid prioritert familiene.

Det har vi gjort også de siste tre årene.

Det er helt nødvendig i en tid der fødselstallene går dramatisk ned.

Vi har sikret over en milliard i økning til barnehagene. Det har gitt flere barnehageplasser og flere voksne til å ta seg av barna.

Vi har flyttet fristen for rett til barnehageplass fra 1. september til 1. desember.

Vi har gitt gratis kjernetid for de som trenger det.

Og barnehageprisene er blitt redusert for de med de laveste inntektene.

 Ikke nok med det.

Vi har økt kontantstøtten fra 3000 til 7500 per barn.

Vi har styrket familievernet og økt engangsstønaden med over 70 %!

KrF er et familieparti. Vi gjør hverdagen enklere for familiene.

Det gjorde vi i 1998 da vi fikk på plass kontantstøtten.

Den ga valgfrihet til småbarnsforeldre.

I dag, snart 20 år senere, er familiers valgfrihet fortsatt en bærebjelke for vår politikk.

Vi vet at situasjonen for familier ser annerledes ut i dag.

I 1980 gikk 7 % av ett- og toåringene i barnehagen, i fjor var tallet over 80 %. Det er nesten full barnehagedekning i dag. Det har KrF bidratt til. Det er bra!

Men ikke alle foreldre synes det er like greit at ettåringen skal ha lengre dager i barnehagen enn vi voksne har på jobb.

KrF vil gjøre det enklere å gi ettåringer en gradvis inngang til barnehagelivet.

Vi vil kombinere kontantstøtten med rett til deltidsplass for de minste i barnehagen.

Vi vil kombinere kontantstøtte til innvandrerforeldre med språkopplæring og barnepass. Det vil bidra til bedre integrering.

Det er helt avgjørende å kunne snakke norsk for å bli en integrert del av det norske samfunnet.

Språket er avgjørende for det sosiale livet – og ikke minst for å få seg jobb.

Det er faktisk 60 % av foreldrene som bruker dagens ordning.

Ja, det er litt uvirkelig å høre de andre partiene snakke om kontantstøtten. At ettåringer, ja for det er kun ettåringer det er snakk om, får være hjemme noen måneder ekstra med mamma eller pappa.

Er det roten til alt som er vondt og vanskelig i verden?

Ja, det er snart ikke den ting som ikke kan løses bare en fjerner foreldrenes valgfrihet.

 

Landsmøte!

Nå oppdaterer og forbedrer vi kontantstøtten.

Familiene skal fortsatt få velge selv.

Det er KrF garantisten for!

 

Så vet vi at det ikke bare er i småbarnsfasen at foreldre kjenner på tidsklemma.

Hvor vanskelig det er å få hverdagen til å henge sammen.

Tenk om foreldre kunne jobbe mindre når barna er yngre og mer i andre faser av livet?

Vi vil utrede en ny tidskonto-ordning.

Det kan være med på å gjøre hverdagen enklere.

KrF vil tenke nytt.

Vi vil ta tak i tidsklemma.

En stemme til KrF er en stemme for familiene!

Kjære landsmøte!

Sist, men ikke minst:

En moderne familiepolitikk må bevare og styrke barnetrygden for alle.

På sitt landsmøte hadde Høyre et forslag om å gjøre den behovsprøvd.

Det er et dårlig forslag.

Heldigvis har de Kåre Willoch. Han greide å frelse landsmøtet på egen hånd. 

Barnetrygden må bevares for alle.

KrF vil gjøre den bedre.

Det vil bety mye for alle barnefamilier.

Og det vil bety enda mer for de som lever i fattigdom.

Der andre partier vingler, er KrF til å stole på.

Vi skal bevare og forbedre barnetrygden!

 

Skole – for at alle elever skal bli sett

KrF er ikke bare et familieparti. Vi er også et skoleparti.  

KrF er ikke i tvil: Lærerne er skolens aller viktigste ressurs.

Derfor må vi sørge for at de har tid til å se og hjelpe hver enkelt elev.

Da må vi la læreren være lærer.

Vi må stanse skjemaveldet i skolen.

Vi må få slutt på rapporterings- og dokumenterings-hysteriet!

Det stjeler læreren fra eleven.

KrF vil sikre flere lærerei skolen.

Vi vil lovfeste at det skal være maks 15 elever per lærer på barnetrinnet, og maks 20 elever per lærer fra 5 til 10 klasse.

Det skal gjelde uansett hvor i landet du bor og uansett hvilken skole du går på. 

I dag varierer lærertettheten med over 300 prosent mellom sammenliknbare kommuner, og enda mer mellom skoler.

Slike forskjeller truer hele prinsippet om en likeverdig skole. 

Flere lærere gir bedre læring og minsker behovet for spesialundervisning.

Ta den siste PISA-undersøkelsen. Den nye «stjerna» når det gjelder europeiske skoleresultater er Estland. Der har framgangen kommet samtidig med økningen i lærertallet.  Fra 20 elever per lærer er tallet nå 12 elever per lærer.

Og KrF står ikke alene.

Lærerne selv, Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen og Foreldreutvalget for grunnskolen støtter oss.

Likevel påstår høyresiden at en lærer-norm ikke vil ha effekt. De tror tydeligvis at de vet bedre enn både lærerne, elevene og foreldrene, ja – bredden av forskning og erfaring på feltet.

Vi vet at dette er det mest treffsikre for å hjelpe de mest sårbare elevene.

Tross denne motstanden har KrF klart å sikre 1,3 milliarder kroner til flere lærere. Vi har prioritert skole i hvert eneste budsjett.

 

Landsmøte!

Nå vil vi i regjering for å fullføre jobben!

KrF er garantisten for flere lærere i skolen!

 

Gode venner,

KrF vil ha en skole som ser hele mennesket. En skole som gir kunnskap og mestring for alle.

Det får vi ikke med dagens ensidige fokus på testing, målstyring, konkurranse, krav og kontroll. Det gir en for smal skole.

Skolen har et samfunnsoppdrag som er bredere enn dette.

Viktigere enn de karakterene de får ved endt skolegang, er den karakteren de har når de går ut av skolen.

KrF vil beholde K-en i KRLE faget. Arbeiderpartiets og Venstres landsmøtevedtak om å fjerne K-en er det motsatte av det vi trenger.

Det er ingen grunn til å bevege seg bort fra kulturarven og røttene dette landet er bygget på.

Vi har et flottere og mer mangfoldig felleskap her i landet enn noen gang, men vi skal ikke legge skjul på vår 1000-årige kristne kulturarv. Kunnskap om kristendommen er en nøkkel til å forstå det norske samfunnet, vår kultur og vår historie. Derfor har K-en størst plass i undervisningen.

K-en er ikke ekskluderende.

Tvert i mot: Forankring i egne røtter gjør oss tryggere og mer åpne i møte med andre mennesker. I møte med annen tro og kulturbakgrunn.

Sånn kan K-en faktisk bidra til inkludering og bedre integrering.

For å sitere ordrett fra Jonas Gahr Støres landsmøte-tale: «Som ikke vil se – bjelken i sitt eget øye, for å låne Knut Arild Hareides ord.» Sitat slutt.

Her har rådgiverne til Støre sittet og tenkt: Hvem er det som har kommet med dette sitatet om bjelken i øye. Det er Hareide i KrF har de tenkt. Men det er ikke mitt sitat. Det er Jesus sitt. Kanskje ikke så lurt å fjerne K-en likevel.

Vi i KrF sier klart ifra.

Vi vil bevare KRLE-faget!

 

Menneskeverdet gjelder alle

Kjære KrF-ere!

Det er ikke forskjell på oss. Alle har samme menneskeverd uansett hvor vi kommer fra og hvordan vi lever livene våre.

Enten det dreier seg om tiggeren på gata i byen, flyktningen i båt over Middelhavet, den russkadde rundt hjørnet, eller asylsøkeren på mottaket.

Enten det dreier seg om funksjonshemmede eller funksjonsfriske, fattige mennesker her hjemme eller under andre himmelstrøk.

Enten det gjelder deg eller meg.

Vi er like mye verdt alle sammen.

Det er kjernen i det kristne menneskesynet og det er kjernen i KrFs politikk.

Det er verdier som varer. Det er verdier som varmer!

 

Sorteringssamfunnet

Gode venner,

Senest i forrige uke blusset debatten opp igjen. Kan et menneske med Downs syndrom leve et fullverdig liv eller ikke.  

En debattant tok til orde for å utrydde Downs syndrom.

Og ikke nok med det. Han ba hver enkelt vurdere: Skal en belaste samfunnet med å bære frem barnet, eller spare penger på å velge barnet bort.

Er det virkelig et sånt samfunn vi vil ha?

For hvor går grensen?

Hvor alvorlig skal sykdommen eller diagnosen være før vi ikke har livets rett? Når vil en diagnose være en for stor belastning for samfunnet? 

I samarbeidsavtalen fikk vi gjennomslag for at tidlig ultralyd ikke skulle bli et offentlig tilbud til alle gravide. Det var en viktig seier i kampen mot sorteringssamfunnet.

Men nå står det nye kamper. Og her går både de blå og de rød i feil retning.

I vår valgte regjeringen og flertallet på Stortinget å si at det skal være lov med tvillingabort i Norge. Altså, dersom en er gravid med tvillinger, skal det være lov å abortere bort den ene, dersom man vil.

Det er nesten så en tror det ikke er sant!

Danmarks etiske råd vurderte det samme – men sa nei til tvillingabort. 

 

Regjeringen har nylig flyttet en annen grense. De har gitt klarsignal til bruk av en ny blodprøve, såkalt NIPT.

Blodprøven analyserer fosterets DNA. Her kan man finne langt mer enn kromosomavvik, men slå fast kjønn og kartlegge de fleste egenskaper. 

Med kombinasjonen av denne blodprøven og selvbestemt abort ligger veien vidåpen for å velge bort foster på bakgrunn av egenskaper, ja faktisk på grunn av «feil» kjønn.

Det vil også bli et press for å utvide testen til å lete etter andre tilstander.

 

Kjære landsmøte!

KrF vil ha et samfunn med plass til alle.

Vi vil stoppe reisen mot sorteringssamfunnet.

Ingen skal sorteres bort.

Alle skal med!

 

En verdig alderdom

KrF vil at Norge preges av respekt for menneskeverdet uansett alder. Våre eldre skal oppleve livskvalitet og bli behandlet med verdighet og respekt.

Vi vet at ansatte i kommunene, i hjemmetjenestene og på sykehjemmene gjør en kjempejobb hver eneste dag for å ta vare på våre eldre.

 

Kjære landsmøte!

De viser verdier som varmer i praksis.

De fortjener en stor takk!

Men vi trenger flere ansatte i eldreomsorgen. Det er ikke alt som kan effektiviseres. Du kan ikke be de ansatte løpe smartere!

Derfor vil KrF utvikle en minstenorm for bemanning og kompetanse på sykehjem og i hjemmetjenesten.

Verdighet og respekt handler om konkrete ting i hverdagen, å få spise den maten en liker, stå opp og legge seg når en vil, og å komme ut og møte andre mennesker.

En velfungerende eldreomsorg er en omsorg som følger opp den enkelte. Som viser respekt for den eldre som menneske og medmenneske.

For 20 år siden lovet KrF 1000 kr mer til minstepensjonistene. Det leverte vi i Bondevik I. De to siste åra har de pensjonistene som trenger det mest – de enslige minstepensjonistene – fått mer. Det er takket være KrF!

 

Gode landsmøte!

En verdig eldreomsorg er å ta vare på hele mennesket, hele livet.

Det er verdier som varer.

Det er verdier som varmer!

 

Ingen skal falle utenfor

Våre har eldre vokst opp i et samfunn der fellesskapet var sterkt.

Et fellesskap der alle bidro.

Et fellesskap der man prøvde å støtte den som trengte det.

Det var et fellesskap som bygget på tillit.

Det var ikke alt som var like bra, men samfunnslimet holdt.

I dag er det altfor mange mennesker som faller utenfor felleskapet.

  • Over 700 000 mennesker i arbeidsfør alder står utenfor arbeidsmarkedet fordi de sliter med helsa og trenger offentlig støtte.
  • 290 000 barn har foreldre som sliter med rus eller psykiske lidelser.
  • Nesten hver tiende elev på grunnskolen får spesialundervisning.
  • 1 av 3 elever som begynner på videregående skole fullfører ikke.

De kan havne utenfor arbeidsmarkedet og utenfor samfunnet.

 

Kjære Landsmøte,

Vi lever i verdens rikeste land.

Likevel ser vi at barn lever i fattigdom.

For akkurat en uke siden – torsdag i forrige uke var jeg sammen med David. David er en av mange barn som er svært glad for Barnas Stasjon. Og det var her jeg traff han i Fredrikstad.

Han hadde sendt brev til avisa før jul fordi han ønsket å gi mammaen sin julepresang.

Storesøsteren til David forteller:

«Vi har ikke så mye å rutte med, og de tre siste årene har han sittet med bordet på julaften og vært lei seg fordi han ikke kunne gi mammaen sin det han selv mener er en fin nok gave.»

David har ikke så mye – men var mer opptatt av å gi bort gaver selv. Som han sa: «Da blir man stolt i hjertet sitt, og noen ganger kommer det lykketårer ut av meg»

Og på spørsmål til David om hva han tror du Mamma ønsker seg mest av alt da? «Ny stekepanne! Da blir hun sikkert glad. For det trenger hun.»

David berørte meg – med sin omtanke. Med sine gode verdier.

Og jeg fikk også en gave fra David – en nydelig tegning.

 

Fattigdommen i vårt eget land gjør forskjell på folk.

Det skal vi ikke akseptere! For dette har med menneskeverdet å gjøre.

Kampen for menneskeverdet er en kamp mot ulikhet og utenforskap.

Gode venner!

Ingen skal falle utenfor.

Ingen skal gis opp!

Ingen skal stå igjen!

Den kampen skal KrF ta.

Det er verdier som varer.

Det er verdier som varmer!

 

Verdiskaping

KrF er opptatt av at verdier må skapes. Norge er et av verdens rikeste land.

Og nå går debatten for fullt:

Hva skjer når oljeinntektene faller og befolkningen blir eldre?

Historien gir oss noen svar. 

Oljen og den nordiske velferdsmodellen har definitivt hjulpet oss. Men Norge var et ganske rikt land før oljen. Sterke eksportnæringer i skipsfart, fiske og tømmer bidro til det. Men arbeidskraften var den viktigste ressursen nå som i dag.

Nå, i Norges oljealder, står folks arbeidsinnsats for over 80 pst. av nasjonalformuen, mens oljeformuen står for 7 pst. 

Å få flest mulig i arbeid er grunnleggende, både for den enkelte og for samfunnet. Derfor må ledigheten ned!

Det får vi best til ved å skape nye arbeidsplasser.

Norge har hatt sterke olje- og gassrelaterte næringer.

Nå er vi avhengige av å skape en sterkere kultur for entreprenørskap, for å etablere nye og hurtigvoksende bedrifter.

Her ligger Norge dårlig an, sammenliknet med OECD og EU.

Det må vi snu!

KrF vil satse mer på mer innovasjon og utvikling av nye bedrifter:

Opplæring i entreprenørskap bør integreres bedre i utdanningen.

Vi må satse videre på offentlige såkornfond, for å bringe forskningsresultater ut i markedet. SkatteFUNN har særlig betydning for forskningen i mindre foretak. Det er bra. Her må beløpsgrensene økes.

 Vi vil ha formueskatt på rikdom men ikke på det som gir arbeidsplasser.

Derfor har KrF bidratt til reduksjon i selskapsskatten og formuesskatten på arbeidende kapital. Vi har sørget for at det blir mindre skatt på det som gir arbeid, enten det er maskiner, traktorer eller fiskebåter.

 

Kjære landsmøte!

Dette gjennomslaget er en stor seier!

 Hans Nielsen Hauge reiste rundt i landet og forkynte og startet næringsvirksomhet på slutten av 1700-tallet. Han skapte en folkebevegelse av arbeid, kunnskap og nyskaping. Sporene ser vi langs hele kysten vår.

Dette er også en viktig del av kulturarven. En arv vi skal vite å ta vare på.

Den har ikke bare skapt verdier.

Den har gitt oss slitesterke verdier, verdier som varer.

 

Distrikt

 Gode venner,

 Det er i distriktene de største verdiene blir skapt.

 Vi har hatt et konstruktivt samarbeid med regjeringspartiene og Venstre i mange saker.

Men vet dere hva både jeg og resten av stortingsgruppa er lei av?

Det er å reparere distriktsfiendtlige og sentraliserende forslag fra regjeringen.

Vi har brukt ufattelig mye krefter på å hindre slike skadelige utslag.

Og selvsagt har vi ikke klart å ordne opp i alt.

 Men KrF har større ambisjoner for distriktene enn å bedrive skadebegrensning.

Det handler om gode rammevilkår for næringsutvikling,

Det handler om et landbruk som gir en inntekt en kan leve av.

Det handler om godt bredbånd til alle, om veiutbygging og kommunikasjon.

Det handler om god kommuneøkonomi, trygghet for gode helsetilbud og skoler der folk bor.

Det handler om verdier som varer. Det handler om verdier som varmer!

 

Gode partivenner!

Urbanisering preger vår tid. Det gjelder også Norge, uavhengig av hvilken farge regjeringen har.

Derfor er det behov for å tenke nytt og mer ambisiøst om arbeidsplasser i det offentlige. Ved alle nye etableringer av statlige arbeidsplasser, skal annen lokalisering vurderes.

Ingen har gjort mer på dette enn Bondevik 2-regjeringen.

Under de rødgrønne skjedde det fint lite. Det er bra at den sittende regjeringen nå griper fatt i dette på nytt. Men slike skippertak er ikke nok!

Fordeling og utplassering av statlige arbeidsplasser må være en del av rutinen.

Forleden sa et KrF-medlem til meg: «Jeg synes ikke regjeringen har skadet landbruket så mye».

Jeg måtte svare at det er fordi de fleste av regjeringens verste forslag ikke har fått flertall i Stortinget. Og som regel er det fordi KrF har reddet dem i land.

Gang etter gang har vi sørget for et mer landbruksvennlig resultat!

KrF vil ha et levende landbruk over hele landet. Det er en bærebjelke i distriktspolitikken. Og det er god ressursforvaltning.

Regjeringen har fått kritikk for sin distriktspolitikk. Med god grunn! Og det har ikke manglet på advarsler fra KrF.

Allerede for to år siden advarte jeg regjeringen mot et distriktsopprør.

 

KrF har stått på distriktenes side:

Vi sa nei til tvangssammenslåing av kommuner.

Vi sa nei til nedleggelse av skattekontor.

Vi sa nei til nytt inntektssystem.

Vi sa nei til ny organisering av nettselskapene.

Og vi har sagt et klart nei til nedleggelse av lokalsykehusene i Volda, Odda, Narvik og Flekkefjord.

 

Vi vil ha en regjering som satser på distriktene.

Nettopp derfor vil vi inn i regjering. 

  

Internasjonalt

Gode venner!

Menneskeverdet kjenner ingen landegrenser.

KrFUs og Ida Lindtveit slagord for denne valgkampen sier noe om det: «Vi bryr oss, faktisk!»

Ja, vi gjør det, Ida!

Vi bryr oss når mer enn 700 millioner mennesker fortsatt lever i ekstrem fattigdom. Tallet er halvert på 15 år. Det har vi bidratt til! Men fortsatt lever altfor mange under uverdige kår.

Vi vil ha mer og bedre bistand.

Vi vil sørge for at det norske fotavtrykket bidrar til utvikling, ikke det motsatte.

Vi vil sette de fattiges interesser foran våre egeninteresser!

Derfor fremmet vi vår egen utviklingsmelding når regjeringen drøyde så lenge med sin.

Derfor har vi jobbet for reformer som kan sikre fattigdomsorienteringen i norsk bistand.

Derfor har vi arbeidet for en bredest mulig allianse på Stortinget.

 Og vi fikk gjennomslag.

Det betyr at vi ikke bare har sikret at det fortsatt vil være 1 prosent av BNI til bistand.

Vi har sørget for at kvaliteten på bistanden blir bedre og at den når langt flere fattige!

I mange år gikk det i riktig retning. Vi fikk en fredeligere verden. Nå er det motsatt. Antallet borgerkriger er nesten tredoblet siden 2007.

 

Bildene ser vi på TV-skjermen nesten hver dag.

Utbombede hus. Mennesker på flukt. Barn som gråter i fortvilelse.

Vi bryr oss!

Vi bryr oss når terroren rammer uansett hvor i verden.

Vi bryr oss når de som er annerledes troende blir angrepet.

Vi vil styrke Norges fredsrolle og bidra til konfliktløsning og forsoning.

Vi vil stille opp for mennesker i nød.

Tanke- og trosfriheten er en av de mest grunnleggende menneskerettighetene. Og i kampen for menneskerettighetene skal Norge stå i fremste rekke!  

 

Mennesker på flukt

I møte med den største flyktningekrisen vi har sett siden 2. verdenskrig, skal vi bry oss. 

Vi skal ta vår del av ansvaret. Og det skal skje i tråd med Flyktningkonvensjonen. Fridtjov Nansens hjemland kan ikke være bekjent av å undergrave flyktningenes grunnleggende rettigheter.

Vi skal stille opp som del av den europeiske ansvarsfordelingen.

Den europeiske konkurransen om å være strengest mulig er uverdig.

Vi skal ikke delta i en konkurranse om å gjøre minst for de som trenger det mest.

Det må Regjeringen også forstå.  

 

Vi må gjøre mer enn i dag. Det har Norge råd til.

Det har norske kommuner sagt fra at de har kapasitet til.

Samtidig skal vi ha kontroll og være ansvarlige. Derfor var også KrF med på flyktningeforlikene.

Men på flere punkter gikk flertallet for langt.

Et av dem gjaldt de mest sårbare, de enslige mindreårige asylsøkerne.

Nesten alle instanser advarte mot ordningen med midlertidig opphold fram til fylte 18 år.

Nå ser vi konsekvensene.

Unge mennesker lever i frykt. Krigstraumene fortsetter.

Mange forsvinner fra mottak. Noen dukker opp på gatene i Paris.

Andre ender kanskje opp i menneskehandel.

Enslige mindreårige asylsøkere skal ikke være kasteballer mellom land.

Det er uverdig.

Vi er ikke likegyldige overfor fattigdom, forfølgelse og urett.

KrF har valgt side, – for de fattige, utsatte og sårbare.

 

Klima

Snart vil mennesker bli drevet på flukt av andre årsaker: klimaendringer.

Situasjonen er allerede dramatisk, særlig der fattigdommen er størst. 

Kjære landsmøte!

I mars 2000 gikk Bondevik I-regjeringen, sentrumsregjeringen, av på klimasaken.

Den KrF-ledede sentrumsregjeringen kunne ikke akseptere Stortingsflertallets ønske om å svekke forurensingsloven for å bane veien for gasskraftverk. Det ville også øke utslippene av klimagasser betydelig. 

Nå er gasskraftverkene snart historie. Kårstø er lagt ned og Mongstad står for tur. Dette har kostet samfunnet vårt milliarder. Og vi kan si: Det var det vi sa.

Hadde Stortinget lyttet til KrF, og ikke til Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, hadde alt dette vært unngått. Og vi hadde kommet lenger i klimakampen.

Og hvem vet, kanskje hadde vi hatt sentrumsregjering den dag i dag.

 

Landsmøte!

Vi har kjempet for tidenes miljøsatsing i siste statsbudsjett.

Vi har kjempet igjennom en ny klimalov.

Og vi har bevart Lofoten, Vesterålen og Senja.

 Når nye klimaslag nå skal kjempes er en ting klart:

Vi skal igjen ta ansvar.

Vi skal ikke vike unna. Vi skal gjøre vår plikt.

 

Samarbeidsspørsmålet

Gode landsmøte,

Før valget for fire år siden hadde vi en rødgrønn-regjering som hadde sittet i åtte år og som ikke ville ha noe med KrF å gjøre.

Vi ble tilbudt tribuneplass for fire nye år. Det var uaktuelt.

Samtidig hadde den rødgrønne regjeringen utfordret og provosert i spørsmål om familie, kulturarv, menneskeverd og sorteringssamfunn.

Vårt samarbeidsvedtak i 2013 sa derfor at vi var villige til å gå inn i åpne samtaler med alle de andre opposisjonspartiene for å avklare grunnlaget for en ny regjering.

Med respekt for de store politiske forskjellene mellom KrF og Frp, så vi et regjeringssamarbeid med Frp som lite sannsynlig.

Samtalene etter valget var respektfulle, åpne og avklarende.

Det ble klart at avstanden til Frp var for stor til at vi kunne sitte i regjering sammen.

Vi har fulgt vårt samarbeidsvedtak fra den gangen til punkt og prikke.

Det vil vi også gjøre etter høstens valg.  Det kan velgerne være trygge på.

I fjor høst fattet landsstyret vårt et nytt samarbeidsvedtak, i fire punkter:

For det første, KrF går til valg på at Norge trenger en ny regjering.

 

Det er flere grunner til det:

Regjeringens budsjettforslag viser behovet.

Høsten 2014 la regjeringen fram et usosialt budsjettforslag.

Vi fikk endret det til et sosialt budsjett.

Høsten 2015 ville regjeringen sende den største regningen for flyktningkrisen til verdens fattige.

Vi fikk stoppet dette.

 Høsten 2016 la regjeringen frem et altfor svakt klimabudsjett.

Vi fikk, sammen med Venstre, regjeringen til å ta klimaet på alvor.

 

Kjære landsmøte!

Vi ser det i distriktspolitikken. Vi ser det på landbruk, bistand, klima, bioteknologi, flyktninger og integrering.

Norge trenger en ny kurs!

Norge trenger en ny regjering! 

For det andre sier samarbeidsvedtaket at KrF har som mål å komme i regjering etter valget.

Vi har fått store gjennomslag de fire siste årene. Budsjettrundene har vist det.

Men regjeringsdeltakelse gir en helt annen mulighet enn opposisjon på Stortinget.

Gjennom å være med der beslutningene fattes – hver dag – kan vi få utrettet så mye mer. Det er nok å nevne røykeloven, den hadde vi aldri fått på plass om vi ikke hadde sittet i regjering. 

Derfor bør KrF inn i regjering.

Det handler flere lærere i skolen.

Om å gjøre hverdagen enklere for familiene.

Om at ingen skal velges bort.

Om levende distrikt og aktive bønder.

Om de kristne verdienes naturlige plass i samfunnet.

Om å stille opp for de som trenger det mest.

 

Kjære landsmøte!

KrF vil ha hånden på rattet igjen.

For det tredje sier vedtaket at landet er best tjent med en regjering med et sterkest mulig sentrum.

KrF vil arbeide for en regjering som består av flest mulig av sentrumspartiene og partiet Høyre. Med respekt for de politiske forskjellene er et regjeringssamarbeid med FrP ikke aktuelt.

Alle som har observert norsk politikk de siste årene har registrert hvor stor avstanden er i sak etter sak.

Vi ber velgerne om å gi sin støtte til en Sentrum/Høyre-regjering.

Vi har gode historiske erfaringer med et slikt samarbeid.

En god del av våre største gjennomslag er kommet i regjeringer bestående av sentrumspartier og Høyre.

Det har ikke alltid vært lett. Skattelette og kommuneøkonomi er to eksempler. Men det har alltid vært gjensidig respekt og forståelse.

Et slikt alternativ er mere robust og levedyktig enn en blåblå-regjering. Dette alternativet vil kunne søke støtte til begge sider. En blåblå regjering uten garantier i Stortinget – vil ha et mer usikkert liv.

Når velgerne har sagt sitt i høstens valg, må Erna Solberg velge. Om hun vil fortsatt satse på et regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet? Eller om vil hun gå for en sentrum/Høyre-regjering?

Velger Erna oss kan jeg trygt stoppe serien: Knut Arild Hareide lanserer nye og litt uventede statsministerkandidater.

I 2013 hadde jeg gleden av å invitere Erna Solberg hjem til barndomsheimen min på Bømlo. Og på Høyres landsmøte kunne meddele dommen fra mamma over Ernas håndtering av statsministerjobben.

Hun sa: «Det går vel ikkje an å gjera den jobben bedre enn det Erna Solberg har gjort.»

Og jeg må i ærlighetens navn innrømme at det er ikke alle damene jeg har tatt med hjem til mamma, som har fått like gode tilbakemeldinger.

 

For det fjerde sier vårt vedtak at dersom et regjeringssamarbeid sentrum/Høyre ikke er mulig etter valget må KrF søke andre gjennomslag for vår politikk og mest sannsynlig velge opposisjon. 

For KrF er det en ting som er avgjørende, og det er politisk gjennomslag.

Vi skal ikke sette oss mutte bakerst i stortingssalen å si: nei til muligheten for innflytelse, nei til muligheten for å nye politiske seire, nei til muligheten for å skape det samfunnet vi ønsker.

Sammen skal vi vedta et nytt program disse dagene. Det vil vi gjennomføre og det skal sette preg på vår nasjon de neste fire årene!

Kjære landsmøte!

Jeg håper dagens debatt vil gi tilslutning til landsstyrets samarbeidsvedtak.

 

VGs Hanne Skartveit skrev nylig en kommentar med overskriften «Demokrati på sitt fineste».

«Jeg tenker ofte på det når jeg er på landsmøter – på hvor imponerende det er, at så mange mennesker legger igjen så mye av seg selv fordi de ønsker å gjøre Norge bedre […] partiene bæres oppe av vanlige medlemmer som ble med i politikken fordi de ønsket å gjøre en forskjell i menneskers liv.»

 Det er sannelig historien om hver enkelt av dere som er samlet her på vårt landsmøte.

Jeg har møtt de fleste av dere på mine reiser rundt om i hele landet.

Jeg vet hvilket utrolig engasjement dere har.

Hvor mye tid dere bruker.

Hvilket brennende ønske dere har om å vinne valget!

For at de verdiene vi tror på skal få gjennomsyre vårt samfunn.

Verdier som varer;

verdier som varmer.

 

Gode venner!

Vi har klart det før, og sammen skal vi klare det igjen!

Det vil ikke bare bli lett.

Meningsmålingene sier sitt. Noen går opp, mens andre går litt mindre opp.

Det vil kreve arbeid og innsats. Men jeg er sikker på at vi vil lykkes!

Kjære landsmøte!

Gode verdier er ikke en selvfølge. Vi tror det er selvsagt, men det er det ikke.

Jeg begynte talen min med Tord Olav. Det kommer hele tiden nye generasjoner. Verdier må kjempes for hver eneste dag.

Valget til høsten blir et verdivalg.

KrF er verdipartiet i norsk politikk.

 

Mer enn noen gang trenger vi verdier som varer.

Vår 1000-årige kristne tradisjon og historie skal ikke gjemmes bort

Vi skal gi barna en god barndom – som varer hele livet.

Vi skal gi våre eldre den verdige alderdommen de fortjener.

Vi skal ha både levende distrikter og levende byer.

 

Mer enn noen gang trenger vi verdier som varmer.

Vi skal bidra til

at ingen mennesker skal sorteres bort.

at ingen mennesker skal gis opp!

at ingen barn skal stå igjen!

at ingen skal få sette grenser for menneskeverdet!

 

Takk for oppmerksomheten.