Klimavennlig transport!

KrF mener forskningsinnsatsen på klima, miljø og miljøvennlig energi isolert sett må styrkes, samtidig som en utvikling mot et nullutslippssamfunn må være et tverrsektorielt satsingsområde. Så når får vi autonome båter, biler eller elektriske fly? Teknologien finnes. Kompetansemiljøene finnes.

Vi trenger en arena for å bygge ny kunnskap innenfor hver sektor og på tvers av sektorene.
I Trøndelag har vi Green Flyway som tester ut utslippsfrie fly og Trondheimsfjorden er testarena for autonome båter.
Hell Smart Mobility er planlagt testarena for transport og mobilitet på land.
Arenaer er viktige for å kunne samle de sterke FoU-miljøer vi har innenfor transport slik at nye, bærekraftige løsninger kan bli en realitet.
 
KrF fremmet dette forslag sammen med flertallspartiene og  det ble enstemmig vedtatt:
• For å nå målene om bærekraftig transport må tiltakene som prioriteres være basert på helhetlig tversektoriell kunnskap.
• Det er derfor behov for test- og forskningsarenaer for utvikling og utprøving av ny teknologi, både sektorvis og tverrsektorielt.
• Trøndelag fylkeskommune viser til testarenaene Green Flyway, testarena for autonom sjøfart i Trondheimsfjorden, og
• Hell Smart Mobility som er planlagt testarena for transport og mobilitet på land. Arenaene er viktige deler av et samlet tungt
• FoU-miljø innenfor autonomi og mobilitet til sjøs, på land og i luften.
• Slike miljø vil være viktig for videre kunnskapsutvikling for mer bærekraftige og effektive transportløsninger.