Klimaseier for oljefondet

– Oljefondet er et av verdens største fond. Derfor er det svært gledelig at regjeringen foreslår å pålegge fondet å etablere klimaskade som et utelukkelseskriterium, som følge av et utredningsforslag fra de fire samarbeidspartiene, sier Hans Olav Syversen.

Bilde av Hans Olav Syversen

Samarbeidspartiene H, Frp, KrF og V ba i fjor regjeringen om å utrede uttrekk fra oljefondets kullinvesteringer. Dermed nedsatte regjeringen en ekspertgruppe, som foreslo at klimaskade skulle bli et eget uttrekkskriterium. Nå følger regjeringen opp og foreslår et slikt kriterium rettet mot «handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser.»

-Vi er glade for forslaget om et nytt, atferdsbasert utelukkelseskriterium mot klimaskade. Kriteriet favner bredt, og begrenses ikke til enkeltsektorer eller én type klimagass. Jeg merker meg at ordlyden er lik det Etikkrådet foreslo i sin høringsuttalelse, sier Syversen.

Investeringene i fornybar energi økes
-Jeg ønsker også velkommen at fondets mandat for investeringer i fornybar energi økes ytterligere til 30-60 milliarder kroner. Jeg er overbevist om at dette blir lønnsomme investeringer, samtidig som det styrker den grønne profilen i fondet.  Å investere i fornybar energi er å investere for fremtiden, sier Syversen.

Gjennomslag for bedre styring
-KrF har også fått gjennomslag for endringer som gir bedre styring med oljefondet. Norges Banks hovedstyre har mange og krevende roller. Det skal både styre pengepolitikken, andre sentralbankoppgaver, finansiell stabilitet og oljefondet. Styrets medlemmer har i hovedsak kompetanse på pengepolitikk, ikke finansforvaltning. Dette er uheldig. Derfor er det et skritt i riktig retning å etablere en ny stilling som visesentralbanksjef med ansvar for fondet, sier Syversen.

-Vi registrerer at regjeringen i tråd med rådet fra ekspertgruppen ikke foreslår å trekke fondet ut av alle kullselskaper. Oljefondet har imidlertid valgt å selge seg betydelig ned i rene kullselskaper de siste årene, basert på egne risikovurderinger. KrF vil se nærmere på kriterier for uttrekk fra kull i stortingsbehandlingen, avslutter Syversen.