Klimamillioner til kommunene

– Kommunene spiller en nøkkelrolle i omleggingen til et klimavennlig samfunn. Jeg er glad det nå legges på bordet 100 millioner kroner i tilskudd som kommunene og fylkeskommunene kan søke på, sier Rigmor Andersen Eide, miljøpolitisk talskvinne i KrF.

Bilde av Rigmor Andersen Eide og andre politikere ved siden av elbilladestasjoner

«Klimasats» kom på plass i budsjettforhandlingene mellom H, Frp, KrF og V i høst.

Kommunene kan nå søke midler til økt framkommelighet til kollektivtransport i konkurranse med personbil, tiltak som gjør det mer attraktivt å benytte sykkel, etablering av energistasjoner og ladepunkter for fossilfrie kjøretøy.

De 100 millioner kronene som regjeringen og samarbeidspartiene setter av til Klimasats, skal gå til konkrete prosjekter som gir utslippsreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet i norske kommuner.

– Jeg håper kommunenee og fylkeskommunene har mange gode tiltak de kan få støtte til gjennom ordningen, sier Andersen Eide.

– Vi har lenge sagt at vi er den generasjonen som kan gjøre noe med klimaendringene. Det er riktig og mye står på spill. Paris-avtalen var historisk, og vi tok på oss en ambisiøs forpliktelse. Det må gjennomsyre samfunnsplanleggingen på alle områder, avslutter Andersen Eide.


En norsk kommune kan få støtte til:

  • Tiltak som gir økt fremkommelighet for kollektivtransport i konkurranse med personbiltransport eller som på annen måte gjør det mer attraktivt å velge kollektivt fremfor bil.
  • Tiltak som gjør det mer attraktivt å benytte gang- og sykkelveier, som erstatning for personbilreiser.
  • Gjennomføring av tiltak som vil redusere bilbruk, og gjøre kollektivtransport, gange og sykkel relativt mer attraktivt.
  • Bidrag til å dekke av merkostnad når fylkeskommuner krever el, biogass eller hydrogen i kollektivutlysning.
  • Etablering av energistasjoner.
  • Ladepunkter eller annen infrastruktur for fossilfrie driftsbiler, taxier, busser, vareleveringer og anleggsmaskiner.