Klimakamp mot sult!

KrFs landsmøte har vedtatt følgende resolusjon:

Klimaendringene bidrar til å øke gapet mellom fattig og rik. Norge må trappe opp bidragene til klimatilpasning i fattige land til det tredobbelte innen 2025. I tillegg må det opprettes et eget klimafond med midler utenfor bistandsbudsjettet for investeringer i fornybar energi i utviklingsland med store utslipp, uttaler KrFs landsmøte.

Klimakrisen pågår nå og krever handling i dag. De som har gjort aller minst for å skape klimautfordringene, er de som rammes aller hardest. 70 % av verdens ekstremt fattige lever på landsbygda i utviklingsland, og svært mange er tilknyttet et jordbruk som er særlig sårbart for klimaendringer.

Uten tilpasningstiltak vil klimaendringene kunne føre til en nedgang i global jordbruksproduksjon på opp mot 30 prosent fram mot 2050. Samtidig vil den globale etterspørselen etter mat øke med 50 prosent. Flom, tørke og ekstremvær er en grunnleggende årsak til at mer enn 40 millioner flere mennesker lever i sult i dag sammenlignet med for bare tre år siden. Den pågående pandemien har forsterket problemene kraftig, ved at nye grupper har mistet sitt levebrød og havnet i fattigdom.

Gjennom klimatilpasning av matproduksjonen vil sårbare grupper og samfunn være bedre rustet til å møte den neste tørken, flommen eller syklonen. Det kan innebære investeringer i forskning på økte avlinger, utvikling av såkorn som bedre takler tørke og overgang til klimasmarte og mer produktive jordbruksmetoder.

Paris-avtalen forplikter oss til å begrense utslipp av klimagasser og å styrke innsatsen for klimatilpasning og en grønn utvikling som ikke setter matproduksjonen i fare. Norge må derfor kutte i egne utslipp, øke investeringene i fornybar energi og utslippskutt internasjonalt, og øke bistanden rettet mot klimatilpasning og bedre matsikkerhet.

Investeringer i reduksjon av internasjonale utslipp må ikke finansieres gjennom kutt i bistanden til verdens fattigste. De store midlene som trengs for å løse klimakrisen må settes i arbeid. Etablering av et eget klimafond for investeringer i fornybar energi til erstatning for bygging av kullkraftverk vil kunne være et viktig virkemiddel, som kan mobilisere betydelig privat kapital. En slik satsing på fornybar energi vil gi solid avkastning og kan trekke på sterke norske teknologi- og kompetansemiljøer.

KrF vil:

  • Trappe opp norsk bistand til klimatilpasning og matsikkerhet til det tredobbelte innen 2025.
  • At Norge etablerer et eget klimafond, finansiert utenfor bistandsbudsjettet, med en kapitalinnsats fra staten på 10 mrd. kroner.