Klima på skinner

Kampen mot klimaendringene er vår tids viktigste kamp. KrFs landsmøte har en klar forventning til at regjeringen følger opp målene som er satt i Granavold-plattformen, Parisavtalen og Klimaloven.

Illustrasjonsfoto av trikken.
Illustrasjonsfoto

Transport står for størst andel av klimagassutslippene i Norge. For å nå nødvendige klimakutt og klimamål, må tydelig politikk besluttes og konkrete tiltak gjennomføres. Skinnegangen kollektivtransport er et betydningsfullt tiltak som reduserer utslipp, knytter regioner og arbeidsmarked sammen og i tillegg løser trengselsproblematikken i storbyområdene.

Godstransportører på bane står i dag i fare for å utkonkurreres av transport på vei. Veiutbyggingen forseres, og transportmønsteret flyttes raskt dit. En slik utvikling fører oss i motsatt retning enn dit vi skal.

KrF vil satse på skinnegående transportløsninger. Enten det er tog, bybane eller T-bane så er tiltak lokalt og nasjonalt nødvendig for å gjennomføre nasjonale forpliktelser for å oppnå våre klimamål.

KrF vil

  • Sikre gjennomføring av SørVestBanen innen 2035.
  • Sikre gjennomføring av Ringeriksbanen innen 2028.
  • Få miljøstøtteordning for banetransportører raskt på plass.
  • Sikre nødvendig kapasitetsutvidelse på Ofotbanen.
  • Jobbe for å gjøre Nordlandsbanen klimanøytral.
  • Åpne opp for at staten kan finansiere en høyere andel enn 50% av kostnadene ved investering i skinnegående kollektivtransport og tilsvarende høyverdige kollektivtilbud i landets byregioner.
  • Oppdatere og kvalitetssikre utredninger for høyhastighetstog og synliggjøre konsekvensene for framtidig klimavennlig transportsektor.
  • Jobbe for forlengelse av Nord-Norgebanen til Tromsø.