Jorunn Lossius (KrF) bevarer steinkirkene og satser på frivilligheten

Det er nå flertall på Stortinget for melding om nye mål i kulturmiljøpolitikken. Kirker og spesielt restaurering av middelalderkirker blir viktige å bevare.

Stortingsrepresentant Jorunn Gleditsch Lossius
Stortingsrepresentant Jorunn Gleditsch Lossius

Stortingsrepresentant i familie- og kulturkomiteen, Jorunn Gleditsch Lossius, er glad for at kirkene blir viktige å bevare – også i fremtiden.

– Kirkebygg er kulturarv, historie og rommer en stor del av vår felles identitet som nasjon. Derfor er det så viktig å ta vare på kirkene for fremtiden, sier hun. 

Steinkirkene

Kirkene skal være en integrert av meldingen, og at vi skal ha et spesielt fokus på de eldste kirkene i Norge, steinkirkene fra middelalderen – som har behov for ytterligere vern, utbedring og sikringsarbeid. 

– Vi er glad for at flertallet er enige i at middelalderkirkene skal inkluderes i de kommende bevaringsstrategiene, og oppfølgingen skal ses i sammenheng med midlene fra Opplysningsvesenets fond, sier Lossius.  

Fondet er en stor grunneier og er blant annet eier av mange prestegårder, presteboliger, festetomter og store skogarealer.

Frivillig engasjement og kultur 

Det er lang tradisjon for frivillig engasjement og innsats for kulturarv i Norge. Et viktig mål for regjeringen med denne meldingen er at alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljøet i sin bygd eller by. 

– Frivillig innsats er selve grunnfjellet i sivilsamfunnet. Mange enkeltpersoner og organisasjoner gjør en stor og uvurderlig innsats for å ta vare på kulturmiljøet i sitt nærområde. Mange har også verdifull lokalkunnskap og historieinteresse. Ressurspersoner og ildsjeler er avgjørende for å ta vare på enkelte kulturminner og holde interessen for kulturmiljøet levende gjennom arrangementer og tekstproduksjon.

Lossius mener meldingen lover godt for fremtiden.

– Denne meldingen favner om vår kristne norske kulturarv og har bærekraft, engasjement og mangfold som bærende verdier. Det lover godt for fremtidens kultur Norge, avslutter hun. 

Bakgrunn

Formålet med stortingsmeldingen er å presentere nye nasjonale mål i kulturmiljøpolitikken og å tydeliggjøre kulturmiljøfeltet som en viktig del av klima- og miljøpolitikken. Begrepet «kulturmiljø» dekker begrepene «kulturminner, kulturmiljøer og landskap». Det er i tillegg til «kulturmiljø» innført begreper som «kulturmiljøforvaltning» og «kulturmiljøpolitikk».