Jordvern og ny E39

Fylkesstyret i Rogaland KrF sier at E39 mellom Sør- og Vestlandet er etterlengtet. Når prosjektet planlegges forventer fylkesstyret at hensynet til jordvern vektlegges tungt.

Fylkesleder Oddny Helen Turøy i forbindelse med fylkesstyremøte i Rogaland KrF.
Fylkesleder Oddny Helen Turøy i forbindelse med fylkesstyremøte i Rogaland KrF.

KrF går inn for et strengt vern av dyrket og dyrkbar jord for å sikre fremtidige generasjoner muligheten til nasjonal matforsyning. Vi har i vårt program pekt på at hensynet til å ta vare på matjorden må tillegges større vekt i politiske beslutninger. 

Rogaland KrF forventer derfor at hensynet til jordvern, sammen med nytteverdi for samfunnet, vektlegges ekstra tungt i de viktige samferdselsprosjektene i fylket. Både av hensyn til matforsyningen, men også for at berørte bønder skal være trygge på at jordvern prioriteres høyt. 

Ny E39 mellom Sør- og Vestlandet er etterlengtet. Vegen skal binde landsdelene bedre sammen, og vil gi nye muligheter for både innbyggere og næringsliv. Den har stor nytte for fellesskapet. Samtidig vil vegen berøre både landskap, kulturminner, nærmiljø og naturressurser. Ikke minst går den gjennom områder med aktivt landbruk, noe Vegvesenet har kartlagt i sin konsekvensutredning. Hensyn til det siste må prioriteres tungt i det videre planarbeidet. 

Vi forventer også at den nye vegen mellom Sør- og Vestlandet sikres gode tilførselsveger og tilrettelegges for fremtidsrettede kollektivløsninger.

Forslaget til uttalelse ble fremmet av fylkesstyremedlem Knut Vassbø.