JA til fortsatt Vestfold og Telemark fylke!

16 argumenter for å opprettholde Vestfold og Telemark fylke

KrF har drøftet positive og negative sider med å oppløse fylket vårt. Argumentene for å fortsette med det fylket vi har nå, er mange:

Generelt:

 • 2 år er for kort tid til å konkludere. Korona-situasjonen har ført til at vi har kun 2 måneder med normale tilstander.

Hjemmekontor og digitale møter gjør at jobben blir utført, men at muligheter for å bli kjent og styrke felleskapet er redusert. Det er viktig at det gode grunnlaget for ny struktur får mulighet til videreutvikling.

 • Fylkestinget har et arbeidsgiveransvar. Ansatte har innrettet seg etter ny struktur og vist stor vilje til omstilling. Det er ingen tvil om at omstillinger sliter på ansatte og vil kunne gå utover evnen til å yte de tjenester vi primært skal levere til innbyggerne.
 • Vi har nå en robust administrasjon, og robuste fagmiljø, det er ikke forsvarlig å løse dette opp.
 • Vestfold og Telemark fylke har en størrelse som gir bedre slagkraft enn to små fylker.
 • En eventuell nedleggelse av tre folkevalgte nivå vil føre til at mange små kommuner kan bli tvunget til sammenslåing. Dette fraråder KrF på det sterkeste.
 • Store deler av næringslivet støtter opprettholdelsen av fylket vårt.

Tjenestetilbudet:

 • Det er mange dyktige i administrasjonen som vi ønsker å beholde. Derfor vil vi ikke splitte fylket, men fortsatt beholde dagens enheter.
 • Å gå tilbake til 2 fylker, reduserer robust og solid administrasjon.
 • Å gå tilbake til to fylker kan også sette statsforvalterembetet i spill, og ubalanse i arbeidsplasser. Det være en utfordring da disse ble sett i en sammenheng ved regionsreformens etablering.
 • 2 fylker kan føre til mer interkommunalt samarbeid. Det fører til økt politisk avstand, og mindre politisk kontroll.
 • Avstand mellom kommune og fylkeskommune har i enkelte tilfeller blitt opplevd større etter fylkessammenslåingen. Det skyldes bl.a. administrasjonen ikke har vært samlet, men spredt på hjemmekontor. Dialog mellom ansatte i enheter og på tvers av enheter gjør at det tar lenger tid å ta kontakt og konkludere.

Dette vil bli mye bedre når ansatte er samlet i respektive fylkeshus.

 • I fremtida kan fylkene få flere oppgaver og ansvarsområder. Da er det viktig å ha et fylke på dagens størrelse.
 • Dersom økonomien til fylkene svekkes i fremtiden, vil dagens fylke gi mindre reduksjon i tjenestetilbudet enn det 2 mindre fylker vil gjøre.
 • Det er grunn til å frykte kompetanseflukt spesielt innen IKT og samferdsel dersom fylket splittes og fagmiljø oppløses.

Økonomi.

 • Ifølge saksutredningen fra Fylkesdirektøren kostet det 80-100 mill kr å slå sammen Vestfold og Telemark.

            Ifølge saksutredningen fra fylkesdirektøren er det rimelig å anta at oppløsning og  

            etablering av to nye fylker vil koste minst like mye, altså 80-100 millioner.

 • Økonomien vil bli svekket dersom fylket oppløses. 2 fylker fører til blant annet at driftsutgiftene vil øke fordi det må opprettes flere stillinger. Det vil ikke gi mer penger til vgs og fylkesveier, tannhelse, forebygging av dropout fra videregående, eller næringsutvikling, tvert imot.

Er det forsvarlig å bruke nye 80-100 mill kr til oppløsning av fylket vårt når det ikke gir noen store gevinster?

Nei, er KrF sitt tydelige svar på det!