Ja til å opprettholde slakteristrukturen til Nortura

Viken KrF er skeptiske til å samle all slakting av firbeinte dyr på Østlandet på Hamar, noe som medfører transport over lange strekninger med de dyrevernsutfordringene det gir.  Viken KrFs årsmøte v 5.september vedtok følgende resolusjon:

Ludvig Munkjord

Nortura vurderer en ny slakteristruktur basert på drift av fire slakterier i Sør-Norge. Sentralt i planen er å samle slakting av firbeinte dyr til fire anlegg: Malvik i Trøndelag, Rudshøgda ved Hamar, ved Tønsberg og et anlegg på Sør-Vestlandet. På Østlandet skal småfe kun slaktes på Rudshøgda.

Som følge av dette vil da Norturas slakteri på Gol få en usikker framtid. Dette slakteriet, med 80 fast ansatte og like mange sesongansatte, har i dag en svært stor andel av småfeslaktingen i regionen. Her er også en av de tetteste småfebestandene på Østlandet.

En sentralisering av slakting innebærer store utfordringer for dyrevelferd under transport. Eksempelvis skal all sau skal altså kjøres fra de store saueområdene i Telemark og øvre deler av Viken til Hamar.

Slakteristrukturen slik vi har den i dag er også kjernearbeidsplasser og et kompetansemiljø i distrikts-Norge som det vil være et stort tap å miste.

Viken KrF ser at Nortura trenger å tenke lønnsomhet og effektivitet, men vi er sterkt skeptiske til den driftsmodellen som vurderes nå. Til det har den for store negative konsekvenser med tanke på dyrevelferd, transportutslipp og verdi for lokalsamfunn.

Vi ber våre sentrale politiske myndigheter, ved landbruks- og matministeren, vurdere om en slik sentralisert slakteristruktur er en ønsket vei å gå for norsk landbruk, om rammebetingelsene for næringen bør endres og om hensynet til dyrevelferd og miljø i større grad framover skal sette økte begrensinger for dyretransport.